"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Ulaştırma Bakanlığından

Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi:27.10.2005

Resmi Gazete Sayısı:25979

MADDE 1 - 31/7/2002 tarihli ve 24832 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gemiadamları Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendinin dördüncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

"Deniz Kuvvetlerinden ayrılanlardan; Deniz Harp Okulu mezunu ve bir yılı gemi komutanlığı olmak üzere yedi yıl güverte deniz hizmetine sahip olmak."

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (B) bendinin (f) alt bendinin (2) numaralı paragrafının dördüncü alt paragrafından sonra gelen "şartlarından birini yerine getirmek" ifadesi madde metninden çıkarılmış ve beşinci alt paragrafından sonra "şartlarından birini yerine getirmek" ifadesi alt paragraf olarak eklenmiştir.

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Ek Madde 5 eklenmiştir.

"Ek Madde 5 - İdare, GASM'ın faaliyetlerini yürütebilmesi için ita amirinin onayına bağlı olmak üzere; gerekli alt yapıyı kurar ve yardımcı personel ile benzeri ihtiyaçları karşılar.

Sınava girecek adaylardan alınacak ücret, tayfa ve zabit yeterlikleri ayrı olmak üzere Maliye Bakanlığının olumlu görüşü alınarak İdarece belirlenir. Bu ücretler bütçeye gelir kaydedilmek üzere İdarenin saymanlık hizmetini yapan saymanlık hesabına yatırılır.

Sınavlara yapılacak itirazların incelenmesi için, sınav ücretinin % 25'ini geçmeyen ve İdarece belirlenmiş ücretin ilgili hesaba yatırılması zorunludur. İtiraz incelemesi sonucunda İdarenin kusurlu olduğu durumda ilgiliye itiraz ücreti iade edilir.

Memuriyet mahalli dışında görevlendirilen GASM Kurulu üyelerine ve gemiadamları sınavları faaliyetlerinde yer alan görevlilere 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah verilir.

GASM gerekli gördüğü hallerde sınav salonları, matbaa hizmetleri ile kendi bünyesinde karşılayamadığı diğer hizmetleri satın alabilir."

Yürürlük

MADDE 4 -Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 - Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

tammetin.jpg (2780 bytes)