İnteraktif CD

23 Haziran 2005 - 25854          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

- 5370 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun- 5370 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'a, Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelikler

- Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliğinde (SHY-6A) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

-- Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik-- Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/4 (4969 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 5021 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2005/25 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/4 (4969 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 5021 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2005/25 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları