İnteraktif CD

21 Temmuz 2005 - 25882          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

- 5398 Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun- 5398 Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Seçme Kararı

- Anayasa Mahkemesi Asıl Üyeliğine Büyükelçi Osman Alifeyyaz PAKSÜT'ün seçilmesine Dair Karar (No: 2005/20)- Anayasa Mahkemesi Asıl Üyeliğine Büyükelçi Osman Alifeyyaz PAKSÜT'ün seçilmesine Dair Karar (No: 2005/20)

Atama Kararları 2005/9143 Bazı Vali Atamalarına Dair Karar

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığına Ait Atama Kararı

Yönetmelikler

- 2005/9130 Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 2005/9130 Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- 2005/9138 Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 2005/9138 Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği- Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

- Çevre ve Orman Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim - Öğretim Yönetmeliği

Tebliğ

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 350)- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 350)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları