"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Bakanlar Kurulundan

Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi:27.10.2005

Resmi Gazete Sayısı:25979

Ekli "Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 80 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 5/10/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                          Ahmet Necdet SEZER
                          CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
A. GÜL              A. ŞENER            M. A. ŞAHİN        B. ATALAY
Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.   Devlet Bak. ve Başb. Yrd.    Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı
A. BABACAN            M. AYDIN            N. ÇUBUKÇU         K. TÜZMEN
Devlet Bakanı           Devlet Bakanı          Devlet Bakanı       Devlet Bakanı 
C. ÇİÇEK             M. V.GÖNÜL           A.AKSU           K. UNAKITAN
Adalet Bakanı           Milli Savunma Bakanı      İçişleri Bakanı      Maliye Bakanı
H. ÇELİK             F. N.ÖZAK            R.AKDAĞ          B. YILDIRIM
Milli Eğitim Bakanı        Bayındırlık ve İskan Bakanı   Sağlık Bakanı       Ulaştırma Bakanı
M. M. EKER            M. BAŞESGİOĞLU         A. COŞKUN
Tarım ve Köyişleri Bakanı     Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı   Sanayi ve Ticaret Bakanı
M.H.GÜLER             A. KOÇ             O. PEPE
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı     Çevre ve Orman Bakanı

Madde 1 - 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f)bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"f) Daha önce yurt içinde aynı konuda veya yurt dışında aynı düzeyde eğitim veya öğrenim görmemiş olmak,"

Madde 2 - Bu Yönetmelik 14/6/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

tammetin.jpg (2780 bytes)