"
tammetin.jpg (2780 bytes)

İçişleri Bakanlığından

Dernekler Tarafından Bastırılacak Alındı, Ayni Yardım Teslim ve Ayni Bağış Alındı Belgeleri ile Gider Makbuzları Hakkında Tebliğ

Seri No:2005/1

Resmi Gazete Tarihi:28.05.2005

Resmi Gazete Sayısı:25828

Amaç

MADDE 1 - Bu Tebliğin amacı, dernekler tarafından bastırılacak Alındı Belgeleri, Gider Makbuzları, Ayni Yardım Teslim Belgeleri ve Ayni Bağış Alındı Belgelerinin seri ve sıra numaralarının belirlenmesi ile bu belgeleri basan basımevlerinin yükümlülüklerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - Bu Tebliğ; 31/3/2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Dernekler Yönetmeliği ekinde örneği gösterilen Alındı Belgeleri, Gider Makbuzları, Ayni Yardım Teslim Belgeleri ve Ayni Bağış Alındı Belgelerini bastıran dernekleri ve bu belgeleri basan basımevlerini kapsamaktadır.

Hukuki Dayanak

MADDE 3 - Bu Tebliğ, 31/3/2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Dernekler Yönetmeliği'nin 102 nci maddesine göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - Bu Tebliğde geçen;

a) Yönetmelik: 31/3/2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Dernekler Yönetmeliğini,

b) Dernek: 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre kurulan dernekleri,

c) Alındı ve teslim belgesi: Dernekler tarafından bastırılan ve Yönetmelik ekinde örneği gösterilen Alındı Belgeleri, Gider Makbuzları, Ayni Yardım Teslim Belgeleri ve Ayni Bağış Alındı Belgelerini

ifade eder.

Alındı ve teslim belgelerine seri ve sıra numarası verilmesi

MADDE 5 - Alındı ve teslim belgelerine; Ç, Ğ, İ, Ö, Ş ve Ü harfleri kullanılmamak şartıyla ve bu belgelerin her birine ayrı ayrı A harfinden başlayarak Z harfi dahil olmak üzere alfabetik sıraya uygun seri numarası verilir.

Alındı ve teslim belgelerinin her serisine 0000001' den başlayarak 1000000'e kadar (1000000 dahil) sıra numarası verilir. Z serisinin de bastırılmasından sonra, A serisinden başlanmak üzere belirtilen usule uygun olarak seri ve sıra numaraları yeniden verilir.

Alındı ve teslim belgelerinin bastırılması

MADDE 6 - Bastırılacak alındı ve teslim belgelerinin seri ve sıra numarası ile adetleri, A serisi ve 0000001 sıra numarasından başlamak üzere derneğin yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Alındı ve teslim belgelerinin her birinin seri ve sıra numaralarının birbirini takip etmesi zorunludur.

Alındı ve teslim belgelerinin bastırılması dernek yönetim kurulu başkanı veya sayman üyesi tarafından yazılı olarak ilgili basımevinden istenir. Bu yazıda konu ile ilgili yönetim kurulu kararının tarih ve sayısı, bastırılmak istenilen belgelerin seri ve sıra numaraları ile cilt adetleri belirtilir.

Basımevlerinin yükümlülükleri

MADDE 7 - Basımevleri, Yönetmelik ve bu Tebliğde belirtilen usullerin dışında derneklerin alındı ve teslim belgelerini basamazlar. Alındı ve teslim belgelerinde, bu belgeleri basan basımevinin adı veya unvanı, adresi, telefon numarası, bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı ve vergi sicil numarası ile basım yılı belirtilir.

Basımevleri, bastıkları alındı ve teslim belgelerinin seri ve sıra numaraları ile cilt adetlerini, onbeş gün içinde derneğin yerleşim yerinin bulunduğu mülki idare amirliğine bir örneği ile birlikte bildirmek zorundadırlar.

Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgeler

MADDE 8 - Yönetmeliğin 38 ve 42 nci maddelerinde belirtilen Gider Makbuzu ve Alındı Belgelerinin elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılması durumunda, kağıt standartlarına uyum sağlanması amacıyla Yönetmelikte belirtilen ebatlara yakın olmak üzere aşağı veya yukarı ölçüler kullanılabilir.

Uygulanacak hükümler

MADDE 9 - Bu Tebliğ; derneklerin şubeleri, derneklerin oluşturdukları federasyon ve federasyonların oluşturdukları konfederasyonlar, merkezleri yurt dışında bulunan dernekler ile dernek ve vakıf dışındaki kar amacı gütmeyen kuruluşların Türkiye'deki şubeleri hakkında da uygulanır.

Yürürlük

MADDE 10 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 - Bu Tebliğ hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

tammetin.jpg (2780 bytes)