İnteraktif CD

02 Temmuz 2005 - 25863          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM Kararı

- 854 İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2005/8957 5283 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanun Çerçevesinde Sağlık Bakanlığına Devredilen Sağlık Birimlerindeki Geçici Mahiyette İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar

- 2005/9040 Ulaştırma Bakanlığının Taşra Teşkilatında Yer Alan Ankara Ulaştırma Bölge Müdürlüğü ile Sivas Ulaştırma Bölge Müdürlüğünün Görev Alanına Dahil İllerin, Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Karar

Atama Kararları

- Adalet, Ulaştırma ile Tarım ve Köyişleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Yönetmelikler

- Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

- İller Bankası Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Esas ve Usuller

- Orman Köylüleri Kalkınma Hizmetlerine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılmasına Dair Esas ve Usuller

Tebliğ

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No : 349)- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No : 349)

Kurul Kararı

- Yüksek Planlama Kurulunun, "Orta Vadeli Mali Plan" (2006-2008) 2005/34 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları