İnteraktif CD

26 Ekim 2005 - 25978          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

- 5412 Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5412 Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2005/9511 Pakistan'a Ekmeklik Buğday Unu Hibe Edilmesi Amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nün Görevlendirilmesine Dair Karar

- 2005/9553 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere Anılan Kanunun 3 üncü Maddesine Göre 2005 Yılında Yapılacak İlave Tediyenin Tamamının 26/10/2005 Tarihinde Ödenmesi Hakkında Karar

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Ali BABACAN'a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'a, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Milli Eğitim Bakanlığına,Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Atama Kararı

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığına Ait Atama Kararı

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

Yönetmelik

- Hükümlü ve Tutuklular ile Ceza İnfaz Kurumları Personelinin İaşe Yönetmeliği- Hükümlü ve Tutuklular ile Ceza İnfaz Kurumları Personelinin İaşe Yönetmeliği

Tebliğ

- İnşaat Sözleşmelerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 11) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 7)- İnşaat Sözleşmelerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 11) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 7)

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/61 (2985 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 5162 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2004/123 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/61 (2985 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 5162 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2004/123 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları