İnteraktif CD

19 Ocak 2006 - 26054 1. Mükerrer          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2005/9866 Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'na Ek "Menşeli Ürünler" Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol B'nin Pan-Avrupa-Akdeniz Model Menşe Protokolu Esas Alınmak Suretiyle Tadil Edilmesine İlişkin Ekli 2005/2 Sayılı Ortak Komite Kararı