İnteraktif CD

31 Aralık 2005 - 26040 4. Mükerrer          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2005/9840 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

- 2005/9848 Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünce Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim, Kurs ve Seminerlerde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tespitine İlişkin Esaslar Hakkında Karar

- 2005/9849 Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Seyrani Ziraat Fakültesi'nin Kurulması Hakkında Karar

Atama Kararı

- 2005/9855 Türkiye ile Irak Arasındaki İlişkilerin Geliştirilmesine ve Irak'ın Yeniden Yapılandırılması Amacıyla Yürütülen Çalışmalara Ülkemizce Yapılabilecek Katkılarla İlgili Her Türlü Faaliyetin Eşgüdümünü Sağlamak, Bu Çerçevede Yabancı Devletler ve Uluslararası Kuruluşlar Nezdinde Gerekli Temasları Yürütmek Üzere, İlgili Kurum ve Kuruluşların Görev, Yetki ve Sorumlulukları Saklı Kalmak Kaydıyla, Büyükelçi Ahmet Oğuz Çelikkol'un Türkiye Özel Temsilcisi Olarak Atanması Hakkında Karar

Tebliğler

- Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)- Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

- - Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 47)- - Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 47)

- - Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 97)    - - Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 97)