İnteraktif CD

07 Ocak 2006 - 26046          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

- 5444 Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5444 Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

TBMM Kararı

- 866 Zeytin ve Zeytinyağı ile Diğer Bitkisel Yağların Üretimindeki Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2005/9865 Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar Hakkında Karar- 2005/9865 Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar Hakkında Karar

- 2005/9880 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar- 2005/9880 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

- Adalet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Adalet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- İçişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Atama Kararları

- Devlet, Sağlık, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Yönetmelikler

- Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Plân Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik- Plân Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik

- Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kapalı Devre Televizyon Yayınları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kapalı Devre Televizyon Yayınları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Uydu Yayını Lisans ve İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Uydu Yayını Lisans ve İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Kablolu Yayın Lisans ve İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Kablolu Yayın Lisans ve İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sorumlu Müdür Yönetmeliği- Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sorumlu Müdür Yönetmeliği

- Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

- Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 38)- Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 38)

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2006/1)

- Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2006 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

- Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararları

- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/7 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2005/7Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/7 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2005/7Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/26 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2005/8Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/26 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2005/8Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/8, K: 2006/1 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/8, K: 2006/1 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/98, K: 2006/2 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/98, K: 2006/2 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/55, K: 2006/3 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/55, K: 2006/3 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları