İnteraktif CD

03 Haziran 2005 - 25834          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanların İstifası ve Atanmasına Dair İşlem

- Güldal AKŞİT'den Boşalan Devlet Bakanlığına, İstanbul Milletvekili Nimet ÇUBUKÇU'nun, Zeki ERGEZEN'den Boşalan Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, Trabzon Milletvekili Faruk Nafiz ÖZAK'ın, Sami GÜÇLÜ'den Boşalan Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi EKER'in Atanmalarına Dair Tezkere

Milletlerarası Andlaşma

- 2005/8815 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Polis İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2005/8832 TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Güzel Sanatlar Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2005/8833 Okan Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Güzel Sanatlar Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Atama Kararları

- Milli Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararları

Yönetmelik

- Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında 3201 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında 3201 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Genelge

- Görev Dağılımı ile İlgili (2005/15) Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Tebliğler

- İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2005/5)

- Revize Edilen TS 3411 Çekirdeksiz Kuru Üzüm Standardının Dış Ticarette Zorunlu Uygulamaya Konulmasına İlişkin Tebliğ (No: 2005/19)

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2005/52 Sayılı Kararı

- Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının Sözleşmeli ve Kapsam Dışı Personeli ile Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetim ve Tasfiye Kurulu Üyeleri ile Denetçilerine 2005 Yılında Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Tebliğ (No: 2005/1)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları