"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Bakanlar Kurulundan

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi:27.10.2005

Resmi Gazete Sayısı:25979

Ekli "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı'nın 11/7/2005 tarihli ve 12918 sayılı yazısı üzerine, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanun ile 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 25/7/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                           Ahmet Necdet SEZER
                           CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
A. GÜL           A. ŞENER            M. A. ŞAHİN         B. ATALAY
Dışişleri Bak. ve Başb.Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd.   Devlet Bak. ve Başb. Yrd.  Devlet Bakanı
A. BABACAN         M. AYDIN            N. ÇUBUKÇU         K. TÜZMEN
Devlet Bakanı        Devlet Bakanı         Devlet Bakanı        Devlet Bakanı 
C. ÇİÇEK          M. V.GÖNÜL           A.AKSU           K. UNAKITAN
Adalet Bakanı        Milli Savunma Bakanı      İçişleri Bakanı       Maliye Bakanı
H. ÇELİK          F. N.ÖZAK           R.AKDAĞ           B. YILDIRIM
Milli Eğitim Bakanı     Bayındırlık ve İskan Bakanı  Sağlık Bakanı        Ulaştırma Bakanı
M. M. EKER         M. BAŞESGİOĞLU         A. COŞKUN
Tarım ve Köyişleri Bakanı  Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı  Sanayi ve Ticaret Bakanı
M.H.GÜLER          A. KOÇ             O. PEPE
Enerji ve Tabii Kayn.Bak.  Kültür ve Turizm Bakanı    Çevre ve Orman Bakanı


Madde 1 - 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "iki katını" ibaresi "üç katını" olarak değiştirilmiştir.

Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte devam eden görevde yükselme eğitim programları bu Yönetmelikten önceki hükümlere göre sonuçlandırılır.

Madde 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

tammetin.jpg (2780 bytes)