İnteraktif CD

22 Temmuz 2005 - 25883          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2005/9113 Türkiye Cumhuriyeti ve Filipinler Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2005/9113 Türkiye Cumhuriyeti ve Filipinler Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2005/9121 Emniyet Genel Müdürlüğüne Bağlı Her Derecedeki Eğitim ve Öğretim Kurumları ile Hizmetiçi Eğitimlerde Aylık Karşılığı ve Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tesbitine Dair Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

- 2005/9125 Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde Görevli Personele Fazla Çalışma Yaptırılması ve Saat Başına Ödenecek Ücretin Tespiti Hakkında Karar

- 2005/9127 Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin Kapatılarak Yerine Mühendislik Fakültesi ile Mimarlık Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2005/9128 Tarım ve Köyişleri Bakanlığına Ait Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

- 2005/9133 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

- 2005/9137 Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

Yönetmelikler

- Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca Aylık Bağlananlara Verilecek Tanıtım Kartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca Aylık Bağlananlara Verilecek Tanıtım Kartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Dershaneler Yönetmeliği- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Dershaneler Yönetmeliği

- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Kurslar Yönetmeliği- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Kurslar Yönetmeliği

- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliği- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliği

- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi Yönetmeliği- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi Yönetmeliği

- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kursları Yönetmeliği- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kursları Yönetmeliği

- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Okulları Çerçeve Yönetmeliği- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Okulları Çerçeve Yönetmeliği

 Bağ-Kur Sigortalılarının Yurt Dışında Tedavilerine İlişkin Yönetmelik Bağ-Kur Sigortalılarının Yurt Dışında Tedavilerine İlişkin Yönetmelik

- Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği- Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

- Gazi Üniversitesi Noniyonizan Radyasyondan Korunma, Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

- Yaşar Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

Tebliğler

- 6 Sıra Nolu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ- 6 Sıra Nolu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

- Cari Aya Ait Ek ve İptal Nitelikteki Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin İşverenler Tarafından İnternet Ortamında Sosyal Sigortalar Kurumuna Gönderilmesi (e-Bildirge Uygulaması) Zorunluluğu Hakkında Tebliğ- Cari Aya Ait Ek ve İptal Nitelikteki Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin İşverenler Tarafından İnternet Ortamında Sosyal Sigortalar Kurumuna Gönderilmesi (e-Bildirge Uygulaması) Zorunluluğu Hakkında Tebliğ

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/33)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/33)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/34)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/34)

- 2005 Yılı Haziran Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ- 2005 Yılı Haziran Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2005 Yılı Haziran Ayına Ait Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Hakkında Tebliğ- 2005 Yılı Haziran Ayına Ait Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Hakkında Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararı

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

Danıştay Kararı

- Danıştay Başkanlar Kurulunun 2005/21 Sayılı Kararı- Danıştay Başkanlar Kurulunun 2005/21 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları