İnteraktif CD

28 Mayıs 2005 - 25828          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

-5354 Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun-5354 Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2005/8823 Bazı Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlükleri ile Bunlara Bağlı Olarak Şube Müdürlüklerinin Kurulması Hakkında Karar

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'a, Devlet Bakanı Güldal AKŞİT'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelik

- Adnan Menderes Üniversitesi Çağdaş Akdeniz Dilleri ve Kültürleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

Tebliğler

- Dernekler Tarafından Bastırılacak Alındı, Ayni Yardım Teslim ve Ayni Bağış Alındı Belgeleri ile Gider Makbuzları Hakkında Tebliğ (No: 2005/1)- Dernekler Tarafından Bastırılacak Alındı, Ayni Yardım Teslim ve Ayni Bağış Alındı Belgeleri ile Gider Makbuzları Hakkında Tebliğ (No: 2005/1)

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2005/8)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları