İnteraktif CD

26 Mayıs 2005 - 25826          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM Kararı

- 849 Töre ve Namus Cinayetleri ile Kadınlara ve Çocuklara Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Başbakanlığa, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Beşir ATALAY'a, Devlet Bakanı Ali BABACAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'a, Devlet Bakanı Güldal AKŞİT'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'e, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİ-OĞLU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- İçişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelikler

- Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği- Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği

- Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği- Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Tebliğler

- Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 8) - Millî Emlâk Genel Tebliği (Sıra No: 294)- Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 8) - Millî Emlâk Genel Tebliği (Sıra No: 294)

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığına Tahsisli Arazi ve İşletmelerin Tarımsal Faaliyetlerde Kullanılması Amacıyla Yatırımcılara Tahsisinde ve Değerlendirilmesinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Tebliğ- Tarım ve Köyişleri Bakanlığına Tahsisli Arazi ve İşletmelerin Tarımsal Faaliyetlerde Kullanılması Amacıyla Yatırımcılara Tahsisinde ve Değerlendirilmesinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Tebliğ

- Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2005/8)

- Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2005/9)

- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Antrepo Rejimi) (Seri No: 12)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları