İnteraktif CD

21 Haziran 2005 - 25852          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

- 5362 Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu- 5362 Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu

- 5363 Tarım Sigortaları Kanunu- 5363 Tarım Sigortaları Kanunu

- 5365 Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu, Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanunu ve Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5365 Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu, Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanunu ve Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2005/8949 Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne Bağlı Olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerinin Kurulması Hakkında Karar

- 2005/8955 Balıkesir İli Sınırları İçerisinde Bulunan "Kuş Cenneti Milli Parkı"nın Sınırlarının Genişletilmesi Hakkında Karar

- 2005/8962 İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi'nin Finansmanı İçin Dünya Bankası'ndan Sağlanacak 310 Milyon Euro Tutarındaki Kredinin İstanbul İl Özel İdaresi'ne Karşılıksız Tahsis Edilmesi Hakkında Karar

- 2005/8969 Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Güzel Sanatlar Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2005/8983 Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Sınır Tespit Kararı

- Sınır Tespitine Dair Bir Adet Karar

Yönetmelikler

- 2005/8948 Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik- 2005/8948 Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik

- 2005/9013 Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği- 2005/9013 Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği

- Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Kırıkkale Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Kocaeli Üniversitesi Çift Anadal Programı (ÇAP) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Kocaeli Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Kocaeli Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Süleyman Demirel Üniversitesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

Tebliğler

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/27)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/27)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/28)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/28)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/29)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/29)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/30)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/30)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/31)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/31)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/32)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/32)

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/10)

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararı

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları