"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Ulaştırma Bakanlığından:

Denizcilik Müsteşarlığı Denizcilik Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ile Denizcilik Uzmanlığı Yeterlik Sınavı ve Denizcilik Uzmanlarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi:25.10.2005

Resmi Gazete Sayısı: 25977A

MADDE 1- 14/1/2004 tarihli ve 25346 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Denizcilik Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı İle Denizcilik Uzmanlığı Yeterlik Sınavı ve Denizcilik Uzmanlarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin (a), (b) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Bakan: Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanı,"

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2005)

"b) Müsteşarlık: Denizcilik Müsteşarlığını; Müsteşar: Denizcilik Müsteşarını,"

"g) KPSS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan kamu personeli seçme sınavını,"

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (b), (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak,"

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2005)

"c) Üniversitelerin; hukuk, iktisat, işletme, uluslar arası ilişkiler, çevre mühendisliği ve enformatik bölümleri ile denizcilik alanında lisans düzeyinde eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının güverte, gemi makineleri işletme mühendisliği, denizcilik işletmesi, gemi inşa ve deniz teknolojisi bölüm ve formasyonları ile bunlara denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,"

"d) Müsteşarlıkça tespit edilecek yabancı dillerin en az birinden 60 puan almış olmak,"

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2005 *  Binlerce Sayfa Kitap)

"Madde 8- Giriş sınavı, Giriş Sınavı Kurulu tarafından yapılır. Bakan onayı ile oluşturulan sınav kurulu, bir Müsteşar Yardımcısı başkanlığında, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanının da bulunduğu, üst düzey yöneticilerden oluşan yedi üyeden teşekkül eder. Ayrıca aynı usülle, her üyenin yedeği de tespit edilir. Asil üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder. Kurul, başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır, çekimser oy kullanılamaz. Oylama sonunda alınan kararlar kesindir.

Sınav Kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldıkları sınavda görev alamazlar.

Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, öğrenim durumu ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

Sınav kurulunun sekreterya hizmeti Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca yürütülür."

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2005 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 15- Yeterlik Sınavı, Yeterlik Sınavı Kurulu tarafından yapılır. Bakan onayı ile oluşturulan sınav kurulu bir Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, tez danışmanı hariç olmak üzere Müsteşarlık görevlileri veya yüksek öğretim kurumları öğretim üyeleri arasından en az yedi en çok onüç üyeden teşekkül eder. Ayrıca aynı usülle her üyenin yedeği de tespit edilir. Asil üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder. Kurul, başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır, çekimser oy kullanılamaz. Oylama sonunda alınan kararlar kesindir.

Sınav Kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldıkları sınavda görev alamazlar.

( (c) 1998 - 2005 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, öğrenim durumu ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

Yeterlik Sınavı Kurulunun sekreterya hizmeti Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca yürütülür."

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (f) bendinde geçen "beş katı" ibaresi "üç katı" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmelikte geçen KMS ibareleri, KPSS olarak değiştirilmiştir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2005 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

Yürürlük

MADDE 7- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
tammetin.jpg (2780 bytes)