"
tammetin.jpg (2780 bytes)

İçişleri Bakanlığından

Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulunun Toplanma, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi:27.10.2005

Resmi Gazete Sayısı:25979

MADDE 1 - 4/11/1987 tarihli ve 19624 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulunun Toplanma, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Kaçakçılık: 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinde belirtilen fiiller ile diğer mevzuatın kaçakçılık saydığı fiilleri,"

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin değişik 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 4 - Kurul, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı veya Müsteşar Yardımcısının başkanlığında aşağıda belirtilen üyelerin katılımıyla toplanır.

a) Genelkurmay Başkanlığı İstihbarata Karşı Koyma ve Güvenlik Daire Başkanı,

b) Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı,

c) MİT Müsteşarlığı İstihbarat Başkanı,

d) Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı,

e) Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı,

f) Sahil Güvenlik Komutanlığı İstihbarat Başkanı,

g) Gümrükler Genel Müdürü,

h) Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü,

i) KİHBİ Dairesi Başkanı.

Gerekli görüldüğünde, İçişleri Bakanlığınca diğer bakanlık, kurum, kuruluş ve valilik temsilcileri de çağrılır."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin değişik 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 10 - Kurul üyeleri toplantılara bizzat katılır. Ancak; izinli ya da görevli olmaları nedeniyle görev başında bulunmamaları halinde, kanun gereği görevlendirilmiş vekilleri katılır."

Yürürlük

MADDE 4 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

tammetin.jpg (2780 bytes)