İnteraktif CD

30 Haziran 2005 - 25861          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2005/9004 2005 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar- 2005/9004 2005 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

- 2005/9043 Mersin Bölge Müdürlüğüne Bağlı Adana İli Karataş İlçesinde, Trabzon Bölge Müdürlüğüne Bağlı Bitlis İli Tatvan İlçesinde Görev Alanı Van Gölü ile Sınırlı Olmak Üzere, Birer Adet Liman Başkanlığı Kurulması Hakkında Karar

Atama Kararları

- Başbakanlık, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Devlet, Adalet, Milli Savunma, Maliye, Sağlık, Ulaştırma, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

Yönetmelikler

- Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Tarım veya Orman Traktörlerinin Ürettiği Radyo Parazitlerinin Giderilmesi (Elektromanyetik Uyumluluk) ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (75/322/AT)

- Odalar, Borsalar ve Birlik Bütçelerinden Ayrılan Payın Kullanılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Odalar, Borsalar ve Birlik Bütçelerinden Ayrılan Payın Kullanılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Muhasebe Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Muhasebe Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Özel Finans Kurumlarının Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Özel Finans Kurumlarının Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Balıkesir Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tebliğler

- 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No : 14) (Tedavi Yardımı)- 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No : 14) (Tedavi Yardımı)

- Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler ve Bunlara Bağlı Kuruluşlar ile Sermayesinin Yüzde Ellisinden Fazlası Büyükşehir Belediyelerine/Belediyelere Ait Şirketlerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Olan Kamu ve Özel Hukuka Tabi Alacakları ile Bunların Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Olan Borçları Hakkında Takas, Mahsup ve Kesinti İşlemleri Genel Tebliği (No: 2005/1)

- Solvent ve Bazı Petrol Ürünleri İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2005/24)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları