İnteraktif CD

04 Haziran 2005 - 25835          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

- 5360 Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kosova Geçici Özerk Yönetim Kurumlarını (Kosova Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı) Temsil Eden Kosova'daki BM Geçici Yönetimi (UNMIK) Arasında Yapılan Kültürel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 5360 Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kosova Geçici Özerk Yönetim Kurumlarını (Kosova Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı) Temsil Eden Kosova'daki BM Geçici Yönetimi (UNMIK) Arasında Yapılan Kültürel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2005/8830 Milli Eğitim Bakanlığı Adına Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında Öğrenim Yapan Burslu Öğrencilere, 1/1/2005 Tarihinden İtibaren Ayda 110 YTL. Burs Verilmesi Hakkında Karar

- 2005/8836 Sakarya İli, Camili 2 Numaralı Daimi İskan Alanı İçinde Yer Alan, Afet İşleri Genel Müdürlüğüne Tahsisli Listede Pafta, Ada ve Parsel Numaraları Belirtilen Taşınmazların Adapazarı Büyükşehir Belediyesine Bedelsiz Olarak Devredilmesi Hakkında Karar

- 2005/8839 Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerine Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan Kredi Kullandırılmasına İlişkin Karar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar- 2005/8839 Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerine Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan Kredi Kullandırılmasına İlişkin Karar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'e, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Milli Savunma Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelikler

- 2005/8864 Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 2005/8864 Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Atılım Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

Genelge

- Başbakan ve Bakanların Uğurlanma ve Karşılanmaları, Seyahatler ve Hediye Uygulaması ile İlgili 2005/16 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Tebliğler

- Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliği (Seri No: 2)- Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliği (Seri No: 2)

- Kan Merkezlerinde ve İstasyonlarında Görev Yapacak Sağlık Personelinin Eğitimine ve Sertifikalandırılmasına Dair Tebliğ

- İthalinde Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kota Uygulanan Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların İkinci Bölümünün Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (2005/8)

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2005/21)

Kurul Kararı

- Tütün Mamullerinin Zararlarından Korumaya Yönelik Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Belirtilen Teknik Detayların Uygulanması Hakkında Kurul Kararı (No: 1763)

DÜZELTME

- Bakanların İstifası ve Atanmasına Dair İşlem ile 2005/15 Sayılı Başbakanlık Genelgesi ile İlgili

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları