İnteraktif CD

10 Aralık 2005 - 26019          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2005/9667 Türkiye-Hırvatistan Uluslararası Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2005/9661 96 Kişinin Türk Vatandaşlığının Kaybettirilmesi Hakkında Karar

- 2005/9727 Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Sermayesinin Yüzde Ellisinden Fazlası Belediyelere Ait Şirketlerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Olan Kamu ve Özel Hukuka Tabi Alacakları ile Bunların Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Olan Borçları Hakkında Yapılacak Takas ve Mahsup İşlemleri İçin Belirlenen Sürenin Uzatılmasına İlişkin Karar

- 2005/9732 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uyarınca Uygulama Alanı İlan Edilen Şanlıurfa İlinde,Bağlılık Durumları Gösterilen Yerleşim Yerlerinin Ana Köyden Ayrılarak Bağımsız Köy Haline Getirilmeleri Hakkında Karar

Uyuşmazlık Mahkemesi Üyeliğine Seçme Kararı

- Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümü'nde Boşalan Asıl Üyeliğe, Dz. Hak.Alb. Levent ÖZÇELİK'in Seçilmesine Dair Karar

Danıştay Üyeliğine Seçme Kararı

- Danıştay Üyeliğine,Maliye Bakanlığı Eski Müsteşar Yardımcısı İbrahim BERBEROĞLU'nun Seçilmesine Dair Karar- Danıştay Üyeliğine,Maliye Bakanlığı Eski Müsteşar Yardımcısı İbrahim BERBEROĞLU'nun Seçilmesine Dair Karar

Yönetmelikler

- Sağlık Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği- Sağlık Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği

- Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği - Galatasaray Üniversitesi Tarih Bilimleri ve Bölgesel Tarih Öğretim,Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği- Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği - Galatasaray Üniversitesi Tarih Bilimleri ve Bölgesel Tarih Öğretim,Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

- Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

- İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/59)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/59)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/60)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/60)

- Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulu Kararının Uygulanmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/6 (5277 Sayılı 2005 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile İlgili), K: 2005/21 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/6 (5277 Sayılı 2005 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile İlgili), K: 2005/21 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları