İnteraktif CD

16 Temmuz 2005 - 25877          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yüksek Öğretim Kurulu Üyeliğine Seçme Kararları

- Yüksek Öğretim Kurulu Üyeliğine, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Engin ATAÇ'ın Seçilmesine Dair Karar

- Yüksek Öğretim Kurulu Üyeliğine, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tunçalp ÖZGEN'in Seçilmesine Dair Karar

Yönetmelikler

- Adalet Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Bağlı Kuruluşları Arşiv Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Ceza ve Tevkifevleri İç Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

- Sürşarj Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

- Elektrik Piyasasında Mali Uzlaştırma Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

-- Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Tebliğ (Seri No: 4)-- Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Tebliğ (Seri No: 4)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları