İnteraktif CD

15 Temmuz 2005 - 25876          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

- 5395 Çocuk Koruma Kanunu- 5395 Çocuk Koruma Kanunu

- 5396 Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun- 5396 Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun

- 5399 Türk Medenî Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun- 5399 Türk Medenî Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

- 5400 Milli Parklar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5400 Milli Parklar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

- 2005/9070 Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği- 2005/9070 Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği

- Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik- Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik

- Gümrük Müsteşarlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği- Gümrük Müsteşarlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği

- Gümrük Müsteşarlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği- Gümrük Müsteşarlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Tebliğler

- Sertifikalı Tohumluk ve Fidan Desteği ile Patates Siğili Görülen Alanlarda Alternatif Ürün Desteği Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2005/37)- Sertifikalı Tohumluk ve Fidan Desteği ile Patates Siğili Görülen Alanlarda Alternatif Ürün Desteği Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2005/37)

- Tarımsal Faaliyette Kullanılan Mazot İçin Çiftçilere Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2005/38)- Tarımsal Faaliyette Kullanılan Mazot İçin Çiftçilere Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2005/38)

- 2005 Yılı Haziran Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi- 2005 Yılı Haziran Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

- 2005 Yılı Haziran Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi- 2005 Yılı Haziran Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

- 2005 Yılı Haziran Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi- 2005 Yılı Haziran Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

-- 2005 Yılı Haziran Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi-- 2005 Yılı Haziran Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri

- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları