"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Ulaştırma Bakanlığından

Amatör Denizci Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi:27.10.2005

Resmi Gazete Sayısı:25979

MADDE 1 - 1/7/2004 tarihli ve 25509 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Amatör Denizci Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 3 - Bu Yönetmelik, 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5310 sayılı Kanunla değişik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır."

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (f) ve (g) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

"e) Özel Tekne: Gezi, eğlence, spor ve amatör balıkçılık gibi faaliyetlerde yararlanılmak için üretilmiş, hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılmayan, tekne sahibi sorumluluğunda seyre çıkan, ulusal standarda göre ölçüldüğünde tekne boyu 2,5 metreden küçük ve 24 metreden büyük olmayan tüm yüzen araçları,"

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye'de oturma izni almış olan yabancı uyruklulara, bu Yönetmelikte öngörülen şartları sağlaması halinde ADB verilir."

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Amatör denizci sınavları; başvuru sayısı yirmiden fazla olmak koşuluyla, Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü ile liman başkanlıklarında her yılın Ocak, Nisan, Temmuz ve Kasım aylarının ilk haftası içerisinde yapılır. Ayrıca İdare uygun gördüğü yer ve tarihlerde sınav yapabilir."

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin değişik 22 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Özel teknelerin kayıt, belgelendirme ve donatımına ilişkin usul ve esaslar İdare tarafından belirlenir."

Yürürlük

MADDE 6 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 - Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

tammetin.jpg (2780 bytes)