İnteraktif CD

05 Temmuz 2005 - 25866          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

- 5366 Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun- 5366 Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun

- 5371 Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun, Devlet Memurları Kanunu ve Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ile Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5371 Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun, Devlet Memurları Kanunu ve Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ile Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

- 5373 Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5373 Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2005/9011 Türk-Irak Ekonomik ve Teknik İşbirliği Ortak Komitesi 15.Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2005/8944 Bursa İli, Orhangazi İlçesi, Gemiç Köyü, Karapınar Mevkiinde Yer Alan Cargill Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye Ait Mısır işleme Tesislerinin Bulunduğu Alanın Özel Endüstri Bölgesi Olarak ilan Edilmesi Hakkında Karar

- 2005/9053 4070 Sayılı Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun 5, 6, 7 ve 8 inci Maddelerine Göre Taşınmaz Satın Almak İsteyenlere Tanınan Başvuru Süresinin, 19/7/2005 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Bir Yıl Uzatılması Hakkında Karar

Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Başbakanlığa, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Ali BABACAN'a, Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'e, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Maliye Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelikler

- Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği- Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

- Maliye Bakanlığı Kitaplığı Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Maliye Bakanlığı Kitap Satın Alma Komisyonu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Kordon Kanı Bankacılığı Yönetmeliği- Kordon Kanı Bankacılığı Yönetmeliği

- Belediye Arsaları Üzerinde Toplu Konut ve Kentsel Çevre Üretimi ve Kredilendirilmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik- Belediye Arsaları Üzerinde Toplu Konut ve Kentsel Çevre Üretimi ve Kredilendirilmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Genelge

- Dokuzuncu Kalkınma Planı ile İlgili 2005/18 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Tebliğler

- Sanayi Sicil Tebliği (No: SGM 2005/17)- Sanayi Sicil Tebliği (No: SGM 2005/17)

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2005/24)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları