"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi:03.09.2005

Resmi Gazete Sayısı:25925

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - Bu Yönetmelik, Sanayi ve Ticaret Bakanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden şube müdürü ve daha alt görevlere, görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

Hizmet Grupları: Benzer veya eşit düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

Görev Unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev grupları içinde belirtilen görev unvanlarını,

Hizmet Süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi çerçevesinde; Bakanlıkta çalışılan süreler ile genel ve katma bütçeli idareler, mahalli idareler, kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreler ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

Görevde Yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet gruplarından yapılacak atamaları,

Görevde Yükselme Eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

Görevde Yükselme Sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

Aynı Düzey Görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

Üst Görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

Alt Görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

Unvan Değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Hizmet Grupları

MADDE 5 - Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) Şube Müdürü.

2) Koruma ve Güvenlik Şefi, Şef.

b) Hukuk Hizmetleri Grubu;

1) Hukuk Müşaviri.

c) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

1) APK Uzmanı, Uzman.

d) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

1) Çözümleyici.

e) İdari Hizmetler Grubu;

1) Ayniyat Saymanı.

2) Bilgisayar İşletmeni,Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Memur, Ambar Memuru, Mutemet, Santral Memuru, Sekreter, Daktilograf, Şoför.

f) Yardımcı Hizmetleri Grubu;

1) Teknisyen Yardımcısı, Aşçı, Kaloriferci, Dağıtıcı, Bekçi, Hizmetli.

Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

Mühendis, Mimar, Ekonomist, İstatistikçi, Kimyager, Kütüphaneci, Mütercim, Programcı, Tekniker, Hemşire, Laborant, Sağlık Teknisyeni, Sağlık Memuru, Teknik Ressam, Teknisyen, Ölçü ve Ayar Memuru.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 6 - Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Son yıl sicili olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması yetmişaltı (76) puandan aşağı olmamak,

c) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

d) Toplam hizmetinin son üç yılını Bakanlıkta geçirmiş olmak

gerekir.

Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 7 - Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak şartlar, aşağıda belirtilmiştir.

a) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokuldan mezun olmak,

2) Araştırmacı, APK Uzmanı, Uzman, Koruma ve Güvenlik Şefi, Şef, Çözümleyici, Programcı ve Ayniyat Saymanı görevlerinde veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren mesleki veya teknik görevlerde en az üç yıl, ya da en az yarısı Bakanlıkta geçmiş olmak kaydıyla Memur, Sekreter, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Tekniker veya Ölçü ve Ayar Memuru görevlerinde en az on yıl çalışmış olmak,

b) Koruma ve Güvenlik Şefi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Bakanlıkta en az üç yıllık koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalışmış olmak,

3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

c) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Bakanlıkta Memur, Ambar Memuru, Mutemet, Santral Memuru, Sekreter, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni veya Ölçü ve Ayar Memuru unvanlarında en az üç yıl çalışmış olmak kaydıyla en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

d) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

e) APK Uzmanı ve Uzman kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokuldan mezun olmak,

2) Koruma ve Güvenlik Şefi, Şef, Çözümleyici, Programcı ve Ayniyat Saymanı görevlerinde veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren mesleki veya teknik görevlerde en az üç yıl ya da en az yarısı Bakanlıkta geçmiş olmak kaydıyla Memur, Sekreter, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Tekniker veya Ölçü ve Ayar Memuru görevlerinde en az on yıl çalışmış olmak,

f) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında tecrübeli olduğunu belgelemek,

3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bilmek,

4) Son üç yılı Bakanlıkta programcı unvanında olmak üzere en az beş yıl hizmeti bulunmak,

g) Ayniyat Saymanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Bakanlıkta Memur, Ambar Memuru, Mutemet, Santral Memuru, Sekreter, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni veya Ölçü ve Ayar Memuru unvanlarında en az üç yıl çalışmış olmak kaydıyla en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

h) Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az beş yıl hizmeti bulunmak,

3) Bilgisayar işletmenliği sertifikasına sahip olmak veya Bakanlıkça ya da ilgili kuruluşlarca düzenlenecek bilgisayar işletmenliği kursunda başarılı olmak,

ı) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az beş yıl hizmeti bulunmak,

3) Bakanlıkça veya ilgili kuruluşlarca düzenlenecek bilgisayar kursunda başarılı olmak,

i) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

2) En az beş yıl hizmeti bulunmak,

3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

j) Memur, Ambar Memuru, Mutemet, Santral Memuru, Sekreter ve Daktilograf kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az beş yıl hizmeti bulunmak,

k) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az beş yıl hizmeti bulunmak,

3) En az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

gerekir.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 8 - Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Son yıl sicili yetmişaltı (76) puandan aşağı olmamak,

c) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak

gerekir.

Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar

MADDE 9 - Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilme şartları aşağıda belirtilmiştir.

a) Mühendis, Mimar, Ekonomist, Kimyager ve İstatistikçi kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

b) Kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokulların kütüphanecilikle ilgili bölümlerinden mezun olmak,

c) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerden mezun olmak,

2) KPDS de (B) düzeyinde başarılı olmak,

d) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

2) En az iki programlama dilini bilmek,

e) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) İki yıl süreli mesleki veya teknik yükseköğretim mezunu olmak,

f) Hemşire kadrosuna atanabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

1) Fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak,

g) Sağlık Teknisyeni, Sağlık Memuru, Teknisyen, Teknik Ressam, Laborant ve Ölçü ve Ayar Memuru kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise dengi mesleki veya teknik eğitim öğretim veren okullardan mezun olmak

gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme Eğitimi Esasları

Görevde yükselme eğitimi

MADDE 10 - Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin; görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi için, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerindeki ders konularından en az otuz (30) ve (g) bendinde yer alan ders konularından en az kırkbeş (45) saat olmak üzere toplam en az yetmişbeş (75) saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitim programına katılmaları zorunludur. Ancak, zorunlu hallerde en fazla on (10) saate kadar mazeret izni verilebilir. Kanunen verilmesi gerekli olan izinlerde bu süre şartı aranmaz.

Duyuru

MADDE 11 - Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadroların birimi, sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı eğitim tarihinden en az bir ay önce bütün personele; eğitimin yeri, tarihi ve diğer hususlar eğitime katılacaklara en az onbeş (15) gün önce duyurulur.

Unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak boş kadroların birimi, sınıfı, unvanı, derecesi, sayısı ve en son başvuru tarihi, başvuru süresinin bitiminden en az bir ay önce; unvan değişikliği sınavının yeri ve tarihi sınav tarihinden en az bir ay önce duyurulur.

Başvuru ve başvuruların incelenmesi

MADDE 12 - Görevde yükselme sınavlarına ilişkin duyuru üzerine, başvuruda bulunanların duyuruda belirtilen kadrolardan yalnızca birisinden görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılma talebini içeren dilekçeleri birimleri aracılığıyla Personel Dairesi Başkanlığına iletilir. Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Personel Dairesi Başkanlığı tarafından incelenerek uygun görülenlerin listesi belirlenir, birimlere gönderilir.

Görevde yükselme eğitimine alınma

MADDE 13 - Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının iki katını geçemez. İki katından az istekli bulunması halinde ise durumu uygun olan bütün personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının iki katından fazla personelin başvurması halinde, bu Yönetmeliğin EK-1' indeki Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro sayısının iki katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır.

Puanların eşitliği halinde sırasına göre hizmet süresi fazla ve son yıl sicil notu yüksek olanlar tercih edilir.

Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olmuş veya bu sınava katılmamış veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personel, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek eğitim ve yapılacak sınavlara bu Yönetmelikte düzenlenen bütün usul ve esaslara tabi olmak şartıyla katılabilir.

Eğitimler, Personel Dairesi Başkanlığının koordinatörlüğünde ilgili birimlerce yürütülür ve eğitimini tamamlayan adaylara katılım belgesi verilir.

Aynı unvan için görevde yükselme sınavına gireceklerin sayısı (beş) 5 kişiden az ise, gruplar duruma göre diğer görevde yükselme sınavlarına gireceklerle birleştirilebilir. Ortak konularda da birlikte eğitim yapılabilir.

Görevde yükselme eğitiminin konuları

MADDE 14 - Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.

a) T.C. Anayasası;

1) Genel esaslar.

2) Temel hak ve ödevler.

3) Devletin temel organları.

b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, Ulusal güvenlik.

c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat.

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat.

e) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar.

f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları.

g) Atanılacak görev alanı ve niteliği ile ilgili konular ile mesleki etik ilkeleri.

Düzenlenecek eğitim programında, (g) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmışın (% 60) altında olamaz.

Soruların yüzde kırkı (% 40) bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (f) bentleri arasında belirtilen konulardan, yüzde altmışı (% 60) ise (g) bendinde belirtilen konulardan yöneltilir.

Görevde yükselmeye ilişkin sekreterya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Esasları

Görevde yükselme sınavı ve şekli

MADDE 15 - Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Sınav, Bakanlık tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.

Görevde yükselme eğitim programının tamamlanmasından itibaren bir ay içinde sınavın yapılması için Bakanlık tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birisine başvurulur.

Bu sınavda yüz (100) puan üzerinden yetmiş (70) ve daha fazla puan alanlar başarılı sayılırlar.

Sınavlarda kopya çekenlerin, kopya verenlerin veya bunlara teşebbüs edenlerin, sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanların, "BAŞVURU BELGESİ" nde gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu anlaşılanların veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmaz ve atamaları yapılmış olanların onayları iptal edilir. Ayrıca, bu kişiler 5 yıl süreyle hiçbir görevde yükselme sınavına alınmazlar ve haklarında disiplin işlemleri uygulanır.

Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde ilgililerin sınavı bir tutanakla saptanarak, geçersiz sayılır. Her iki kişi hakkında da yasal işlem yapılır.

Sınav kurulu

MADDE 16 - Sınav Kurulu Bakan oluru ile oluşturulur.

Sınav Kurulu; Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, Personel Dairesi Başkanı, I. Hukuk Müşaviri ile boş kadroların bulunduğu merkez teşkilatı birim üst düzey yöneticilerinden olmak üzere bir başkan ve dört üyeden teşekkül eder. Ayrıca aynı usulle üye sayısı kadar yedek üye de belirlenir. Kurul, başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Asil üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, öğrenim durumu ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

Sınav Kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldıkları görevde yükselme eğitim ve sınavlarında görev alamazlar.

Sınav kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 17 - Sınav Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Atanılacak görevin niteliğine göre görevde yükselme eğitiminin konularını ve süresini, bu Yönetmelikte belirtilen süreyi dikkate alarak tespit etmek.

b) Görevde yükselme eğitiminin takvimini belirlemek.

c) Sınavı yapacak kurumlara bildirilmek üzere yazılı sınav konularının kapsamına giren ve yazılı sınavlarda sorulacak soruların konularını belirlemek.

d) Sınav sonuçlarını ilan ederek ilgililere duyurmak.

e) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak.

f) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.

Sınav sonuçlarının açıklanması ve geçerliliği

MADDE 18 - Yazılı sınav sonuçları Bakanlığa ulaştığı tarihten itibaren en geç onbeş (15) gün içerisinde Sınav Kurulunca ilan edilir ve sınava katılan personele Personel Dairesi Başkanlığınca yazılı olarak bildirilir. Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir. Bu süre içerisinde ilgili birimde aynı unvanda kadro boşalması halinde yedeklerden başarı sırasına göre atama yapılır.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 19 - Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, başarı gösteremeyenlerin belgeleri en az bir yıl veya bir sonraki sınava kadar Personel Dairesi Başkanlığınca topluca saklanır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 20 - Sınava katılanlar, sınav sonucunun kendilerine tebliğinden itibaren on (10) gün içinde yazılı olarak Personel Dairesi Başkanlığına itiraz edebilir. İtirazlar, Sınav Kurulu tarafından en geç on (10) gün içerisinde karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. İtiraz üzerine Sınav Kurulunca verilen kararlar kesindir.

Sınavı kazananların atanması

MADDE 21 - Yapılan sınavı kazananlar, başarı sırasına göre ilgili birimdeki boş kadrolara sınav sonuçlarının kesinleşmesinden itibaren en geç bir ay içerisinde atanırlar. Başarı notlarının aynı olması halinde atanacak personel Yönetmeliğin EK-1' indeki Değerlendirme Formuna göre puanlandırma yapılarak belirlenir. Puanların eşitliği halinde sırasına göre hizmet süresi fazla ve son yıl sicil notu yüksek olanlar tercih edilir.

Unvan değişikliği sınavı

MADDE 22 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personelin atanması, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır. Bu sınava katılacaklarda Bakanlıkta veya öğrenim durumlarıyla ilgisi olmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Görev grupları arasında geçişler

MADDE 23 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır;

a) Aynı hizmet grubunda kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar aynı düzey veya alt görevlere atanabilirler. Ancak, Şoför ve Daktilograf kadrosundan Memur, Ambar Memuru, Santral Memuru, Sekreter, Koruma Güvenlik Görevlisi ile Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrolarına atanabilmek için en az lise ve dengi okul mezunu olmak kaydıyla, lise mezunu olanların en az sekiz yıl, dört yıldan az yüksekokul mezunu olanların en az altı yıl, dört yıllık yüksek-okul mezunu olanların en az dört yıl hizmetinin bulunması gerekir.

b)Yönetim grubundaki görevlerden daha önce çalışılan görev grubundaki görevlere sınavsız atama yapılabilir.

c) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimine ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

d) Unvan değişikliğine tabi kadrolara ve bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

Kurum dışından yapılacak atamalar

MADDE 24 - Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden;

Bu Yönetmelikteki aynı unvana veya aynı alt grupta yer alan diğer unvanlara veya daha alt unvanlara, bu Yönetmelikteki hükümlere bağlı kalmaksızın genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir.

Bu Yönetmelikte belirtilen unvanlardan hiyerarşik olarak daha üst düzeyde bulunan unvanlara yapılacak naklen atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. Ancak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Bakanlığa naklen atanacakların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinde belirtilen disiplin cezalarını almamış olmaları ve son üç yıla ait sicil notlarının olumlu olması şarttır.

Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlere atamalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

MADDE 25 - 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Bakanlığa yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Kazanılmış haklar

MADDE 26 - Bu Yönetmelikte sayılan unvanlara, ilgili mevzuatı uyarınca atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

Yönetmelikte belirtilmeyen hususlar

MADDE 27 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 28 - 19/6/2001 tarihli ve 24437 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 - 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 18/4/1999 tarihinde kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapmakta olan personelden anılan tarih itibariyle iki veya üç yıllık yükseköğrenim görmüş olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 29 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

|----------------------------------+-+-------------------------------------------------------|
|Adı ve Soyadı           |:|                            |
|----------------------------------+-+-------------------------------------------------------|
|Sicil No             |:|                            |
|----------------------------------+-+-------------------------------------------------------|
|Görev Yeri ve Unvanı       |:|                            |
|----------------------------------+-+-------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------+------------+-------------|
|DEĞERLENDİRME KISTASLARI                     |Puan    |Adayın    |
|                                 |Değeri   |Puanı    |
|-----------------------------------------------------------------+------------+-------------|
|1. Başvuru tarihi itibariyle öğrenim durumu  (En son öğrenim  |      |       |
|durumu esas alınacaktır.)                    |      |       |
|a) Önlisans                           |4      |       |
|b) 3 Yılllık Yüksek Okul                     |6      |       |
|c) Lisans                            |8      |       |
|d) Yüksek Lisans                         |10     |       |
|e) Doktora                            |12     |       |
|-----------------------------------------------------------------+------------+-------------|
|2. Müracaat bitim tarihi itibariyle 217 sayılı Kanun Hükmünde  |      |       |
|Kararnamenin 2'nci maddesi kapsamındaki kamu kurum ve      |      |       |
|kuruluşlarında geçen fiili hizmet süresinin (İşçi statüsü ile  |      |       |
|geçici personel statüsünde geçirilen hizmetler hariç.)      |      |       |
|a) 10 yıla kadar (10 yıl dahil) her bir yıl için         |1      |       |
|b) 10 yıldan sonraki her bir yıl için              |0,15    |       |
|-----------------------------------------------------------------+------------+-------------|
|3. Son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve daha fazla     |      |       |
|olanların bu sicil notunun aritmetik ortalamasının 1/10'u (Üç  |      |       |
|yıllık ortalama sonucu kesirli olması halinde tam sayıya     |      |       |
|tamamlandıktan sonra 1/10'u hesaplanacaktır.)          |      |       |
|-----------------------------------------------------------------+------------+-------------|
|4. İlgili mevzuat hükümlerine göre atamaya yetkili amirlerce   |      |       |
|verilmiş olan (Aynı yılda verilmiş birden fazla belge varsa,   |      |       |
|sadece birer tanesi değerlendirmeye alınacaktır.)        |      |       |
|a) Her takdirname için                      |2      |       |
|b) Her ödül için                         |4      |       |
|-----------------------------------------------------------------+------------+-------------|
|5. "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan    |      |       |
|Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" yürürlüğe     |      |       |
|girdikten sonra katıldığı her bir hizmet içi eğitim programından |      |       |
|(Her yıl için adayın katıldığı en çok süreli olan bir eğitim   |      |       |
|programı değerlendirilecektir.)                 |      |       |
|a) 05 -15 gün süreli                       |0,5     |       |
|b) 16-31 gün süreli                       |1      |       |
|c) 2-3 ay süreli                         |1,5     |       |
|d) 4-6 ay süreli                         |2      |       |
|e) 7-12 ay süreli                        |2,5     |       |
|f) 12 aydan fazla süreli                     |6      |       |
|-----------------------------------------------------------------+------------+-------------|
|6. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi ve Seviye Tespit      |      |       |
|Sınavından (375 sayılı KHK'ya göre belirlenen usul ve esaslar  |      |       |
|çerçevesinde değerlendirme sadece bir dil için yapılacaktır.)  |      |       |
|a) (D) alanlara                         |2      |       |
|b) (C) alanlara                         |4      |       |
|c) (B) alanlara                         |6      |       |
|d) (A) alanlara                         |8      |       |
|-----------------------------------------------------------------+------------+-------------|
|7. Aldığı her disiplin cezasından (Af kapsamına girenler     |      |       |
|hariç.)                             |      |       |
|a) Her uyarma, kınama için                   |-2     |       |
|b) Her aylıktan kesme için                    |-4     |       |
|c) Kademe ilerlemesinin durdurulması için            |-6     |       |
|-----------------------------------------------------------------+------------+-------------|
|8. Görevde yükselme eğitimine katılan ve sınavlarda başarısız  |      |       |
|olanlarla, sınavlara mazeretsiz olarak katılmayanların (     |      |       |
|Aynı veya benzer unvanlar için uygulanır. )           |      |       |
|a) Başarısız olduğu her bir sınav için              |-2     |       |
|b) Mazeretsiz katılmadığı her bir sınav için           |-3     |       |
|-----------------------------------------------------------------+------------+-------------|
|Eksi puanlar düşüldükten sonra toplam              |      |       |
|-----------------------------------------------------------------+------------+-------------|

tammetin.jpg (2780 bytes)