İnteraktif CD

06 Aralık 2005 - 26015          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

- 5434 Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 5434 Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2005/9555 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarına Ait Bazı Kadro ve Pozisyonlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

- 2005/9659 Telekomünikasyon Ruhsatı ve Genel İzinlerin Asgari Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin 2001/3359 Sayılı Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

- 2005/9662 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

- 2005/9665 Sosyal Güvenlik Kuruluşlarınca Döviz ile Değerlendirilecek Sürelerin Her Bir Günü İçin Tahakkuk Ettirilecek Prim, Kesenek ve Karşılık Borcu Tutarının Belirlenmesine İlişkin Karar- 2005/9665 Sosyal Güvenlik Kuruluşlarınca Döviz ile Değerlendirilecek Sürelerin Her Bir Günü İçin Tahakkuk Ettirilecek Prim, Kesenek ve Karşılık Borcu Tutarının Belirlenmesine İlişkin Karar

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

- Sağlık Bakanlığına,Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Tebliğler

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2005/130 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2005/131 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2005/133 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2005/140 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/104 (4748 Sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile İlgili), K: 2003/72 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/104 (4748 Sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile İlgili), K: 2003/72 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları