İnteraktif CD

31 Aralık 2005 - 26040 3. Mükerrer          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

- Genel Bütçe Muhasebe Yönetmeliği- Genel Bütçe Muhasebe Yönetmeliği

- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

- Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik- Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar

- Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Anadolu Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Galatasaray Üniversitesi Vergi Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği