İnteraktif CD

18 Kasım 2005 - 25997          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

- 5429 Türkiye İstatistik Kanunu- 5429 Türkiye İstatistik Kanunu

- 5431 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun- 5431 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2005/9592 Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Şirketlerinin Kurulmasına İlişkin Usul ve Esaslar ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazı Dağıtım ve Pazarlama Şirketlerinin Kurulmasına İlişkin Usul ve Esasların Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar- 2005/9592 Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Şirketlerinin Kurulmasına İlişkin Usul ve Esaslar ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazı Dağıtım ve Pazarlama Şirketlerinin Kurulmasına İlişkin Usul ve Esasların Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

Sanayi ve Ticaret Bakanlığına,Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelik

- 2005/9617 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik- 2005/9617 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik

Tebliğler

- Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)- Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)

- Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 96)- Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 96)

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 353)- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 353)

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararları

- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/100 (1632 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 5080 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2005/16 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/100 (1632 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 5080 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2005/16 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/323 (2918 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4199 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2005/31) Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/323 (2918 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4199 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2005/31) Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları