"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi:23.07.2005

Resmi Gazete Sayısı:25884

MADDE 1 - 4/8/2002 tarihli ve 24836 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Otoprodüktör lisansı başvuruları hariç, lisans başvurusu sahibi tüzel kişilikte yüzde on ve üzerinde doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek kişiler ile yönetim kurulu üyesi, genel müdür ve genel müdür yardımcısı unvanları ile başka unvanlarla istihdam edilseler dahi yetki ve görevleri itibarıyla genel müdür yardımcısına denk veya daha üst makamlarda imza yetkisini haiz diğer yöneticiler ve denetçilerin; taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis, basit veya nitelikli zimmet, cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçları işlemediği; istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma veya vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı kesinleşmiş mahkumiyet kararlarının bulunmaması zorunludur."

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 10 - İnceleme ve değerlendirmeye alınan lisans başvuruları, ilgili mevzuat uyarınca diğer kurum ve/veya kuruluşlardan alınması gereken uygun bulma kararına esas teşkil edecek nihai görüşün, Kuruma geliş tarihinden itibaren kırkbeş gün içerisinde sonuçlandırılır. Gerektiğinde bu süre, Kurul kararıyla uzatılabilir ve süre uzatımı başvuru sahibi tüzel kişiye yazılı olarak bildirilir.

Kurum tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme Kurula sunulur ve lisans başvurusu Kurul kararıyla sonuçlandırılır. Lisans başvurusunun Kurul kararıyla reddedilmesi durumunda, ret gerekçeleri başvuru sahibi tüzel kişiye Kurul kararını izleyen on iş günü içerisinde yazılı olarak bildirilir.

İnceleme ve değerlendirme sonucu lisans alması Kurul kararıyla uygun bulunan başvuru sahibi tüzel kişiye;

a) Şirket anasözleşmesinde gerekli değişiklikleri yapması,

b) Lisans alma bedelinin kalan tutarının Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belgeyi ibraz etmesi,

durumunda lisans alabileceği ve bu yükümlülüklerin yapılan tebliğden itibaren doksan gün içerisinde yerine getirilmesi halinde lisansının verileceği yazılı olarak bildirilir.

Anasözleşme değişiklikleri kapsamında tüzel kişilerin aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmeleri istenir;

a) 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda kurulmuş anonim şirketlerden, hamiline yazılı hisseleri olanların, hisselerinin tamamını nama yazılı hale getirmesi,

b) Şirket asgari sermayesinin;

1) Üretim faaliyeti lisansı başvuruları açısından, üretim tesisinin öngörülen toplam yatırım tutarının yüzde onbeşi oranına karşılık gelen miktara eşit,

2) Dağıtım lisansı başvuruları açısından, mülkiyeti ya da işletme hakkı devredilen dağıtım bölgesinin devir ya da satın alınma bedelinin en az yüzde onbeşi oranına karşılık gelen miktara eşit,

3) Toptan satış lisansı başvuruları açısından, bir trilyon TL tutarında,

4) Perakende satış lisansı başvuruları açısından, beşyüz milyar TL tutarında,

5) Sadece perakende satış hizmeti yapmak üzere perakende satış lisansı almak için yapılan başvurular açısından, faaliyet göstereceği her bir dağıtım bölgesi için yüz milyar TL tutarında,

olmasının sağlanması,

c) İlk kez lisans almak üzere başvuruda bulunan tüzel kişilerce birden fazla lisans talep edilmiş olması halinde; asgari sermayenin, uygun bulma kararı verilmiş her bir lisans için öngörülen sermaye miktarlarının toplanması suretiyle bulunan miktara eşit olmasının sağlanması,

d) Tüzel kişinin ikametgah adresi dışındaki anasözleşme değişikliklerinde Kurumun uygun görüşünün alınacağı hükmüne anasözleşmede yer verilmesi,

e) Hisse devirleri açısından bu Yönetmelikte öngörülen hükümlerin anasözleşmeye derç edilmesi,

f) Tüzel kişilikte yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) ve üzerinde doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek kişilerin, ilgili mevzuat hükümlerine göre lisansları iptal edilen tüzel kişilerde doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya daha fazla pay sahibi olmamasının sağlanması,

g) Dağıtım faaliyeti için uygun bulma kararı verilmiş olması halinde; tüketicilerin korunması ve hizmetin aksamaması açısından dağıtım lisansının iptal edilmesinin zorunlu hale gelmesi durumunda;

1) Lisans iptalinden önce alınan Kurul kararı doğrultusunda, lisans sahibi tüzel kişinin yönetim kurulu üyelerinin bir kısmı veya tamamı değiştirilmek suretiyle yerlerine yeni atama yapılacağı,

2) Dağıtım lisansı sahibi tarafından faaliyet gösterilen dağıtım bölgesindeki tesislerin mülkiyetinin söz konusu dağıtım lisansı sahibine ait olması durumunda, lisans sahibi tüzel kişi nam ve hesabına yüzyirmi gün içerisinde mülkiyete konu tesislerin satışı için mevzuat uyarınca Kurum tarafından çıkılacak ihalede oluşacak fiyattan devrin yapılacağı,

hususlarının anasözleşmede yer alması.

Lisans sahibi bir tüzel kişinin yeni bir lisans veya lisansına konu üretim tesisinin kurulu gücünün yüzde 50'sini aşan bir tevsi yatırımı yapmak amacıyla lisans tadili başvurusunda bulunması halinde; dördüncü fıkranın (b) bendinde yer alan asgari sermaye hükümleri yerine, lisans sahibi tüzel kişinin özsermayesi dikkate alınır ve söz konusu bentte yer verilen miktar veya oranlar üzerinden mali yeterlilik değerlendirmesi yapılır.

Dördüncü fıkranın (b) bendinin (2), (3), (4) ve (5) numaralı alt bentlerinde öngörülen asgari sermaye miktarı, Elektrik Piyasası Endeksi artış oranının iki katını geçmemek üzere Kurul tarafından belirlenen oranda her yıl artırılabilir.

Kamu tüzel kişilerine dördüncü ve beşinci fıkra hükümleri uygulanmaz.

Otoprodüktör lisansı başvurusunda veya otoprodüktör lisansı tadil başvurusunda bulunan tüzel kişilere, dördüncü ve beşinci fıkra hükümleri uygulanmaz.

Mevcut sözleşmeler kapsamında faaliyet gösteren veya mevcut sözleşmeleri kapsamındaki tüm işlemleri tamamlayarak faaliyet gösterme hakkı elde etmiş tüzel kişilerin lisans başvuruları için, dördüncü fıkranın (d), (e), (f) ve (g) bentleri hükümleri hariç diğer bend hükümleri uygulanmaz. Mevcut sözleşmelerinde öngörülen piyasa yapısına aykırılık teşkil eden haklarından feragat eden tüzel kişilerin lisans başvurularında ise dördüncü fıkranın sadece (a) bendi hükmü uygulanmaz.

Bu maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getiren tüzel kişiye Kurul kararı ile lisans verilir, lisans sahibi tüzel kişinin ticaret unvanı ile aldığı lisans türü ve süresi Resmi Gazete'de yayımlanır ve Kurum internet sayfasında duyurulur.

Mücbir sebepler nedeniyle ya da gerekçeleri Kurul tarafından uygun bulunan haller dışında, uygun bulma kararına ilişkin 90 günlük süre içerisinde bu madde kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde lisans başvurusu Kurul kararıyla reddedilir

Üretim, otoprodüktör ve otoprodüktör grubu lisansları için Kurum tarafından uygun bulunan tesis tamamlanma tarihi ve süresi lisanslara derç edilir. Tesis tamamlanma tarihinin belirlenmesine esas tesis tamamlanma süresi, diğer mevzuat gereği alınması gereken izinler ve kamulaştırma, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi veya uzun süreli kiralama işlemleri kapsayan yerleşim yeri teminine ilişkin süreleri içeren inşaat öncesi süre ile lisans kapsamındaki üretim tesisinin niteliğine göre belirlenen inşaat süresi toplamından oluşur. Lisans sahibi tüzel kişiden kaynaklanmaması şartıyla süre uzatımına gidilmesi ihtiyacının doğması halinde, tesis tamamlanma süresini oluşturan her bir bölüm için tanınan süre sona ermeden, süre uzatımı talebinde bulunulabilir. Tüzel kişinin öne sürdüğü gerekçelerin uygun bulunması halinde, tesis tamamlanma için öngörülen süreler lisans tadili kapsamında uzatılabilir.

Üretim, iletim ve dağıtım faaliyetlerinin gerektirmesi halinde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununda belirtilen esaslar dahilinde kamulaştırma yapılır. Taşınmaz malın mülkiyetinin kamulaştırılması yerine, amaç için yeterli olduğu takdirde taşınmaz malın belirli kesimi, yüksekliği, derinliği veya kaynak üzerinde kamulaştırma yoluyla irtifak hakkı kurulabilir. Tüzel kişilerce, faaliyetleri ile ilgili olarak kamuya ait araziler üzerinde, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi veya bu arazilerin kiralanmasının talep edilmesi halinde, bu istek Kurulca uygun görüldüğünde, Kurum ilgili kanunlar uyarınca ihtiyaca göre mülkiyetin gayri ayni hak tesisi veya uzun süreli kiralama yoluna gider."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu Yönetmelikte tanımlanan genel mücbir sebepler ile ilgili lisanslarda tanımlanan özel mücbir sebepler dışında; üretim, otoprodüktör grubu ve yerli doğal kaynaklar ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı otoprodüktör lisansları kapsamındaki bir üretim tesisinin tesis tamamlanma süresinin yüzde onunu, diğer enerji kaynaklarına dayalı otoprodüktör lisansları kapsamındaki bir üretim tesisinin yüzde ellisini aşan bir süre sonunda tamamlanmamış olması halinde, yıllık lisans bedeli;

a) Tesisin tamamlanması gereken tarihten 31 Aralık tarihine kadar olan süre için, yapılan başvuru sırasında sunulan ortalama üretim miktarı üzerinden nispi olarak,

b) Bu durumun devam etmesi halinde ise takip eden dönem için başvuru sırasında sunulan ortalama üretim miktarı üzerinden,

hesaplanır."

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 13 - Lisanslar; lisans sahibinin talebi veya ilgili mevzuat kapsamındaki uygulamaların gerektirdiği durumlarda ya da yasal değişiklik hallerinde tadil edilebilir. Buna göre;

a) Lisans sahibinin talebi ile yapılan tadiller, lisans sahibinin lisansta değişiklik yapılması için öne sürdüğü gerekçelerin uygun bulunması,

b) İlgili mevzuat kapsamındaki uygulamaların gerektirdiği tadiller, gelir düzenleme esasları, fiyatlandırma esasları, performans standartları gibi düzenleyici işlemler çerçevesinde lisans hükümlerinde değişiklik yapılmasının gerekli olması,

c) Yasal değişiklik hallerinde yapılan tadiller, lisans sahibinin uyması gereken mevzuatta gerçekleşen değişiklikler paralelinde lisans hükümlerinde değişiklik yapılmasının zorunlu hale gelmesi,

durumlarında yapılabilir.

Lisans sahibinin talebi veya ilgili mevzuat kapsamındaki uygulamaların gerektirdiği durumlarda yapılan lisans tadili serbest rekabet koşullarını bozucu hükümler içeremez. Lisans tadilleri; ilgili tüm lisans sahiplerine eşit taraflar arasında ayrım gözetilmemesi ilkesi doğrultusunda ve aynı koşullarda uygulanır.

Lisans sahibinin, lisans tadilinden doğacak yeni ve/veya ilave yükümlülükleri yerine getirebilmesi için belirli bir süreye ihtiyaç duyması halinde, söz konusu süre Kurul kararı ile belirlenir ve tadil edilen lisanslarda yer alır.

Lisans tadil sürecinde Kurum;

a) Tadilin kapsamını,

b) Lisans sahibi tüzel kişinin tadil talebinin gerekçelerini,

c) Lisans sahibi tüzel kişinin tadil talebi hakkında alınan Kurul kararını,

d) Yasal değişiklik hallerinde gündeme gelen tadilin ayrıntılı gerekçesini,

e) Tadil kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için talep edilen ve/veya Kurum tarafından öngörülen süreyi,

kurum ilan panosu ve Kurum internet sayfası yoluyla duyurur ve ayrıca ilgili tüzel kişilere yazılı olarak bildirir.

Lisans sahibinin talebiyle yapılacak tadillerde, Kurul tarafından dördüncü fıkranın (e) bendi kapsamında farklı bir süre öngörülmediği takdirde, Kurulun tadil hakkındaki olumlu kararının tebliğinin yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde lisans tadil ücretinin Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belgenin Kuruma ibraz edilmesi kaydıyla lisans tadili Kurum tarafından gerçekleştirilir. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde, lisans tadili talebi reddedilmiş sayılır.

Toptan satış lisansı veya perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilerin daha sonra uluslararası enterkonneksiyon şartı oluşmuş ülkelerden ya da ülkelere ithalat ve/veya ihracat faaliyetlerinde bulunabilmek için lisans tadili talep etmeleri halinde; lisans tadil talepleri Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılır.

Lisansların özel hükümlerinde yer alan bildirim adresi ve tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek ve tüzel kişilere ait bilgilerin değiştirilmesine ilişkin lisans tadili, ilgili ana hizmet birimi tarafından yapılır."

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Lisans sahibi bir tüzel kişi lisansı kapsamındaki faaliyetini sona erdirmek istemesi halinde, lisansın sona ermesinin talep edildiği tarihten en az yüzseksen gün önce, gerekçeleri ile birlikte Kuruma yazılı olarak başvuruda bulunulması esastır. Ancak Kurul, sona erdirme talebinin piyasaya olan etkilerini dikkate alarak bu süre şartını uygulamayabilir. Bu başvuru kapsamında lisans sahibi tüzel kişinin lisansını sona erdirmek istediği tarih itibarıyla ne tür yükümlülükler taşıdığının ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ne tür tedbirlerin öngörüldüğünün belirtilmesi de zorunludur. Kurulun, sona erdirme talebi hakkında alacağı karar için ihtiyaç duyulması halinde, ilave bilgi ve belgeler Kurum tarafından ilgili tüzel kişiden istenebilir."

"Yapılan değerlendirme sonucu, sona erdirme talebinin Kurul kararıyla uygun bulunması halinde lisans, Kurul kararında yer alan tarihte sona erer. Kurul, lisansın sona ermesinin tüketiciler ve piyasa koşulları aleyhine bir durum yaratacağı yolunda karara vardığı takdirde, gerekçeleri lisans sahibi tüzel kişiye bildirilmek suretiyle talebi reddedebilir veya lisansın sona ermesi için talep edilen tarihi ileri bir tarihe erteleyebilir."

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu Yönetmelikte tanımlanan genel mücbir sebepler ile ilgili lisanslarda tanımlanan özel mücbir sebepler dışında; üretim, otoprodüktör grubu ve yerli doğal kaynaklar ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı otoprodüktör lisansları kapsamındaki tesis tamamlanma süresinin yarısını aşan bir gecikme olması veya Kuruma sunulan ilerleme raporlarının inceleme ve değerlendirilmesi sonucu; tesis tamamlanma süresinin yarısını aşan bir gecikme dikkate alındığında dahi tesisin gerçekleştirilmesinin imkansız olduğunun anlaşılması halinde, Kurul kararı ile lisans iptal edilebilir. Diğer enerji kaynaklarına dayalı otoprodüktör lisansları kapsamındaki üretim tesisleri için gecikme için öngörülen süre iki katı olarak uygulanır."

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Üretim tesislerinin sisteme bağlantısı ve sistem kullanımının mümkün olduğu durumlarda, lisans sahibi tüzel kişiler ile TEİAŞ ve/veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler arasında bağlantı ve sistem kullanım anlaşması yapılır. Dağıtım sistemine veya TEİAŞ'ın bir dağıtım barasına bağlı olan veya sisteme bağlantı ve sistem kullanımı hakkında oluşturulan görüş çerçevesinde bağlanması uygun görülen bir üretim tesisinin barası ile tüketicinin tesisleri arasında özel direkt hat tesisi talepleri Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılır."

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Üretim lisansı sahibi tüzel kişiler hariç, lisans sahibi bir tüzel kişi piyasa dışında faaliyet gösteremez ve lisansında yer alması halinde, piyasa faaliyetini tamamlayan ve/veya gereği olan faaliyetler ve piyasa faaliyeti sonucu oluşan yan ürünlere ilişkin faaliyetleri yürütebilir."

MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Hisse devri için yapılacak başvurularda aşağıdaki bilgi ve belgeler talep edilir;

a) Devralacak olanın tüzel kişi olması halinde,

1) Tüzel kişinin ticaret siciline tescil edildiğine ilişkin sicil belgesi ile tescilin ilan edildiği Ticaret Sicil Gazetesinin birer nüshası,

2) Tüzel kişiliği haiz ortakların anasözleşmeleri,

3 Hisse devri sözleşmesinin bir örneği ve/veya hisse devrine taraf şirketlerin yönetim kurulu kararları ile devredenin gerçek kişi olması halinde devredenin noter onaylı imza sirküsü eklenmiş beyanı,

4) Tüzel kişi ve ortaklarının mali durumunu gösteren bilgi ve belgeler,

5) Tüzel kişilikte yüzde on veya üzerinde doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek kişilerin isim ve adresleri ile adli sicil belgeleri,

6) Tüzel kişinin yönetim veya denetimini belirleyen sermaye paylarının bir başka tüzel kişiye ait olması halinde, gerçek kişi ortak ya da ortakları da kapsayacak şekilde ortaklık yapısına ilişkin bilgi ve belgeler,

b) Devralacak olanın gerçek kişi olması halinde,

1) Hisse devri sözleşmesinin bir örneği ve/veya devreden ve devralan tarafların noter onaylı imza sirküsü eklenmiş beyanları ile devredenin tüzel kişi olması halinde yönetim kurulu kararı,

2) Gerçek kişinin mali durumunu gösteren bilgi ve belgeler,

3) Gerçek kişinin adli sicil belgeleri,

4) Gerçek kişinin, Kanun hükümlerine göre lisansları iptal edilen tüzel kişilerde doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya üzerinde pay sahibi olmadıklarını gösterir beyanname."

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 11 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 - Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

tammetin.jpg (2780 bytes)