İnteraktif CD

08 Kasım 2005 - 25987          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2005/9579 Telekomünikasyon Ruhsatı ve Genel İzinlerin Asgari Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin 30/10/2001 Tarihli ve 2001/3359 Sayılı Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

Atama Kararı

- Millî Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararı

Sınır Tespit Kararı

- Sınır Tespitine Dair Bir Adet Karar

Yönetmelikler

- 4046 Sayılı Kanun Kapsamında Danışmanlık Hizmetleri İhalelerinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Yönetmelik ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik- 4046 Sayılı Kanun Kapsamında Danışmanlık Hizmetleri İhalelerinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Yönetmelik ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim, Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliği- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim, Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliği

Tebliğler

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2005/120 sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2005/128 sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları