İnteraktif CD

17 Kasım 2005 - 25996          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2005/9535 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Hükümeti Arasında İmzalanan Suça Karşı İşbirliği Anlaşmasının Birinci Maddesinin Uygulanmasına Dair Ek Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar

- 2005/9536 Türkiye Cumhuriyeti ile Venezuela Cumhuriyeti Arasında Umuma Mahsus Pasaportların Karşılıklı Olarak Vizeden Muaf Tutulmasına Dair Nota Teatisi Yoluyla İmzalanan Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2005/9570 Türkiye Cumhuriyeti ve Haşimi Ürdün Krallığı Arasında İmzalanan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2005/9570 Türkiye Cumhuriyeti ve Haşimi Ürdün Krallığı Arasında İmzalanan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2005/9575 Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Arasında İmzalanan, "Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesinin Yapımı ile İlgili Projenin Temel Tasarım Çalışmasına Yönelik Görüşme Tutanakları (Son Taslak Raporun Açıklanması)"nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2005/9576 Türk-Çek Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

- 2005/9580 Türkiye-Ürdün Kara Taşımacılığı Karma Komisyonu Toplantısı Tutanağı'nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2005/9586 Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Komisyonu Arasında İmzalanan Finansman Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'e, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Atama Kararları

- Başbakanlık, İçişleri, Sağlık, Tarım ve Köyişleri, Kültür ve Turizm ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Sınır Tespit Kararları

- Sınır Tespitine Dair 4 Adet Karar

Yönetmelik

- Gümrük Laboratuvarları Tahlil Metotları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Gümrük Laboratuvarları Tahlil Metotları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

- Doğal Çiçek Soğanlarının 2006 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2005/45)

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2005/35)

- CE İşareti Taşıması Gereken Ürünlerin İthalatına İlişkin Dış Ticarette Standardizas-yon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2005/38)

- 2005 Yılı Ekim Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi- 2005 Yılı Ekim Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

- 2005 Yılı Ekim Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi- 2005 Yılı Ekim Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

- 2005 Yılı Ekim Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi- 2005 Yılı Ekim Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

- 2005 Yılı Ekim Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi- 2005 Yılı Ekim Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararları

- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/36 (1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile İlgili), K: 2004/92 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/36 (1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile İlgili), K: 2004/92 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/28 (4922 Sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun ile İlgili), K: 2005/34 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/28 (4922 Sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun ile İlgili), K: 2005/34 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları