İnteraktif CD

10 Ağustos 2005 - 25902          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2005/9222 Telekomünikasyon Kurumu Kadrolarında Çalıştırılacakların Unvan, Sayı ve Nitelikleri, Hizmet Sözleşmesi ve Sözleşme Usul ve Esaslarında Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Hakkında Karar

- 2005/9223 Telekomünikasyon Kurumuna Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Ekli Cetvellerde Belirtildiği Şekilde Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

Atama Kararları

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, İçişleri, Maliye, Millî Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık ile Tarım ve Köyişleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Yönetmelikler

- 2005/9207 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik- 2005/9207 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

- Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 9)- Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 9)

- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 299)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları