"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Sağlık Bakanlığından

Kozmetik Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi:23.05.2005

Resmi Gazete Sayısı:25823

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; kozmetik ürünlerin, yanılmaya yol açmayacak ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde, doğru ve anlaşılabilir bilgiler ile tüketiciye ulaşmasını sağlamak üzere, sahip olmaları gereken teknik niteliklerine, ambalaj bilgilerine, bildirimlerine, piyasaya arz edilmelerine, piyasa gözetim ve denetimlerine, üretim yeri denetimlerine ve denetimler sonunda alınacak tedbirlere ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - Bu Yönetmelik, insan vücudunun epiderma, tırnaklar, kıllar, saçlar, dudaklar ve dış genital organlar gibi değişik dış kısımlarına, dişlere ve ağız mukozasına uygulanmak üzere hazırlanmış, tek veya temel amacı bu kısımları temizlemek, koku vermek, görünümünü değiştirmek ve/veya vücut kokularını düzeltmek ve/veya korumak veya iyi bir durumda tutmak olan bütün preparatlar veya maddeleri ile bunların sınıflandırılması, ambalaj bilgileri ve denetimlerine ilişkin esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - Bu Yönetmelik 24/3/2005 tarihli ve 5324 sayılı Kozmetik Kanununun 7 nci maddesine dayanılarak;

Avrupa Birliği Kozmetik Mevzuatının 76/768/EEC sayılı Konsey Direktifi ile 96/335/EC sayılı Komisyon Kararına paralel olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

Kanun: 24/3/2005 tarihli ve 5324 sayılı Kozmetik Kanununu,

Kozmetik ürün: İnsan vücudunun epiderma, tırnaklar, kıllar, saçlar, dudaklar ve dış genital organlar gibi değişik dış kısımlarına, dişlere ve ağız mukozasına uygulanmak üzere hazırlanmış, tek veya temel amacı bu kısımları temizlemek, koku vermek, görünümünü değiştirmek ve/veya vücut kokularını düzeltmek ve/veya korumak veya iyi bir durumda tutmak olan bütün preparatlar veya maddeleri,

Kozmetik ürün bileşenleri: Kozmetik ürünün yapısında kullanılan, parfüm ve aromatik bileşim dışında olan, sentetik veya doğal kaynaklı her tür kimyasal madde veya preparatı,

Üretici: Bir ürünü üreten, imal eden, ıslah eden veya ürüne adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi; üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı; ayrıca, ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,

İyi İmalat Uygulamaları: Bir ürünün veya hizmetin belirlenen kalite şartlarını yerine getirmesine yönelik yeterli güveni sağlamak için gerekli olan bütün planlı ve sistemli faaliyetleri,

INCI: "International Nomenclature Cosmetic Ingredients" kelimelerinin kısaltması olup; uluslararası kozmetik ürün bileşenleri terminolojisini,

CTFA: "Cosmetic, Toiletries and Fragrances Association" kelimelerinin kısaltması olup; Amerika Birleşik Devletleri Kozmetik Üreticileri Birliğinin derlemiş olduğu kozmetik ürün bileşenleri sözlüğünü,

CI: İngilizce "Color Index" kelimelerinin kısaltması olup; uluslararası Boyar Madde Renk İndeks numarasını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kozmetik Ürünlerin Kategorileri, Teknik Nitelikleri ve

Ambalaj Bilgilerine Dair Şartlar

Kozmetik Ürünlerin Kategorilerine Ait Liste

MADDE 5 - Kozmetik olarak değerlendirilen ürünlerin genel kategorilerini gösteren liste, bu Yönetmeliğin Ek-I'inde yer almaktadır.

Bu Yönetmeliğin Ek-V'inde sıralanan maddelerden herhangi birini içeren bir kozmetik ürün ile ilgili Bakanlık, gerekli gördüğü tedbirleri alır.

Kozmetik Ürünlerin Nitelikleri

MADDE 6 - Piyasaya arz edilen bir kozmetik ürün, normal ve üretici tarafından öngörülebilen şartlar altında uygulandığında veya ürünün sunumu, etiketlenmesi, kullanımına dair açıklamalara veya üretici tarafından sağlanan bilgiler dikkate alınarak önerilen kullanım şartlarına göre uygulandığında, insan sağlığına zarar vermeyecek nitelikte olmalıdır.

Kullanıcıya bilgi ve uyarıların iletilmiş olması, hiçbir şekilde bu Yönetmelik gereklerine uyma zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

Kozmetik Ürünlerin İçermemesi Gereken Maddeler

MADDE 7 - Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde öngörülen genel yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla, kozmetik ürünlerin üreticileri, aşağıda belirtilenleri içeren kozmetik ürünleri piyasaya arz edemezler:

Bu Yönetmeliğin;

a) Ek-II'sinde belirtilen maddeler,

b) Ek-III'ün Kısım 1'inde verilen listedeki maddelerden, belirtilen limitler ve şartların dışında yer alanlar,

c) Sadece saçların, kılların ve tüylerin boyanması amacıyla boyar madde içeren kozmetik ürünler hariç olmak üzere, Ek-IV'ün, Kısım 1'inde belirtilenler dışındaki boyar maddeler,

d) Sadece saçların, kılların ve tüylerin boyanması amacıyla boyar madde içeren kozmetik ürünler hariç olmak üzere, Ek-IV'ün, Kısım 1'inde belirtilen boyar maddelerden belirlenen şartlar dışında kullanılmış olanlar,

e) Ek-VI'ün, Kısım 1'inde listelenenler dışındaki koruyucular,

f) Ürünün tüketiciye sunum şeklinden anlaşılacak şekilde koruyuculuk dışında bir amaçla farklı konsantrasyonların kullanıldığı ürünler hariç olmak üzere, Ek VI'ün, Kısım 1'inde listelenmiş belirtilen sınırlar ve şartların dışında yer alan koruyucular,

g) Ek-VII'nin, Kısım 1 dışındaki UV filtreleri,

h) Ek-VII'nin, Kısım 1'deki UV filtrelerinden belirtilen sınırlar ve şartların dışında yer alanlar.

Bakanlık, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilenleri içeren kozmetik ürünlerin piyasaya arzını engellemek için gerekli tedbirleri alır.

Ayrıca, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde öngörülen yükümlülüklere uymak kaydıyla, bu Yönetmeliğin Ek-II'sinde listelenen maddelerin eser miktarda varlığına, bu Yönetmeliğin 21 inci maddesine istinaden Bakanlıkça çıkarılacak olan İyi İmalat Uygulamaları Kılavuzu koşullarında teknik olarak uzaklaştırılamadıkları takdirde izin verilir.

Kozmetik ürünlerin imalatında kullanılan kozmetik madde bileşenleri veya bileşimlerinin, hayvanlar üzerinde deneylerle test edilmesi ve bunların piyasaya arz edilmesi ile ilgili hususlar, Bakanlık tarafından yayımlanacak bir tebliğ ile belirlenir.

Kozmetik Ürünlerde Kullanılması Serbest Olan Maddeler

MADDE 8 - Aşağıdakileri içeren kozmetik ürünler piyasaya arz edilebilir:

Bu Yönetmeliğin;

a) Ek-III, Kısım 2'sinde verilen listedeki maddelerden, belirlenen sınırlar ve şartlara uygun olanlar, aynı Ekte (g) sütununda verilen tarihe kadar,

b) Ek-IV, Kısım 2'sinde listelenenlerden, belirtilen sınırlar ve şartlara uygun kullanılmış boyar maddeler, aynı Ekte verilen tarihe kadar,

c) Ek-VI, Kısım 2'sinde verilen listedeki koruyuculardan, belirtilen sınırlar ve şartlara uygun olanlar, aynı Ekte (f) sütununda verilen tarihe kadar,

d) Ek-VII, Kısım 2'sinde verilen listedeki UV filtrelerinden, belirlenen sınırlar ve şartlara uygun olanlar, aynı Ekte (f) sütununda verilen tarihe kadar.

Ancak, birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen maddelerden bazıları, ürünün tüketiciye sunum şeklinden açıkça anlaşılan özel bir amaçla başka konsantrasyonlarda kullanılabilirler.

Boyar maddeler, koruyucular ve UV filtreleri, sözü geçen listelerde verilen tarihlerde;

a) Tamamen izin verilmiş veya,

b) Tamamen yasaklanmış (Ek-II) olacaklar veya,

c) Ek-III, Ek-IV, Ek-VI ve Ek-VII'nin ikinci kısımlarında belirlenen sürelere kadar kalacak veya,

d) Mevcut bilimsel bilgilere dayanılarak veya artık kullanılmadıkları için Eklerin tamamından silineceklerdir.

Eklerin Güncelleştirilmesi

MADDE 9 - Bu Yönetmeliğin Ekleri üzerinde, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile Avrupa Birliği mevzuatındaki güncellemeler göz önünde bulundurularak, gerekli değişiklikler yapılır.

İç ve Dış Ambalajda Yer Alacak Bilgiler

MADDE 10 - Kozmetik ürünler, iç ve dış ambalajlarında yer alan bilgilerin, silinemez, kolayca görülebilir ve okunabilir olmaları kaydıyla satışa sunulabilir.

İç ve dış ambalajda yer alması gereken bu bilgiler aşağıda sıralanmıştır. Ancak, bu fıkranın (g) bendinde belirtilen bilgilerin pratik olarak iç ambalaj üzerine yazılamadığı durumlarda, bu bilgilerin dış ambalajın üzerinde diğer bilgilerin yanında bulunması yeterlidir.

a) Ülke içinde yerleşik üreticinin, adı veya unvanı ve adresi veya kayıtlı işyerinin adı veya unvanı ve adresi belirtilir. Bu bilgiler, sorumluya ulaşmayı engellememek kaydıyla kısaltılabilir. İthal edilen ürünlerin menşeinin belirtilmesi gerekir.

b) Beş gram veya beş mililitre altındaki ambalajlar, ücretsiz eşantiyonlar ve tek dozluk olan ürünler hariç, ağırlık veya hacim olarak ambalajlama anındaki nominal miktar belirtilir. Ağırlık veya hacim detaylarının önemli olmadığı, birden fazla birim ürünün tek ambalajda satıldığı durumlarda, birim sayısının ambalaj üzerinde belirtilmesi koşuluyla ambalaj içindeki birimlere miktar yazılması gerekmez. Eğer ambalaj içinde kaç adet ürün bulunduğu dışarıdan görülebiliyor veya ambalajın içindeki her bir ünite normalde sadece ayrı ayrı satılıyor ise, içindeki ürün sayısının ambalaj üzerinde belirtilmesine gerek yoktur.

c) Bir kozmetik ürünün minimum dayanma tarihi; normal şartlar altında depolandığı takdirde, başlangıçtaki fonksiyonlarını yerine getirmeye devam ettiği ve özellikle bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine uyumlu kaldığı süredir. Söz konusu tarih, "minimum dayanma tarihi" ifadesi veya uygun kısaltılmış şeklini takiben;

1) Tarih yazılarak veya,

2) Ambalajın üzerinde tarihin bulunduğu yer hakkında detaylı bilgi verilerek,

belirtilmelidir. Eğer gerekir ise, ürünün bu dayanıklılığının hangi şartlarda garanti altına alındığına dair ek bilgi verilir.

Tarih açıkça ve sırasıyla ay ve yıl olarak belirtilir. Minimum dayanma süresi otuz ayı geçen ürünlerde, tarih belirtilmesi zorunlu değildir. Ancak, bu ürünlerde ürünün açılmasından itibaren tüketiciye zarar vermeden kullanılabileceği sürenin bildirilmesi zorunludur. Ürün açıldıktan sonra güvenli kullanılabileceği bu süre hakkında bilgi, Ek-VIII/a'da verilen sembolü takiben kullanma süresi ay ve/veya yıl cinsinden yazılarak belirtilir.

d) Kullanımdaki alınması gereken özel tedbirler ve özellikle, bu Yönetmeliğin Ek-III, Ek-IV, Ek-VI ve Ek-VII'sinde yer alan ve "etikette belirtilmesi zorunlu olan kullanım şartları ve uyarılar" sütununda listelenenler ve profesyonel kullanım için, özellikle saç bakımı olmak üzere alınması gerekli özel tedbirler, kozmetik ürün etiketinde belirtilecektir. Pratik açıdan buna imkan olmadığı takdirde, bu bilgiler broşür, etiket, bant veya kart şeklinde ürüne eklenerek verilecektir. Tüketiciyi bunlara yönlendirmek için bir kısaltma veya Ek-VIII'deki sembol, iç ve dış ambalajın üzerinde bulunur.

e) Üretim kodu veya üretim şarj numarası belirtilir. Kozmetik ürünün çok küçük olması nedeniyle bunun pratik olarak imkansız olması halinde bu bilgiler, dış ambalajın üzerinde bulunur.

f) Ürünün sunum şekli itibariyle açıkça belli olmadığı takdirde, ambalaj üzerinde ürünün fonksiyonu belirtilir.

g) Ürün bileşenlerinin listesi, ilave edildiği andaki ağırlıklarına göre azalan sıra ile ambalaj üzerinde belirtilir. Bu liste, "ÜRÜN BİLEŞENLERİ" veya aynı anlama gelen Türkçe veya yabancı dildeki ifadenin altında yer alır. Pratik açıdan bu mümkün olmadığı takdirde, bu bilgiler broşür, etiket, bant veya kart şeklinde ürüne eklenerek verilir. Tüketiciyi bunlara yönlendirmek için bir kısaltma veya bu Yönetmeliğin Ek- VIII'indeki sembol, iç ve dış ambalajın üzerinde bulunur.

Aşağıdakiler ürün bileşeni olarak kabul edilmezler:

1) Kullanılan hammaddelerdeki safsızlıklar,

2) Preparatın yapımında kullanılan, ancak bitmiş üründe bulunmayan yardımcı teknik maddeler,

3) Kesinlikle gerekli miktarda kullanılan çözücüler veya parfüm ve aromatik bileşiklerin taşıyıcıları.

Üreticinin, ticari sırların korunması amacıyla ürün bileşenlerinin bir veya birkaçını listeye dahil etmek istememesi durumunda uygulanacak prosedür, Bakanlıkça yayımlanacak bir tebliğ ile düzenlenir.

Parfüm ve aromatik bileşikler ve onların hammaddeleri, "parfüm" ve "aroma" kelimeleri ile tarif edilir. Ancak, bu Yönetmeliğin Ek-III, Kısım 2'sinde yer alan "diğer sınırlamalar ve gereklilikler" sütununda belirtilmesi gereken maddelerin mevcudiyeti, ürün içindeki işlevlerine bakılmaksızın listede gösterilir.

Konsantrasyonu % 1'den az olan ürün bileşenleri, konsantrasyonu % 1'den fazla olanlardan sonra herhangi bir sırayla listelenebilir. Boyar maddeler, bu Yönetmeliğin Ek-IV'ünde kabul edilen CI numaraları ve isimlendirmeye göre, diğer içerik maddelerinin ardından herhangi bir sıralamaya göre listelenebilir.

Birçok renkte piyasaya verilen renkli dekoratif kozmetik ürünlerde kullanılan tüm boyar maddeler, "içerebilir" ifadesi veya "+/-" sembolü konulmak kaydıyla listelenebilir.

Bir içerik maddesi öncelikle INCI; bu olmadığı takdirde ise, CTFA veya yaygın olarak kullanılan diğer isimleriyle tanımlanır.

Bu maddenin ikinci fıkrasının (d) ve (g) bentlerinde belirtilen hususların, ebat veya şekli nedeniyle ürüne ekli bir kılavuzda belirtilmesinin pratik veya mümkün olmadığı hallerde bu hususlar, kozmetik ürüne ekli olan etiket, bant veya kartta belirtilir.

Sabun, banyo topları ve diğer küçük ürünlerde, ikinci fıkranın (g) bendinde istenen bilgilerin ebat veya şekilden kaynaklanan pratik imkansızlıklar nedeniyle ürüne ekli broşür, etiket, bant veya kartta yer alamaması durumunda, ürünün satışa sunulduğu teşhir raflarının üzerinde veya hemen yakınında bulundurulacak kılavuzda belirtilir.

Satışa hazır şekilde ambalajlanmamış, satış yerinde müşterinin isteği ile ambalajlanan veya anında satılmak üzere satış yerinde önceden ambalajlanmış kozmetik ürünler için, bu maddenin ikinci fıkrasındaki bilgilerin belirtilmesi gerekir. Kozmetik ürünlerin dolum yerleri ve dolum şartlarına dair esaslar, İyi İmalat Uygulamaları Kılavuzunda düzenlendiği şekilde uygulanır.

Bu maddenin ikinci fıkrasının (b), (d) ve (f) bendlerindeki bilgilerin Türkçe olması gerekir. Ancak, ürünün dayanıklılığının hangi şartlarda garanti altına alındığına dair ek bilgi verilmesinin gerektiği durumlarda, ikinci fıkranın (c) bendinde istenen bilginin de Türkçe olması gerekir.

Etiketlerde, ürünlerin satış için sergilenmesinde ve reklamlarında kullanılan metin, isimler, ticari marka, resim, figüratif desenler veya diğer şekiller, ürünlerin gerçekte sahip olmadıkları nitelikler varmış gibi kullanılamaz. Ayrıca, bu yönde imada bulunulamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sorumluluk, Denetim ve Bildirim

Sorumluluk

MADDE 11 - Kozmetik ürünlerin üreticileri, sadece bu Yönetmeliğe ve Eklerine uygun olan kozmetik ürünlerin piyasaya arz edilmesi için gerekli tedbirleri almakla ve İyi İmalat Uygulamaları Kılavuzuna göre üretim yapmakla yükümlüdürler. Bakanlık, bu esaslara uygun olan kozmetik ürünün piyasaya arz edilmesini kısıtlayıcı, yasaklayıcı ve reddetmeye yönelik uygulamalardan kaçınır.

Denetim Esasları

MADDE 12 - Kozmetik ürünlerin üretim yeri denetimleri, piyasa gözetim ve denetimi ile denetim kapsamında numune alma, uyarı, geri çekme, imha, üretim yerinin ıslahı ve kapatılması hususları Bakanlık tarafından belirlenir.

Üretici, piyasa gözetim ve denetimi için Bakanlığın talebi halinde aşağıdaki bilgileri içeren Ürün Bilgisini, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına uygun olan etikette belirtilen adreste üç iş günü içerisinde hazır bulundurmak zorundadır.

Bu Ürün Bilgileri;

a) Ürünün kalitatif ve kantitatif yapısı; parfüm ve parfüm bileşimi olması halinde, bileşimin kodu ve tedarikçinin kimliği,

b) Hammadde ve bitmiş ürünün fiziko-kimyasal ve mikrobiyolojik spesifikasyonu ve kozmetik ürünün fiziko-kimyasal ve mikrobiyolojik spesifikasyona uygunluğuna ilişkin kontrol kriterleri,

c) İyi İmalat Uygulamaları Kılavuzu hükümlerine uygun üretim metodu; üreticinin, uygun seviyede profesyonel yeterliliği veya gerekli tecrübesi olduğunu belirleyen eğitim ve çalışma belgeleri,

d) Bitmiş üründe insan sağlığı için güvenlik değerlendirmesi; bunun için üretici, ürün bileşenlerinin toksikolojik karakteri, kimyasal yapısı ve maruz kalma seviyelerini göz önüne alır. Bu amaçla, ürünün kullanımına sunulduğu hedef kitlenin veya ürünün uygulanacağı bölgenin belirgin maruz kalma özelliklerini göz önünde bulundurur. Üç yaşından küçük çocukların kullanımı için hazırlanan ürünler ile dış genital organlara haricen uygulanmak amacıyla üretilmiş kişisel hijyen ürünleri için özel güvenlik değerlendirmesi gerekir. Bu değerlendirme, 25/6/2002 tarihli ve 24796 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İyi Laboratuar Uygulamaları Prensipleri ve Test Laboratuarlarının Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılır.

Ülke sınırları içinde aynı ürünün bir kaç yerde üretilmesi halinde, üretici bu üretim yerlerinden bir tanesini bu bilgilerin hazır bulunduğu üretim adresi olarak seçebilir. Bu durumda üretici, istendiği takdirde denetlenebilmesi için, seçilen bu yeri Bakanlığa bildirmek zorundadır.

e) (d) bendindeki değerlendirmeyi yapacak yetkili veya sorumlu kişinin adı ve adresi; bu kişinin, eczacılık, veterinerlik, biyoloji, kimya, biyokimya, toksikoloji, mikrobiyoloji, dermatoloji, tıp veya eşdeğer bir bilim dalında diploma sahibi olması ve yeterli tecrübeyi haiz bulunması gerekir.

f) Kozmetik ürünlerin kullanımı neticesinde insan sağlığına olabilecek istenmeyen etkiler hakkında mevcut veriler,

g) Kozmetik ürünün veya maddenin iddia edilen etkilerini kanıtlayan bilimsel nitelikte çalışmalara dair belgeler,

h) Avrupa Birliği dışındaki ülkelerin mevzuat veya diğer düzenlemelerinin gerekleri nedeniyle hayvanlar üzerinde yapılmış olan testler de dahil olmak üzere, üretici tarafından, ürünün geliştirilmesi veya ürün veya bileşenlerinin güvenlik değerlendirilmesi için hayvanlar üzerinde yapılan testlerle ilgili verilerdir.

Özellikle ticari sır ve kişisel hakların saklı kalması kaydıyla, bu maddenin üçüncü fıkrasının (a) ve (f) bentlerinde yer alan veriler kamuya açık ve kolay ulaşılabilir olacaktır.

Bu maddenin üçüncü fıkrasının (c), (d), (f) ve (g) bendlerindeki bilgilerin Türkçe veya Avrupa Birliğinde yaygın olarak kullanılan dillerden tercihen birinde olması zorunludur.

Sorumlu Teknik Eleman

MADDE 13 - Üreticinin, uygun seviyede profesyonel yeterliğe ve gerekli tecrübeye sahip bir sorumlu teknik eleman bulundurması gerekir. Üretici bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartları taşıyorsa sorumlu teknik elemanlık görevini kendisi üstlenebilir.

Eczacı veya kozmetik alanında en az iki yıl fiilen çalışmış olduğunu belgelemek kaydıyla kimyager, kimya mühendisi, biyolog veya mikrobiyologlar üretici tarafından sorumlu teknik eleman olarak görevlendirilebilirler. Sorumlu teknik eleman, İyi İmalat Uygulamaları Kılavuzuna uygunluğun sağlanmasından da sorumludur. Sorumlu teknik eleman, ülke mevzuatını bilmekle yükümlüdür.

Bildirim ve Yasak

MADDE 14 - Piyasaya ilk kez arz edilecek kozmetik ürün için üretici, yeni ürünü piyasaya arz etmeden önce ve piyasaya kozmetik ürün arz etmek amacıyla yeni kurulan veya faaliyet sahasını genişleten imalat ve ithalat müesseseleri, yeni faaliyetine başlamadan önce bunu bildirmek zorundadır. Üreticiler, bu Yönetmeliğin Ek-IX'unda yer alan Kozmetik Ürün ve Üreticileri Bildirim Formunu, bu Yönetmelik hükümleri uyarınca, eksiksiz ve doğru olarak doldurur ve onaylar. Bu Formun Bakanlığa veya İl Sağlık Müdürlüklerine teslim edilmesiyle bildirim yapılmış sayılır.

Bu maddenin birinci fıkrasına uygun şekilde bildirimi yapılmayan kozmetik ürünlerin piyasaya arz edilmeleri yasaktır.

Zehir Danışma Merkezine Bilgi Verilmesi

MADDE 15 - Kozmetik ürünün kullanılması sırasında bir sorun çıkması halinde hızlı ve uygun müdahale yapılabilmesi amacıyla, ürün piyasaya arz edilmeden önce, ürünün formülünün ve istenen diğer bilgilerin, bu Yönetmeliğin Ek-X'unda yer alan Zehir Danışma Merkezine Bildirim Formu üzerinde doldurularak, Bakanlık Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı bünyesindeki Zehir Danışma Merkezine verilmesi gerekir. Söz konusu formül, ürün bileşenleri INCI adlarına göre düzenlenerek, hacim veya miktar oranlarının aralıklar şeklinde belirtilmesi suretiyle ve mühürlenmiş kapalı zarf içinde teslim edilir. Bu mühürlenmiş kapalı zarf, Zehir Danışma Merkezine elden teslim edilebilir veya iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilebilir. Bakanlık, bu bilginin yalnız sözü edilen müdahale amacıyla kullanılmasından sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Analiz Metotları ve Kozmetikte Kullanılmasına İzin Verilenler Dışındaki Maddelerin

Kullanılmasına İlişkin Özel Esaslar

Analiz Metotları

MADDE 16 - Bakanlık tarafından, güncel teknik gelişmeler paralelinde;

a) Kozmetik ürünlerin yapısını kontrol etmek için gerekli analiz metotları,

b) Kozmetik ürünlerin kimyasal ve mikrobiyolojik saflık kriterleri ve bu kriterleri kontrol için metotlara dair gerekli tebliğler,

yayımlanır.

Kozmetik Ürünlerde Kullanılmasına İzin Verilen Diğer Maddelere İlişkin Özel Esaslar

MADDE 17 - Bu Yönetmeliğin 7 nci ve 9 uncu madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kozmetik ürünlerde kullanılmasına izin verilen maddeler listesi dışındaki diğer maddelerin, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde kullanılmasına aşağıdaki şartlarda izin verilebilmesi Bakanlığın yetkisindedir:

a) İzin, üç yıllık bir süre ile sınırlandırılır,

b) İzin verilen madde veya preparatlardan üretilen kozmetik ürünler, Bakanlık tarafından kontrol edilir,

c) Bu tür kozmetik ürünler Bakanlığın belirleyeceği farklı bir şekilde işaretlenir.

Bakanlık; bu maddenin birinci fıkrasına göre verdiği yeni izin hakkında, iznin verilmesi tarihinden itibaren iki ay içinde Dış Ticaret Müsteşarlığı vasıtasıyla Avrupa Birliği Komisyonunu bilgilendirir.

Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca verilen üç yıllık sürenin sona ermesinden önce Bakanlık; Dış Ticaret Müsteşarlığı vasıtasıyla Avrupa Birliği Komisyonuna, birinci fıkraya göre ulusal kapsamda izin verdiği maddelerin, kozmetik ürünlerde kullanılmasına izin verilen maddeler listesine alınması için destekleyici bilgi ve belgeler ile başvuruda bulunabilir. Bu durumda, Bakanlık tarafından bu maddenin birinci fıkrasına göre verilen izin, birinci fıkranın (a) bendindeki üç yıllık süre dikkate alınmaksızın, listeye alınması için yapılan başvurudan sonra bir karar alınana kadar yürürlükte kalır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdari Yaptırımlar

MADDE 18 - Bir kozmetik ürünün bu Yönetmeliğin gereklerine uygun olmasına rağmen, sağlık için bir tehlike oluşturduğu tespit edilir ise Bakanlık, Ülke sınırları içinde bu ürünün piyasaya arz edilmesini geçici olarak yasaklar.

Kontrol sonucunda ürünün genel sağlık yönünden güvenli olmadığının tespit edilmesi halinde, masrafları üretici tarafından karşılanmak üzere Bakanlık;

a) Ürünün piyasaya arzının yasaklanmasını,

b) Piyasaya arz edilmiş olan ürünlerin piyasadan toplanmasını,

c) Ürünlerin, güvenli hale getirilmesinin imkansız olduğu durumlarda, taşıdıkları risklere göre kısmen veya tamamen imha edilmesini,

d) (a), (b) ve (c) bendlerinde belirtilen önlemler hakkında gerekli bilgilerin ülke genelinde dağıtımı yapılan iki gazete ile ülke genelinde yayın yapan iki televizyon kanalında ilanı suretiyle risk altındaki kişilere duyurulmasını

Sağlar.

Risk altındaki kişilerin yerel yayın yapan gazete ve televizyon kanalları vasıtasıyla bilgilendirilmesinin mümkün olduğu durumlarda bu duyuru yerel basın ve yayın organları yoluyla risk altındaki kişilerin tespit edilebildiği durumlarda ise bu kişilerin doğrudan bilgilendirilmesi yoluyla yapılır.

Böyle bir durumda Bakanlık, Dış Ticaret Müsteşarlığı vasıtasıyla Avrupa Birliği Komisyonunu, geçici yasaklama kararına esas olan gerekçe ve kanıtları da belirterek ivedilikle bilgilendirir ve yapılacak görüşmelerin sonuçları doğrultusunda gerekli değişiklik ve düzenlemeler Bakanlık tarafından yapılır.

Bu Yönetmeliğe uygun olan kozmetik ürünlerin piyasaya arz edilmesi hakkında kısıtlama veya yasaklama getirilmesi ile ilgili kararlarda kesin gerekçeler Bakanlıkça belirtilir. Kararlarda, alınması gereken tedbirler ile bu Yönetmeliğe ve diğer ilgili mevzuata uygunluk sağlanmak üzere belirlenen süreler, ilgili tarafa bildirilir.

Cezai Müeyyideler

MADDE 19 - Bu Yönetmeliğe ve bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak yürürlüğe konulan mevzuat hükümlerine uymayanlar hakkında fiilin mahiyeti ve niteliğine göre, 24/3/2005 tarihli ve 5324 sayılı Kozmetik Kanunu, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Kılavuz

MADDE 20 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasını göstermek amacıyla Bakanlıkça gerekli kılavuzlar yayımlanır ve yayımlanan kılavuzların hükümleri, bu Yönetmelik ile birlikte uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

MADDE 21 - 8/4/1994 tarihli ve 21899 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kozmetik Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yayımlanmasından önce kozmetik ürün üretimine veya ithaline dair izin almak üzere Bakanlığa yapılan başvurular, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre piyasaya arz öncesi bildirim olarak kabul edilerek sonuçlandırılır.

Geçici Madde 2 - Üretim/ithal izni olan ve piyasada bulunan kozmetik ürünler için, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesi uyarınca, Yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren altı ay içerisinde Bakanlığa bildirimde bulunulması zorunludur.

Bakanlık, ürün güvenliğine halel getirmemek kaydıyla, üretim veya ithal izni almış, 5324 sayılı Kozmetik Kanununda öngörülen şartları yerine getirmiş ancak bu Yönetmeliğin gereklerine tam olarak uygun olmayan kozmetik ürünlerin Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde satılmasına, bu Yönetmeliğin yayımlanmasından itibaren otuzaltı aya kadar süre tanıyabilir.

Yürürlük

MADDE 22 - Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

- Cilt için kremler, emülsiyonlar, losyonlar, jeller ve yağlar (el,yüz,ayak v.b. için)

- Yüz maskeleri (cilt yüzeyini aşındıranlar/ soyanlar hariç)

- Fondötenler (sıvı, pat, toz)

- Makyaj pudraları, banyo sonrası kullanılacak pudralar, hijyenik pudralar v.b.

- Kozmetik ürün tanımı kapsamındaki tuvalet sabunları, deodorant sabunlar v.b.

- Parfümler, tuvalet suları (eau de toilette), ve kolonyalar (eau de Cologne)

- Banyo ve duş ürünleri (tuzlar, köpükler, yağlar, jeller v.b.)

- Depilatuarlar (kıl dökücü ve kıl sökücüler)

- Deodorantlar ve ter önleyiciler

- Saç bakım ürünleri:

· saç boyaları ve açıcılar

· dalgalandırma ve düzleştirme ve sabitleştirme amacıyla kullanılanlar

· şekillendirme ürünleri

· temizleyiciler (losyonlar, pudralar, şampuanlar)

· bakım ve şartlandırma ürünleri (losyonlar, kremler, yağlar)

· taranıp şekillendirilmesi için ürünler (losyonlar, saç spreyleri, briyantinler)

- Tıraş için kullanılan ürünler (kremler, köpükler, losyonlar v.b.)

- Yüz ve göz makyajında ve makyajın temizlenmesinde kullanılan ürünler

- Dudaklara uygulanmak üzere hazırlanmış ürünler

- Ağız ve diş bakım ürünleri

- Tırnak bakımı ve süsü için kullanılan ürünler

- Dış genital organlara haricen uygulanmak amacıyla üretilmiş kişisel hijyen ürünleri

- Güneş banyosu için ürünler

- Güneş olmaksızın cilde yanık ten görünümü vermek üzere kullanılan ürünler

- Cilt rengini açmak için kullanılan ürünler

- Cilt kırışıklıklarına karşı kullanılan ürünler

|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|1.    | N-5-Chlorobenzoxazol-2-ylacetamide                    |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|2.    | b-Acetoxyethyl trimethyl ammonium hydroxide (acetylcholine ve      |
|     | tuzları)                                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|3.    | Deanol aceglumate*                            |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|4.    | Spironolactone*                             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|5.    | [4-(4-Hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenyl] acetic acid ve tuzları  |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|6.    | Methotrexate*                              |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|7.    | Aminocaproic acid* ve tuzları                      |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|8.    | Cinchophen*, tuzları, türevleri ve bu türevlerin tuzları        |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|9.    | Thyropropic acid* ve tuzları                       |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|10.    | Trichloroacetic acid                           |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|11.    | Aconitum napellus L. (yaprakları, kökleri ve galenik preparatları)    |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|12.    | Aconitine (Aconitum napellus L.'nin temel alkoloid bileşeni) ve     |
|     | tuzları                                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|13.    | Adonis vernalis L. ve bileşikleri                    |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|14.    | Epinephrine*                               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|15.    | Rauwolfia serpentina alkaloidleri ve tuzları               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|16.    | Alkyne alkolleri, bunların esterleri, eterleri ve tuzları        |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|17.    | Isoprenaline*                              |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|18.    | Allyl isothiocyanate                           |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|19.    | Alloclamide* ve tuzları                         |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|20.    | Nalorphine*, tuzları ve eterleri                     |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|21.    | Merkezi sinir sistemi üzerindeki etkili sempatikomimetik aminler: Avrupa |
|     | Konseyinin AP (69) 2 sayılı kararında atıfta bulunulan, birinci ecza   |
|     | listesinde yer alan ve reçete ile satılması gereken herhangi bir     |
|     | madde                                  |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|22.    | Aniline, tuzları ve halojenlenmiş ve sulfonlanmış türevleri       |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|23.    | Betoxycaine* ve tuzları                         |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|24.    | Zoxazolamine*                              |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|25.    | Procainamide*, tuzları ve türevleri                   |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|26.    | Benzidine                                |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|27.    | Tuaminoheptane*, izomerleri ve tuzları                  |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|28.    | Octodrine* ve tuzları                          |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|29.    | 2-Amino-1,2-bis (4-methoxyphenyl)ethanol ve tuzları           |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|30.    | 1,3-dimethylpentylamine ve tuzları                    |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|31.    | 4-Aminosalicylic acid ve tuzları                     |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|32.    | Toluidin'ler, bunların izomerleri , tuzları, halojenlenmiş ve sulfonlanm |
|     | türevleri                                |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|33.    | Xylidin'ler, bunların izomerleri, tuzları, halojenlenmiş ve sulfonlanmış |
|     | türevleri                                |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|34.    | Imperatorin [9-(3-methoxylbut-2-enyloxy) furo (3,2-g) chromen-7-one]   |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|35.    | Ammi majus ve galenik preparatları                    |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|36.    | 2,3-Dichloro-2-methylbutane                       |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|37.    | Androjenik etkili maddeler                        |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|38.    | Anthracene yağı                             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|39.    | Antibiotikler                              |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|40.    | Antimon ve bileşikleri                          |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|41.    | Apocynum cannabinum L. ve preparatları                  |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|42.    | Apomorphine (5,6,6a 7-tetrahydro-6-methyl-4H-dibenzo [de,        |
|     | g]-quinoline-10,11-diol) ve tuzları                   |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|43    | Arsenik ve bileşikleri                          |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|44.    | Atropa belladonna L. ve bileşikleri                   |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|45.    | Atropine, tuzları ve türevleri                      |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|46.    | Barium sulfat istisna olmak üzere barium tuzları, EK III Kısım 1 de   |
|     | belirtilen sınırlamalar altında barium sulfid, ve referans (3) olarak Ek |
|     | III, Kısım 2 ve Ek IV, Kısım 2' de listelenen boyar maddelerden     |
|     | hazırlanmış lakları, tuzları ve pigmentleri               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|47.    | Benzene                                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|48.    | Benzimidazol-2(3H)-one                          |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|49.    | Benzazepineler ve benzadiazepineler                   |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|50.    | 1-Dimethylaminomethyl-1-methylpropyl benzoat (amylocaine) ve tuzları   |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|51.    | 2,2,6-Trimethyl-4-piperidyl benzoat (benzamine) ve tuzları       |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|52.    | Isocarboxazid*                              |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|53.    | Bendroflumethiazide* ve türevleri                    |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|54.    | Berilyum ve bileşikleri                         |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|55.    | Brom, elementel                             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|56.    | Bretylium tosilate*                           |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|57.    | Carbromal*                                |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|58.    | Bromisoval*                               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|59.    | Brompheniramine* ve tuzları                       |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|60.    | Benzilonium bromide*                           |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|61.    | Tetrylammonium bromide*                         |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|62.    | Brucine                                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|63.    | Tetracaine* ve tuzları                          |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|64.    | Mofebutazone*                              |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|65.    | Tolbutamide*                               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|66.    | Carbutamide*                               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|67.    | Phenylbutazone*                             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|68.    | Cadmiyum ve bileşikleri                         |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|69.    | Cantharides, Cantharis vesicatoria                    |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|70.    | (1R,2S)-Hexahydro-1,2-dimethyl-3,6-epoxyphthalic             |
|     | anhydride(cantharidine)                         |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|71.    | Phenprobamate*                              |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|72.    | Carbazol 'ün nitro türevleri                       |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|73.    | Carbon disulphide                            |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|74.    | Catalase                                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|75.    | Cephaeline ve tuzları                          |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|76.    | Chenopodium ambrosioides (esansiyel yağ)                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|77.    | 2,2,2-Trichloroethane-1,1-diol                      |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|78.    | Clorine                                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|79.    | Chlorpropamide*                             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|80.    | Diphenoxylate* hydrochloride                       |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|81.    | 4-Phenylazophenylene-1,3-diamine citrate hydrochloride (chrysoidine   |
|     | citrate hydrochloride)                          |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|82.    | Chlorzoxazone*                              |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|83.    | 2-Chloro-6-methylpyrimidin-4-yldimethylamine (crimidine-ISO)       |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|84.    | Chlorprothixene* ve tuzları                       |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|85.    | Clofenamide*                               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|86.    | N,N-bis(2-chloroethyl) methylamine N-oxide ve onun tuzları        |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|87.    | Chlormethine* ve onun tuzları                      |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|88.    | Cyclophosphamide* ve onun tuzları                    |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|89.    | Mannomustine* ve onun tuzları                      |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|90.    | Butanilicaine* ve onun tuzları                      |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|91.    | Chloromezanone*                             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|92.    | Triparanol*                               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|93.    | 2-[2(4-Chlorophenyl)-2-phenylacetyl] indane-1,3-dione          |
|     | (chlorophacinone-ISO)                          |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|94.    | Chlorphenoxamine*                            |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | 2-[2-(4-Chlorophenyl)-2-phenylacetyl] indan 1,3-dione          |
|     | (chlorophacinone-ISO)                          |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Chloroethane                               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Chromium ; chromic acid ve tuzları                    |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Claviceps purpurea Tul., alkaloidleri ve galenik preparatları      |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Conium maculatum L. (meyva, toz, galenik preparatlar)          |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Glycyclamide*                              |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Cobalt benzenesulphonate                         |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Colchicine, tuzları ve türevleri                     |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Colchicoside ve türevleri                        |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Golchicum autumnale L. ve galenik preparatları              |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Convallatoxin                              |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Anamirta cocculus L. (meyva)                       |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Croton tiglium (yağ)                           |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | 1-Butyl-3-(N-crotonoylsulphanilyl)urea                  |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Curare ve curarine                            |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Sentetik kürarizanlar                          |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Hydrogen cyanide ve tuzları                       |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | 2-a-Cyclohexylbenzyl(N,N,N',N',- tetraethyl) trimethtylenediamine    |
|     | (phenetamine)                              |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Cyclomenol* ve tuzları                          |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Sodium hexacyclonate*                          |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Hexapropymate*                              |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Dextropropoxyphene*                           |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | O,O'-Diacetyl-N-allyl-N-normorphine                   |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Pipazetate* ve onun tuzları                       |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | 5-(?ß-Dibromophenethyl)-5-methylhydantoin                |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | N,N'-Pentamethylenebis (trimethylammonium tuzları), örn. Pentamethonium |
|     | bromide*                                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | N,N'-[(Methylimino)diethylene] bis (ethyldimethylammonium) tuzları,   |
|     | örn. azamethonium bromide*                        |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Cyclarbamate*                              |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Clofenotane* DDT (ISO)                          |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | N,N'-Hexamethylenebis(trimethylammonium) tuzları, örn. Hexamethonium   |
|     | bromide*                                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Dichloroethane'lar (ethylene chloride'ler)                |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Dichloroethylene'ler (acetylene chloride'ler)              |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Lysergide* ve tuzları                          |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | 2-Diethylaminoethyl-3-hydroxy-4-phenylbenzoate ve tuzları        |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Cinchocaine* ve tuzları                         |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | 3-Diethylaminopropyl cinnamate                      |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | O,O'-Diethyl O-4-nitrophenyl phosphorothioate (parathion-ISO)      |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | [Oxalylbisiminoethylene)]bis[(o-chlorobenzyl)diethylammonium tuzları],  |
|     | örn. ambenomium chloride*                        |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Methyprylon* ve tuzları                         |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Digitaline ve Digitalis purpurea L. 'nin tüm heterositleri        |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | 7-[2-Hydroxy-3-(2-hydroxyethyl-N-methylamino)propyl]theophylline     |
|     | (xanthinol)                               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Dioxethedrin* ve tuzları                         |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Piprocurarium*                              |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Propyphenazone*                             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Tetrabenazine* ve tuzları                        |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Captodiame*                               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Mefeclorazine* ve tuzları                        |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Dimethylamine                              |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | 1,1-Bis(dimethylaminomethyl) propyl benzoate (amydricaine, alypine)   |
|     | ve tuzları                                |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Methapyrilene* ve tuzları                        |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Metamfepramone* ve tuzları                        |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Amitriptyline* ve tuzları                        |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Metformin* ve tuzları                          |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Isosorbide dinitrate*                          |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Malononitrile                              |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Succinonitrile                              |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Dinitrophenol izomerleri                         |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Inproquone*                               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Dimevamide* ve tuzları                          |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Diphenylpyraline* ve tuzları                       |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Sulfinpyrazone*                             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | N-(3-Carbamoyl-3,3-diphenylpropyl)-N,N-diisopropylmethylammonium tuzları |
|     | örn. isopropamide iodide*                        |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Benactyzine*                               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Benzatropine* ve tuzları                         |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Cyclizine* ve tuzları                          |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | 5,5-Diphenyl-4 imidazolidone                       |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Probenecid*                               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Disulfiram* thiram (ISO)                        |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Emetine, tuzları ve türevleri                      |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Ephedrine ve tuzları                           |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Oxanamide* ve türevleri                         |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Eserine veya physostigmine ve tuzları                  |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Serbest amino grupları olan 4-aminobenzoic acid esterleri, Ek VII    |
|     | Kısım 2' de verilenler hariç                       |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Choline tuzları ve esterleri, örn. choline chloride           |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Caramiphen* ve tuzları                          |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Diethyl 4-nitrophenyl phosphate                     |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Metethoheptazine* ve tuzları                       |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Oxpheneridine* ve n tuzları                       |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Ethoheptazine* ve tuzları                        |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Metheptazine* ve tuzları                         |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Methylphenidate* ve tuzları                       |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Doxylamine* ve tuzları                          |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Tolboxane*                                |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | 4-Benzyloxyphenol ve 4-ethoxyphenol                   |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Parethoxycaine* ve tuzları                        |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Fenozolone*                               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Glutethimide* ve tuzları                         |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Ethylene oxide                              |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Bemegride* ve tuzları                          |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Valnoctamide*                              |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Haloperidol*                               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Paramethasone*                              |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Fluanisone*                               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Trifluperidol*                              |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Fluoresone*                               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Fluorouracil*                              |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Hydrofluoric acid, normal tuzlarıEk III, Kısım 1' de belirtilenler    |
|     | hariç kompleksleri ve hydrofluoride'leri                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Furfuryltrimethylammonium tuzları, örn. furtrethonium iodide*      |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Galantamine*                               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Progestogen' ler                             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | 1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane (BHC-ISO)               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | (1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-Hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octah |
|     | (endrin-ISO)                               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Hexachloroethane                             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | (1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-Hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro      |
|     | -1,4:5,8-dimethano-naphthalene (isodrin-ISO)               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Hydrastine, hydrastinine ve tuzları                   |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Hydrazide' ler ve tuzları                        |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Hydrazine, türevleri ve n tuzları                    |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Octamoxin* ve tuzları                          |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Warfarin* ve tuzları                           |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Ethyl bis(4-hydoxy-2-oxo-1-benzopyran-3-yl) acetate ve asit tuzları   |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Methocarbamol*                              |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Propatylnitrate*                             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | 4,4'-Dihydroxy-3,3'-(3-methylthiopropylidene) dicoumarin         |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Fenadiazole*                               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Nitroxoline* ve tuzları                         |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Hyoscyamine, tuzları ve türevleri                    |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Hyoscyamus niger L (yaprakları, tohumları, tozu ve galenik        |
|     | preparatları)                              |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Pemoline* ve tuzları                           |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Iodine                                  |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Decamethylenebis (trimethylammonium) tuzları, örn. Decamethonium     |
|     | bromide*                                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Ipecacuanha (Cephaelis ipecacuanha Brot ve çeşitleri) (kökleri, tozları |
|     | ve galenik preparatları)                         |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | (2-Isopropylpent-4-enoyl)urea (apronalide)                |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | ?-Santonin[(3S,5aR,9bS)-3,3a,4,5,5a,9b-hexahydro-3,5a,9-trimethylnaphto |
|     | [1,2-b] furan-2,8,dione]                         |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Lobelia inflata L ve galenik preparatları                |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Lobeline* ve tuzları                           |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Barbiturat' lar                             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Cıva ve bileşikleri, Ek VI, Kısım 1' de belirtilen özel durumların    |
|     | dışında                                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | 3,4,5-Trimethoxyphenethylamine ve tuzları                |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Metaldehyde                               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | 2-(4-Allyl-2-methoxyphenoxy)-N,N-diethylacetamide ve tuzları       |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Coumetarol*                               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Dextromethorphan* ve tuzları                       |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | 2-Methylheptylamine ve tuzları                      |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Isometheptene* ve tuzları                        |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Mecamylamine*                              |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Guaifenesin*                               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Dicoumarol*                               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Phenmetrazine*, türevleri ve tuzları                   |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Thiamazole*                               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | 3,4-Dihydro-2-methoxy-2-methyl-4-phenyl-2H,5H-pyrano [3,2-c]-[1]     |
|     | benzopyran-5-one (cyclocoumarol)                     |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Carisoprodol*                              |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Meprobamate*                               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Tefazoline* ve tuzları                          |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Arecoline                                |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Poldine metilsulfate*                          |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Hydroxyzine*                               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | 2-Naphthol                                |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | 1-ve 2-Naphthylamine' ler ve tuzları                   |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | 3-(1-Naphtyl)-4-hydroxycoumarin                     |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Naphazoline* ve tuzları                         |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Neostigmine ve tuzları (örn. neostigmine bromide*)           |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Nicotine ve tuzları                           |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Amyl nitrite' ler                            |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Inorganic nitrite' ler, sodium nitrite hariç               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Nitrobenzene                               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Nitrocresol' lar ve bunların alkali metal tuzları            |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Nitrofurantoin*                             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Furazolidone*                              |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Propane-1,2,3-triyl trinitrate                      |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Acenocoumarol*                              |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Alkali pentacyanonitrosylferrate (2-)                  |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Nitrostilbene'ler, homologları ve türevleri               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Noradrenaline ve tuzları                         |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Noscapine* ve tuzları                          |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Guanethidine* ve tuzları                         |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Oestrogen' ler                              |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Oleandrin                                |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Chlortalidone*                              |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Pelletierine ve tuzları                         |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Pentachloroethane                            |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Pentaerithrityl tetranitrate*                      |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Petrichloral*                              |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Octamylamine* ve tuzları                         |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Picric acid                               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Phenacemide*                               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Difendoxazine*                              |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | 2-Phenylindan-1,3-dione (phenindione)                  |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Ethylphenacemide*                            |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Phenprocoumon*                              |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Fenyramidol*                               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Triamterene* ve tuzları                         |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Tetraethylpyrophosphate; TEPP (ISO)                   |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Tritolyl phosphate                            |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Psilocybine*                               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Fosfor ve metal fosfitler                        |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Thalidomide* ve tuzları                         |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Physostigma venenosum Balf.                       |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Picrotoxin                                |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Pilocarpine ve tuzları                          |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | ?-Piperidin-2-ylbenzyl acetate (SIC! Acetate) laevorotatory threoform  |
|     | (Levophacetoperane) ve tuzları                      |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Pipradrol* ve tuzları                          |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Azacyclonol* ve tuzları                         |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Bietamiverine*                              |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Butopiprine* ve tuzları                         |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Kurşun ve onun bileşikleri,                       |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Coniine                                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Prunus laurocerasus L ("cherry laurel water")              |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Metyrapone*                               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Radyoaktif maddeler; bunlar, radyasyon ışınları nedeniyle oluşan     |
|     | tehlikelere karşı halkın ve çalışanların sağlığının korunması ile ilgili |
|     | temel kuralları içeren 96/29/Euratom direktifinde belirlenmiş radyoaktif |
|     | maddelerdir.                               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Juniperus sabina L (yaprakları, esansiyel yağlar ve galenik       |
|     | preparatları)                              |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Hyoscine, tuzları ve türevleri                      |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Altın tuzları                              |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Selenium ve bileşikleri, Ek III, Kısım 1' deki Referans No.49' da    |
|     | belirtilen şartlar altında selenium disulphide hariç          |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Solanum nigrum L. ve galenik preparatları                |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Sparteine ve tuzları                           |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Glucocorticoid' ler                           |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Datura stramonium L. ve galenik preparatları               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Strophantines'ler, aglukon'ları ve nispi türevleri           |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Strophantus türleri ve galenik preparatları               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Strychnine ve tuzları                          |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Strychnos türleri ve galenik preparatları                |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Narkotikler, doğal ve sentetik: 30 Mart 1961' de New York'da imzalanan  |
|     | Narkotik İlaçlar Sözleşmesi' ndeki Tablo I ve II' de belirtilen tüm   |
|     | maddeler.                                |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Sulphonamide' ler (sulphanylamide ve türevleri...) ve NH2 gruplarındaki |
|     | H-atomlarından bir ya da daha fazlasınının yerine konması ile elde    |
|     | edilen tuzları) ve tuzları                        |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Sultiame*                                |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Neodymium ve tuzları                           |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Thiotepa*                                |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Pilocarpus jaborandi Holmes ve galenik preparatları           |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Tellurium ve bileşikleri                         |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Xylometazoline ve tuzları                        |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Tetrachloroethylene                           |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Carbon tetrachloride                           |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Hexaethyl tetraphosphate                         |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Thallium ve bileşikleri                         |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Thevetia neriifolia Juss., glycoside extresi               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Ethionamide*                               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Phenothiazine* ve bileşikleri                      |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Thiourea ve türevleri,Ek III, Kısım 1' de belirtilen hariç        |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Mephenesin* ve esterleri                         |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | 20 Mayıs 1975 tarihli ve proprieter tıbbi ürünler hakkında ikinci Konsey |
|     | Direktifi (OJ No. L 147, 9.6.1975, p.3) ekinde belirtilen aşılar,    |
|     | toksinler ve serumlar                          |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Tranylcypromine* ve tuzları                       |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Trichloronitromethane (chloropicrine)                  |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | 2,2,2-Tribromoethanol (tribromoethyl alcohol)              |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Trichlormethine* ve tuzları                       |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Tretamine*                                |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Gallamine triethiodide*                         |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Urginea scilla Stern. ve galenik preparatları              |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Veratrine, tuzları ve galenik preparatları                |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Schoenocaulon officinale Lind. (tohumları ve galenik preparatları )   |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Veratrum Spp. ve preparatları                      |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Vinyl chloride monomer                          |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Ergocalciferol* ve cholecalciferol (D2 ve D3 vitaminleri)        |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | O-alkyldithiocarbonic acid' lerin tuzları                |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Yohimbine ve tuzları                           |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Dimethyl sulfoxide*                           |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Diphenhydramine* ve tuzları                       |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | 4-tert-Butylphenol                            |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | 4-tert-Butylpyrocatechol                         |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Dihydrotachysterol*                           |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Dioxane                                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Morpholine ve tuzları                          |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Pyrethrum album L. ve galenik preparatları               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | 2-[4-Methoxybenzyl-N-(2-pyridyl)amino] ethyldimethylamine maleate    |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Tripelennamine*                             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Tetrachlorosalicylanilide' ler                      |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Dichlorosalicylanilide' ler                       |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Tetrabromosalicylanilide' ler                      |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Dibromosalicylanilide' ler                        |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Bithionol*                                |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Thiuram monosulphide' ler                        |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Thiuram disulphide' ler                         |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Dimethylformamide                            |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | 4-Phenylbut-3-en-2-one                          |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | 4-hydroxy-3-methoxycinnamyl alkol benzoatları, kullanılan doğal esanslar |
|     | bulunan normal içerik hariç                       |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Furocoumarine'ler (örn. trioxysalan* ve 8-methoxypsoralen,       |
|     | 5-methoxypsoralen), kullanılan doğal esanslardaki normal içerik hariç.Gü |
|     | korunma ve bronzlaşma ürünlerinde furocoumarine'ler 1mg/kg.'dan az    |
|     | olacaktır.                                |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Laurus nobilis L. Tohumlarından elde edilen yağ             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Safrole, kullanılan doğal esanslardaki normal içerik haricindeki ve   |
|     | konsantrasyonu aşağıdaki değerleri geçmemek üzere :bitmiş üründe : 100 |
|     | ppm diş ve ağız hijyeni için olan ürünlerde 50 ppm, ve özellikle çocukla |
|     | için hazırlanmış diş macunlarında safrole bulunmamak koşuluyla      |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | 5,5'-Di-isopropyl-2,2'-dimethylbiphenyl-4,4'-diyl dihypoiodite      |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | 3'-Ethyl-5',6',7',8'-tetrahydro-5',5',8',8'-tetramethyl-2'-acetonaphthon |
|     | veya                                   |
|     | 7-acetyl-6-ethyl-1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphtalen     |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | o-phenylenediamine ve tuzları                      |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | 4-methyl-m-phenylenediamine ve tuzları                  |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Aristolochic acid ve tuzları; Aristolochia spp. ve preparatları     |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Chloroform                                |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | 2,3,7,8-Tetra chlorodibenzo-p-dioxin                   |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | 2,6-Dimethyl-1,3-dioxan-4-yl acetate ( Dimethoxane )           |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Pyrithione sodium (INNM)                         |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | N-(Trichloromethylthio)-4-cyclohexene-1,2-dicarboximide (captan)     |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | 2,2'-Dihydroxy-3,3',5,5',6,6'-hexachlorodiphenylmethane         |
|     | (hexachlorophene)                            |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | 6-(Piperidinyl)-2,4-pyrimidinediamine 3-oxide (minoxidil) ve tuzları   |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | 3,4',5-Tribromosalicylanilide                      |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Phytolacca spp. ve onların preparatları                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Tretinoin (retinoic acid ve tuzları)                   |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | 1-Methoxy-2,4-diaminobenzene (2,4-diaminoanisole - CI 76050) ve     |
|     | tuzları                                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | 1-Methoxy-2,5-diaminobenzene (2,5-diaminoanisole) ve tuzları       |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Boyar madde CI 12140                           |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Boyar madde CI 26105                           |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Boyar madde CI 42555 , CI 42555-1, CI 42555-2              |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Amyl 4-dimethylaminobenzoate, karışık izomerleri (Padimate A (INN))   |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Benzoyl peroxide                             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | 2-Amino-4-nitrophenol                          |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | 2-Amino-5-nitrophenol;                          |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | 11 ?-Hydroxypregn-4-ene-3,20-dione ve esterleri             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Boyar madde CI 42 640                          |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Boyar madde CI 13 065                          |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Boyar madde CI 42 535                          |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Boyar madde CI 61 554                          |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Streoid yapılı Anti-androgenler                     |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Zirconium ve bileşikleri, Ek III, Kısım 1, 50 numaralı referansda    |
|     | verilen maddeler ile Ek IV, Kısım 1, 3 numaralı referansda listelenen bo |
|     | maddelerin zirconium lakları, pigmentleri ve tuzları hariç        |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | ----------                                |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Acetonitrile                               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Tetrahydrozoline ve tuzları                       |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Hydroxy-8-quinoline ve sülfatı, Ek III, Kısım 1, No.51' de belirlenen  |
|     | kullanımlar dışında.                           |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Dithio-2,2-bispyridine-dioxide 1,1' (trihydratlı magnesium sulphate   |
|     | içeren katkı maddesi) - (pyrithione disulphide + magnesium sulphate)   |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Boyar madde CI 12075 ve lakları, pigmentleri ve tuzları         |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Colouring agent CI 45170 ve CI 45170:1                  |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Lidocaine                                |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | 1,2-epoxybutane                             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Colouring agent CI 15585                         |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Strontium lactate                            |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Strontium nitrate                            |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Strontium polycarboxylate                        |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Pramocaine                                |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | 4-ethoxy-m-phenylenediamine ve tuzları                  |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | 2,4-diaminophenylethanol ve tuzları                   |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Catechol                                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Pyrogallol                                |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Nitrosamine'ler                             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | Sekonder alkyl ve alkanolamine'ler ve tuzları              |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|     | 4-Amino-2-nitrophenol                          |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|413.   | 2-Methyl-m-phenylenediamine                       |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|414.   | 4-tert-Butyl-3-methoxy-2,6-dinitrotoluene (Musk Ambrette)        |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|----   | ------                                  |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|416.   | İnsan kaynaklı hücre, doku ve ürünler                  |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|417.   | 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)phthalide (Phenolphthalein*)           |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|418.   | 3-Imidazol-4-ylacrylic acid ve onun ethyl ester'leri (urocanic acid)   |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|419.   | Kafatasları ile birlikte aşağıda belirtilen hayvanların beyin, göz,   |
|     | bademcik, ve iliği:12 aylığa kadar büyükbaş hayvanlar12 aydan daha yaşlı |
|     | veya kalıcı kesici dişlerinden herhangi biri dişetinden çıkmış keçi   |
|     | ve koyun türünden hayvanlar;keçi ve koyun türünden hayvanların dalakları |
|     | ve bunlardan elde edilen katkı maddeleri.Bununla beraber, aşağıda    |
|     | belirtilen işlemlerin kullanılması ve katiyetle belgelenmesi durumlarınd |
|     | donyağı türevleri kullanılabilir:En az 200 °C sıcaklık ve buna      |
|     | mukabil uygun bir basınçta 20 dakika transesterifikasyon veya hidrolizas |
|     | işlemi (glycerol, yağ asitleri ve yağ asidi esterleri),12M NaOH ile   |
|     | sabunlaştırma işlemi (glycerol ve sabun)Baç usulü işlem: 95 °C'de üç   |
|     | saat, veyaDevamlı İşlem: 140 °C'de, iki bar basınçta (2 000 hPa) sekiz  |
|     | dakika veya eşdeğer şartlardaki işlemler.                |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|420.   | Ham ve rafine kömür katranları                      |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|421.   | 1,1,3,3,5,-Pentamethyl-4,6-dinitroindane (moskene)            |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|422.   | 5-tert-Butyl-1,2,3-trimethyl-4,6-dinitrobenzene (musk tibetene)     |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|423.   | Alanroot oil (Inula helenium) (CAS No 97676-35-2), koku katkı maddesi  |
|     | olarak kullanıldığında.                         |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|424.   | Benzyl cyanide (CAS No 140-29-4), koku katkı maddesi olarak       |
|     | kullanıldığında.                             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|425.   | Cyclamen alkol (CAS No 4756-19-8), koku katkı maddesi olarak       |
|     | kullanıldığında.                             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|426.   | Diethyl maleate (CAS No 141-05-9), koku katkı maddesi olarak       |
|     | kullanıldığında.                             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|427.   | Dihydrocoumarine (CAS No 119-84-6), koku katkı maddesi olarak      |
|     | kullanıldığında.                             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|428.   | 2,4-Dihydroxy-3-methylbenzaldehyde (CAS No 6248-20-0), koku katkı    |
|     | maddesi olarak kullanıldığında.                     |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|429.   | 3,7-Dimethyl-2-octen-1-ol (6,7-Dihydrogeraniol) (CAS No 40607-48-5),koku |
|     | katkı maddesi olarak kullanıldığında.                  |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|430.   | 4,6-Dimethyl-8-tert-butylcoumarin (CAS No 17874-34-9), koku katkı    |
|     | maddesi olarak kullanıldığında.                     |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|431.   | Dimethyl citraconate (CAS No 617-54-9), koku katkı maddesi olarak    |
|     | kullanıldığında.                             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|432.   | 7,11-Dimethyl-4,6,10-dodecatrien-3-one (CAS No 26651-96-7), koku katkı  |
|     | maddesi olarak kullanıldığında.                     |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|433.   | 6,10-Dimethyl-3,5,9-undecatrien-2-one (CAS No 141-10-6), koku katkı   |
|     | maddesi olarak kullanıldığında.                     |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|434.   | Diphenylamine (CAS No 122-39-4), koku katkı maddesi olarak        |
|     | kullanıldığında.                             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|435.   | Ethyl acrylate (CAS No 140-88-5), koku katkı maddesi olarak       |
|     | kullanıldığında.                             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|436.   | İncir yaprağı absolut (Ficus carica) (CAS No 68916-52-9), koku katkı   |
|     | maddesi olarak kullanıldığında.                     |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|437.   | trans-2-Heptenal (CAS No 18829-55-5), koku katkı maddesi olarak     |
|     | kullanıldığında.                             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|438.   | trans-2-Hexenal diethyl acetal (CAS No 67746-30-9), koku katkı maddesi  |
|     | olarak kullanıldığında.                         |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|439.   | trans-2-Hexenal dimethyl acetal (CAS No 18318-83-7), koku katkı maddesi |
|     | olarak kullanıldığında.                         |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|440.   | Hydroabietyl alkol (CAS No 13393-93-6), koku katkı maddesi olarak    |
|     | kullanıldığında.                             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|441.   | 6-Isopropyl-2-decahydronaphthalenol (CAS No 34131-99-2), koku katkı   |
|     | maddesi olarak kullanıldığında.                     |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|442.   | 7-Methoxycoumarin (CAS No 531-59-9), koku katkı maddesi olarak      |
|     | kullanıldığında.                             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|443.   | 4-(4-Methoxyphenyl)-3-butene-2-one (CAS No 943-88-4), koku katkı maddesi |
|     | olarak kullanıldığında.                         |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|444.   | 1-(4-Methoxyphenyl)-1-penten-3-one (CAS No 104-27-8), koku katkı maddesi |
|     | olarak kullanıldığında.                         |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|445.   | Methyl trans-2-butenoate (CAS No 623-43-8), koku katkı maddesi olarak  |
|     | kullanıldığında.                             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|446.   | 7-Methylcoumarin (CAS No 2445-83-2), koku katkı maddesi olarak      |
|     | kullanıldığında.                             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|447.   | 5-Methyl-2,3-hexanedione (CAS No 13706-86-0), koku katkı maddesi olarak |
|     | kullanıldığında.                             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|448.   | 2-Pentylidenecyclohexanone (CAS No 25677-40-1), koku katkı maddesi    |
|     | olarak kullanıldığında.                         |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|449.   | 3,6,10-Trimethyl-3,5,9-undecatrien-2-one (CAS No 1117-41-5), koku katkı |
|     | maddesi olarak kullanıldığında.                     |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|450.   | Verbena oil (Lippia citriodora Kunth.) (CAS No 8024-12-2), koku katkı  |
|     | maddesi olarak kullanıldığında.                     |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|451.   | Methyleugenol (CAS No 95-15-2) kullanılan doğal esanslardaki normal   |
|     | seviyeler hariç olmak üzere ve yoğunluk seviyesi verilen yüzdeleri    |
|     | aşmadan:(a) % 0,01 in bitmiş parfümlerde(b) % 0,004 eau de toilette'de |
|     | % 0,002 parfümlü kremlerde (d) % 0,001 durulanan ürünlerde (e) %    |
|     | 0,0002 diğer durulamadan kullanılan ürünler ve ağız hijyeni       |
|     | ürünlerinde.                               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|452.   | 6-(2-Chloroethyl)-6-(2-methoxyethoxy)-2,5,7,10-tetraoxa-6-silaundecane  |
|     | (Cas No.37894-46-5)                           |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|453.   | Cobalt dichloride(Cas No.7646-79-9)                   |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|454.   | Cobalt sulphate(Cas No. 10124-43-3)                   |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|455.   | Nickel monoxide(Cas No.1313-99-1)                    |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|456.   | Dinickel trioxide(Cas No.1314-06-3)                   |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|457.   | Nickel dioxide(Cas No.12035-36-8)                    |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|458.   | Trinickel disulphide (Cas No.12035-72-2)                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|461.   | Potassium bromate (Cas No.7758-01-2)                   |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|462.   | Carbon monoxide (Cas No.630-08-0)                    |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|463.   | Buta-1,3-diene(Cas No.630-08-0)                     |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|464.   | İsobutane( Cas No.75-28-5), Eğer a/a cinsinden %0.1 den fazla Butadiene |
|     | içerirse                                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|465.   | Butane(Cas No.106-97-8) ), Eğer a/a cinsinden %0.1 den fazla Butadiene  |
|     | içerirse                                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|466.   | Gases (Petroleum),C3-4 ( Cas No 68131-75-9) , Eğer a/a cinsinden %0.1  |
|     | den fazla Butadiene içerirse                       |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|467.   | Tail gas (Petroleum ), katalitik olarak ayrılmış distila ve katalitik  |
|     | olarak ayrılmış neft yağı absorbanı( Cas No 68307-98-2), Eğer a/a    |
|     | cinsinden %0.1 den fazla Butadiene içerirse               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|468.   | Tail gas (Petroleum), katalitik polymyn.neft yağı fraksiyonu stabilizörü |
|     | No.68307-99-3) , Eğer a/a cinsinden %0.1 den fazla Butadiene       |
|     | içerirse                                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|469.   | Tail gas (Petroleum),katalitik olarak üretilmiş neft yağı fraksiyonu   |
|     | stabilizörü, serbest hidrojen sülfit (Cas No.68308-00-9Eğer a/a cinsinde |
|     | %0.1 den fazla Butadiene içerirse) ,                   |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|470.   | Tail gas (Petroleum),ayrışmış distila suya eğilimli soyucu (Cas     |
|     | No.68308-01-0) , Eğer a/a cinsinden %0.1 den fazla Butadiene içerirse  |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|471.   | Tail gas (Petroleum),gaz yağı katalitik olarak ayrışmış abzorbanı( Cas  |
|     | No.68308-03-2) , Eğer a/a cinsinden %0.1 den fazla Butadiene       |
|     | içerirse                                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|472.   | Tail gas (Petroleum),gaz geri çeviricide (Cas No.68308-04-3) , Eğer   |
|     | a/a cinsinden %0.1 den fazla Butadiene içerirse             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|473.   | Tail gas (Petroleum),gaz geri çevirici deetanizörü (Cas No.68308-05-4  |
|     | ) , Eğer a/a cinsinden %0.1 den fazla Butadiene içerirse         |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|474.   | Tail gas (Petroleum),hydrodesülfürlenmiş distila ve hydrodesülfürlenmiş |
|     | neft yağı fraksiyonu,serbest asit(Cas No.68308-06-5), Eğer a/a      |
|     | cinsinden %0.1 den fazla Butadiene içerirse               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|475.   | Tail gas (Petroleum),hydrodesülfürlenmiş vakum gaz yağı soyucusu,serbest |
|     | hidrojen sülfit(Cas No.68308-07-6), Eğer a/a cinsinden %0.1 den     |
|     | fazla Butadiene içerirse                         |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|476.   | Tail gas (Petroleum),isomerize neft yağı stabilizörü(68308-08-7) Eğer  |
|     | a/a cinsinden %0.1 den fazla Butadiene içerirse             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|477.   | Tail gas (Petroleum),direk ışık geçirici neft yağı stabilizörü,serbest  |
|     | hidrojen sülfit(Cas No.68308-09-8) ) Eğer a/a cinsinden %0.1 den fazla  |
|     | Butadiene içerirse                            |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|478.   | Tail gas (petroleum),direk geçirici distila hidrodesülfirüzörü ,serbest |
|     | hidrojen sülfit (Cas no:69308-10-1),Eğer a/a cinsinden butadien     |
|     | içerirse                                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|479.   | Tail gas (Petroleum),propan propilen alkilasyon besleme hazırlık     |
|     | deethanizörü(Cas No.68308-11-2) ,Eğer a/a cinsinden %0.1 den fazla Butad |
|     | içerirse                                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|480.   | Tail gas (Petroleum),vakum gaz yağı hidrodesülfirizatörü,serbest hidroje |
|     | sülfit(Cas No.68308-12-3), Eğer a/a cinsinden %0.1 den fazla       |
|     | Butadiene içerirse                            |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|481.   | Gases (Petroleum),katalitik olarak ayrışmış havadakiler(Cas No.68409-99- |
|     | Eğer a/a cinsinden %0.1 den fazla Butadiene içerirse           |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|482.   | Alkanes,C1-2(Cas No.68475-57-0), Eğer a/a cinsinden %0.1 den fazla    |
|     | Butadiene içerirse                            |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|483.   | Alkanes, C2-3 (Cas No.68475-58-1) , Eğer a/a cinsinden %0.1 den fazla  |
|     | Butadiene içerirse                            |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|484.   | Alkanes C3-4 (Cas No.68475-59-2) , Eğer a/a cinsinden %0.1 den fazla   |
|     | Butadiene içerirse                            |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|485.   | Alkanes C4-5(Cas No.68475-60-5) , Eğer a/a cinsinden %0.1 den fazla   |
|     | Butadiene içerirse                            |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|486.   | Fuel Gases ( Cas No.68476-26-6) , Eğer a/a cinsinden %0.1 den fazla   |
|     | Butadiene içerirse                            |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|487.   | Fuel Gases,ham petrol distilaları (Cas No.68476-29-9) , Eğer a/a     |
|     | cinsinden %0.1 den fazla Butadiene içerirse               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|488.   | Hydrocarbons,C3-4(Cas No.68476-40-4) , Eğer a/a cinsinden %0.1 den    |
|     | fazla Butadiene içerirse                         |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|489.   | Hydrocarbons,C4-5 (Cas No.68476-42-6) , Eğer a/a cinsinden %0.1 den   |
|     | fazla Butadiene içerirse                         |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|490.   | Hydrocarbons, C2-4,C3-rich(Cas No.68476-49-3) , Eğer a/a cinsinden %0.1 |
|     | den fazla Butadiene içerirse                       |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|491.   | Petroleum gases,akıcı (Cas No.68476-85-7) , Eğer a/a cinsinden %0.1   |
|     | den fazla Butadiene içerirse                       |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|492.   | Petroleum gases,akıcı,yumuşatılmış(Cas No.68476-86-8) , Eğer a/a     |
|     | cinsinden %0.1 den fazla Butadiene içerirse               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|493.   | Gases(Petroleum),C3-4(Cas No.68476-86-8) , Eğer a/a cinsinden %0.1 den  |
|     | fazla Butadiene içerirse                         |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|494.   | Distillates(Petroleum),C3-6,piperylene-rich(Cas No.68477-35-0) , Eğer  |
|     | a/a cinsinden %0.1 den fazla Butadiene içerirse             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|495.   | Gases(Petroleum),amin besleyici sistem,(Cas No.68477-65-6) , Eğer a/a  |
|     | cinsinden %0.1 den fazla Butadiene içerirse               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|496.   | Gases(Petroleum),kapalı benzen hidrodesülfirizör ünitesi,(Cas No.68477-6 |
|     | , Eğer a/a cinsinden %0.1 den fazla Butadiene içerirse          |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|497.   | Gases(Petroleum),benzen dönüşüm ünitesi,hidrojence zengin,(Cas      |
|     | No.68477-67-8) , Eğer a/a cinsinden %0.1 den fazla Butadiene içerirse  |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|498.   | Gases(Petroleum),karışık yağ,hidrojen ve nitrojence zengin(Cas      |
|     | No.68477-68-9) Eğer a/a cinsinden %0.1 den fazla Butadiene içerirse   |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|499.   | Gases(Petroleum),havadaki butan parçalayıcı(Cas No.68477-69-0) Eğer   |
|     | a/a cinsinden %0.1 den fazla Butadiene içerirse             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|500.   | Gases(Petroleum),C2-3(Cas No.68477-70-3) Eğer a/a cinsinden %0.1 den   |
|     | fazla Butadiene içerirse                         |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|501.   | Gases(Petroleum),katalitik olarak ayrışmış gaz yağı depropanizar     |
|     | dipleri,C3 serbest asitçe zengin(Cas No.68477-71-4) Eğer a/a cinsinden % |
|     | den fazla Butadiene içerirse                       |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|502.   | Gases(Petroleum),katalitik olarak parçalanmış neft yağı debutanizör   |
|     | dipleri,C3-5,ce zengin(Cas No.68477-72-5) Eğer a/a cinsinden %0.1 den  |
|     | fazla Butadiene içerirse                         |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|503.   | Gases(Petroleum),katalitik olarak parçalanmış depropanizör üstü C3-serbe |
|     | asitçe zengin(Cas No.68477-73-6) ) Eğer a/a cinsinden %0.1 den      |
|     | fazla Butadiene içerirse                         |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|504.   | Gases(Petroleum),katalitik ayrıştırıcı(Cas No.68477-74-7) Eğer a/a    |
|     | cinsinden %0.1 den fazla Butadiene içerirse               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|505.   | Gases(Petroleum),katalitik ayrıştırıcı,C1-5,ce zengin(Cas No.68477-75-8) |
|     | a/a cinsinden %0.1 den fazla Butadiene içerirse             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|506.   | Gases(Petroleum),katalitik polymd. neft yağı stabilizör üstü, C2-4,ce  |
|     | zengin(Cas No.68477-76-9), Eğer a/a cinsinden %0.1 den fazla Butadiene  |
|     | içerirse                                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|507.   | Gases(Petroleum),katalitik olarak geliştirilmiş neft yağı soyucusu    |
|     | üstü(Cas No.68477-77-0) ), Eğer a/a cinsinden %0.1 den fazla Butadiene  |
|     | içerirse                                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|508.   | Gases(Petroleum),katalitik olarak geliştirici C1-4,ce zengin(Cas     |
|     | No.68477-79-2) ), Eğer a/a cinsinden %0.1 den fazla Butadiene içerirse  |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|509.   | Gases(Petroleum),C6-8 katalitik geliştirici geri dönüşümü(Cas No.68477-8 |
|     | , Eğer a/a cinsinden %0.1 den fazla Butadiene içerirse          |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|510.   | Gases(Petroleum), C6-8 katalitik geliştirici(Cas No.68477-81-6), Eğer  |
|     | a/a cinsinden %0.1 den fazla Butadiene içerirse             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|511.   | Gases(Petroleum),C6-8 katalitik geliştirici geri dönüşümü,hidrojence   |
|     | zengin, (Cas No.68477-82-7) Eğer a/a cinsinden %0.1 den fazla Butadiene |
|     | içerirse                                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|512.   | Gases(Petroleum),C3-5 olefinik- parafinik alkilasyon besleyicisi(Cas   |
|     | No.68477-83-8) Eğer a/a cinsinden %0.1 den fazla Butadiene içerirse   |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|513.   | Gases(Petroleum),C2-geri dönüştürücü akım, (Cas No.68477-84-9) Eğer   |
|     | a/a cinsinden %0.1 den fazla Butadiene içerirse             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|514.   | Gases(Petroleum),C4,ce zengin, (Cas No.68477-85-0) Eğer a/a cinsinden  |
|     | %0.1 den fazla Butadiene içerirse                    |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|515.   | Gases(Petroleum),deetanizör üstleri,(Cas No.68477-86-1) Eğer a/a     |
|     | cinsinden %0.1 den fazla Butadiene içerirse               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|516.   | Gases(Petroleum),deizobutanizör yüzeyleri,(Cas No.68477-87-2)Eğer a/a  |
|     | cinsinden %0.1 den fazla Butadiene içerirse               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|517    | Gases(Petroleum),depropanizör kurutucu,propanca zengin,(Cas No.68477-90- |
|     | Eğer a/a cinsinden %0.1 den fazla Butadiene içerirse           |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|518    | Gases(Petroleum),depropanizör üstleri(Cas No.68477-91-8) Eğer a/a    |
|     | cinsinden %0.1 den fazla Butadiene içerirse               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|519    | Gases(Petroleum),kuru kaynak,kapalı gaz concn. ünitesi(Cas No.68477-92-9 |
|     | Eğer a/a cinsinden %0.1 den fazla Butadiene içerirse           |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|520    | Gases(Petroleum),gaz concn. Geri emici distn. (Cas No.68477-93-0) Eğer  |
|     | a/a cinsinden %0.1 den fazla Butadiene içerirse             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|521.   | Gases(Petroleum),gaz geri alıcı depropanizör üstü(Cas No.68477-94-1)   |
|     | Eğer a/a cinsinden %0.1 den fazla Butadiene içerirse           |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|522.   | Gases(Petroleum),Girbatol besleme ünitesi(Cas No.68477-95-2) Eğer a/a  |
|     | cinsinden %0.1 den fazla Butadiene içerirse               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|523.   | Gases(Petroleum),kapalı hidrojen absorbe edici(Cas No.68477-96-3) Eğer  |
|     | a/a cinsinden %0.1 den fazla Butadiene içerirse             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|524.   | Gases(Petroleum),hidrojence zengin(Cas No.68477-97-4) Eğer a/a cinsinden |
|     | %0.1 den fazla Butadiene içerirse                    |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|525.   | Gases(Petroleum),suya eğilimli karişık yağ geri dönüşümü,hidrojen ve   |
|     | nitrojence zengin(Cas No.68477-98-5) Eğer a/a cinsinden %0.1 den fazla  |
|     | Butadiene içerirse                            |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|526.   | Gases(Petroleum),isomerize neft yağı fraksiyoneri,C4,ce zengin,serbest  |
|     | hidrojen sülfit(Cas No.68477-99-6) Eğer a/a cinsinden %0.1 den fazla   |
|     | Butadiene içerirse                            |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|527.   | Gases(Petroleum),geri dönüşümü,hidrojence zengin, (Cas No.68478-00-2)  |
|     | Eğer a/a cinsinden %0.1 den fazla Butadiene içerirse           |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|528.   | Gases(Petroleum),yenileyici makyaj malzemesi,hidrojence zengin (Cas   |
|     | No.68478-01-3) Eğer a/a cinsinden %0.1 den fazla Butadiene içerirse   |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|529.   | Gases(Petroleum),suya eğilimli yenileyici(Cas No.68478-02-4) Eğer a/a  |
|     | cinsinden %0.1 den fazla Butadiene içerirse               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|530.   | Gases(Petroleum), suya eğilimli yenileyici,hidrojen ve metanca zengin(Ca |
|     | No.68478-03-5) Eğer a/a cinsinden %0.1 den fazla Butadiene        |
|     | içerirse                                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|531.   | Gases(Petroleum), suya eğilimli yenileyici makyaj malzemesi,hidrojence  |
|     | zengin(Cas No.68478-04-6) Eğer a/a cinsinden %0.1 den fazla Butadiene  |
|     | içerirse                                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|532.   | Gases(Petroleum),termal ayrıştırıcı distn. (Cas No.68478-05-7) Eğer   |
|     | a/a cinsinden %0.1 den fazla Butadiene içerirse             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|533.   | Tail Gas(Petroleum)katalitik olarak ayrışmış sınıflandırılmış yağ ve   |
|     | termal ayrışmış vakum artığı fraksiyon geri dönüşüm silindiri(Cas    |
|     | No.68478-21-7) Eğer a/a cinsinden %0.1 den fazla Butadiene içerirse   |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|534.   | Tail Gas(Petroleum), katalitik olarak ayrışmış neft yağı stabilizasyon  |
|     | absorbanı, (Cas No.68478-22-8) Eğer a/a cinsinden %0.1 den fazla     |
|     | Butadiene içerirse                            |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|535.   | Tail Gas(Petroleum), katalitik ayrıştırıcı , katalitik yenileyici ve   |
|     | hidrodesülfürizör kombinasyonlu fraksiyoner, (Cas No.68478-24-0) Eğer  |
|     | a/a cinsinden %0.1 den fazla Butadiene içerirse             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|536.   | Tail Gas(Petroleum), katalitik ayrıştırıcı refraksiyonasyon absorbanı,  |
|     | (Cas No.68478-25-1) Eğer a/a cinsinden %0.1 den fazla Butadiene     |
|     | içerirse                                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|537.   | Tail Gas(Petroleum),katalitik yenileyici neft yağı fraksiyon el     |
|     | stabilizörü, (Cas No.68478-26-2) Eğer a/a cinsinden %0.1 den fazla Butad |
|     | içerirse                                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|538.   | Tail Gas(Petroleum),katalitik yenileyici neft yağı ayrıştırıcısı, (Cas  |
|     | No.68478-27-3) Eğer a/a cinsinden %0.1 den fazla Butadiene içerirse   |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|539.   | Tail Gas(Petroleum),katalitik yenileyici neft yağı stabilizörü, (Cas   |
|     | No.68478-28-4) Eğer a/a cinsinden %0.1 den fazla Butadiene içerirse   |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|540.   | Tail Gas(Petroleum),parçalanmış distila suya eğilimli ayrıştırıcısı,   |
|     | (Cas No.68478-29-5) Eğer a/a cinsinden %0.1 den fazla Butadiene     |
|     | içerirse                                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|541.   | Tail Gas(Petroleum),hidrodesülfürlenmiş direk geçiricili neft yağı    |
|     | ayrıştırıcısı, (Cas No.68478-30-8) Eğer a/a cinsinden %0.1 den fazla   |
|     | Butadiene içerirse                            |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|542.   | Tail Gas(Petroleum),,doymuş gaz karışım akışkanı,C4ce zengin, (Cas    |
|     | No.68478-32-0) Eğer a/a cinsinden %0.1 den fazla Butadiene içerirse   |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|543.   | Tail Gas(Petroleum), doymuş gaz geri alıcısı,C1-2ce zengin(Cas      |
|     | No.68478-33-1) Eğer a/a cinsinden %0.1 den fazla Butadiene içerirse   |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|544.   | Tail Gas(Petroleum),vakum artıkları termal ayrıştırıcısı, (Cas      |
|     | No.68478-34-2) Eğer a/a cinsinden %0.1 den fazla Butadiene içerirse   |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|545.   | Hydrocarbons,C3-4ce zengin petroleum distilası,(Cas No.68512-91-4) Eğer |
|     | a/a cinsinden %0.1 den fazla Butadiene içerirse             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|546    | Gases(Petroleum) katalitik olarak yenilenmiş direk geçiricili neft yağı |
|     | stabilizör üstleri,(Cas No.68513-14-4) Eğer a/a cinsinden %0.1 den    |
|     | fazla Butadiene içerirse                         |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|547    | Gases(Petroleum), full-aralık direk geçiricili neft yağı kapalı     |
|     | dehekzanizörü,(Cas No.68513-15-5) Eğer a/a cinsinden %0.1 den fazla Buta |
|     | içerirse                                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|548    | Gases(Petroleum),Hidroparçalayıcılı kapalı depropanizör,hidrokarbonca  |
|     | zengin,(Cas No.68513-16-6) Eğer a/a cinsinden %0.1 den fazla Butadiene  |
|     | içerirse                                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|549    | Gases(Petroleum),direk ışık geçiricili neft yağı kapalı stabilizörü,(Cas |
|     | No.68513-17-7) Eğer a/a cinsinden %0.1 den fazla Butadiene        |
|     | içerirse                                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|550    | Gases(Petroleum),yenileyici akışkan yüksek basınçlı hızlı kapalı     |
|     | silindir,(Cas No.68513-18-8) Eğer a/a cinsinden %0.1 den fazla Butadiene |
|     | içerirse                                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|551.   | Gases(Petroleum),yenileyici akışkan düşük basınçlı hızlı kapalı     |
|     | silindir,(Cas No.68513-19-9) Eğer a/a cinsinden %0.1 den fazla Butadiene |
|     | içerirse                                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|552.   | Residues(Petroleum),alkilasyon parçalayıcı,C4ce zengin, (Cas No.68513-66 |
|     | Eğer a/a cinsinden %0.1 den fazla Butadiene içerirse           |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|553.   | Hydrocarbons,C1-4, (Cas No.68514-31-8) Eğer a/a cinsinden %0.1 den    |
|     | fazla Butadiene içerirse                         |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|554.   | Hydrocarbons, C1-4 tatlandırılmış,(Cas No.68514-36-3) Eğer a/a cinsinden |
|     | %0.1 den fazla Butadiene içerirse                    |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|555.   | Gases(Petroleum),rafineri kapalı gaz distn. (Cas No.68527-15-1)Eğer   |
|     | a/a cinsinden %0.1 den fazla Butadiene içerirse             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|556.   | Hydrocarbons,C1-3(Cas No.68527-16-2)Eğer a/a cinsinden %0.1 den fazla  |
|     | Butadiene içerirse                            |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|557.   | Hydrocarbons,C1-4 debutanizör fraksiyonu(Cas No.68527-19-1)Eğer a/a   |
|     | cinsinden %0.1 den fazla Butadiene içerirse               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|558.   | Gases(Petroleum),benzen ünitesı suya eğilimli depentanizör üstleri(Cas  |
|     | No.68602-82-4)Eğer a/a cinsinden %0.1 den fazla Butadiene içerirse    |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|559.   | Gases(Petroleum),C1-5,ıslak(Cas No.68602-83-5)Eğer a/a cinsinden %0.1  |
|     | den fazla Butadiene içerirse                       |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|560.   | Gases(Petroleum),ikincil kapalı absorbe edici,akışkanlaştırılmış     |
|     | katalitik ayrıştırıcı yüzey fraksiyonları(Cas No.68602-84-6)Eğer a/a cin |
|     | %0.1 den fazla Butadiene içerirse                    |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|561.   | Hydrocarbons,C2-4 (Cas No.68606-25-7)Eğer a/a cinsinden %0.1 den fazla  |
|     | Butadiene içerirse                            |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|562.   | Hydrocarbons,C3(Cas No.68606-26-8)Eğer a/a cinsinden %0.1 den fazla   |
|     | Butadiene içerirse                            |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|563.   | Gases(Petroleum),alkilasyon besleyici,( Cas No.68606-27-9)Eğer a/a    |
|     | cinsinden %0.1 den fazla Butadiene içerirse               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|564.   | Gases(Petroleum),kapalı depropanizör dipleri fraksiyonu,(Cas       |
|     | No.68606-34-8)Eğer a/a cinsinden %0.1 den fazla Butadiene içerirse    |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|565.   | Petroleum products,rafineri gazları,(Cas No.68606-11-4)Eğer a/a cinsinde |
|     | %0.1 den fazla Butadiene içerirse                    |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|566.   | Gases(Petroleum),hidroparçalayıcılı,düşük basınçlı ayrıştırıcı,(Cas   |
|     | No.68783-06-2)Eğer a/a cinsinden %0.1 den fazla Butadiene içerirse    |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|567    | Gases(Petroleum),rafineri karıştırıcısı,(Cas No.68783-07-3)Eğer a/a   |
|     | cinsinden %0.1 den fazla Butadiene içerirse               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|568    | Gases(Petroleum),katalitik parçalayıcı, (Cas No.68783-64-2)Eğer a/a   |
|     | cinsinden %0.1 den fazla Butadiene içerirse               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|569.   | Gases(Petroleum),C2-4,tatlandırılmış(Cas No.68783-65-3)Eğer a/a cinsinde |
|     | %0.1 den fazla Butadiene içerirse                    |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|570.   | Gases(Petroleum),rafineri(Cas No.68814-67-5)Eğer a/a cinsinden %0.1   |
|     | den fazla Butadiene içerirse                       |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|571.   | Gases(Petroleum),yapılandırıcı ürünler kapalı ayrıştırıcısı( Cas     |
|     | No.68814-90-4)Eğer a/a cinsinden %0.1 den fazla Butadiene içerirse    |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|572.   | Gases(Petroleum),suya eğilimli petrol kaynağı kapalı depentanizör    |
|     | stabilizörü( Cas No.68911-58-0)Eğer a/a cinsinden %0.1 den fazla Butadie |
|     | içerirse                                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|573.   | Gases(Petroleum), suya eğilimli petrol kaynağı hızlı silindiri( Cas   |
|     | No.68911-59-1)Eğer a/a cinsinden %0.1 den fazla Butadiene içerirse    |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|574.   | Gases(Petroleum),kapalı ham petrol fraksiyonu( Cas No.68918-99-0)Eğer  |
|     | a/a cinsinden %0.1 den fazla Butadiene içerirse             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|575.   | Gases(Petroleum),kapalı dehekzanizör( Cas No.68918-99-0)Eğer a/a     |
|     | cinsinden %0.1 den fazla Butadiene içerirse               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|576.   | Gases(Petroleum), üçlü kapalı desülfürizasyon distila unifinerı( Cas   |
|     | No.68919-01-7)Eğer a/a cinsinden %0.1 den fazla Butadiene içerirse    |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|577.   | Gases(Petroleum),akışkanlaştırılmış katalitik parçalayıcı kapalı     |
|     | fraksiyonu( Cas No.68919-02-8)Eğer a/a cinsinden %0.1 den fazla Butadien |
|     | içerirse                                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|578.   | Gases(Petroleum),akışkanlaştırılmış ikincil ovucu,katalitik ayrıştırıcı |
|     | kapalı absorber( Cas No.68919-03-9)Eğer a/a cinsinden %0.1 den fazla   |
|     | Butadiene içerirse                            |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|579.   | Gases(Petroleum),ağır distila suya eğilimli kapalı desülfürizasyon    |
|     | soyucusu (Cas No.68919-04-0)Eğer a/a cinsinden %0.1 den fazla Butadiene |
|     | içerirse                                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|580.   | Gases(Petroleum),direk ışık geçiricili benzin fraksiyonasyon kapalı   |
|     | stabilizörü(Cas No.68919-05-1)Eğer a/a cinsinden %0.1 den fazla Butadien |
|     | içerirse                                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|581.   | Gases(Petroleum), neftyağı ünifineri kapalı desülfürizasyon soyucusu,(Ca |
|     | No.68919-06-2)Eğer a/a cinsinden %0.1 den fazla Butadiene        |
|     | içerirse                                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|582.   | Gases(Petroleum), kapalı stabilizör yapılandırıcısı ve ışık fraksiyon  |
|     | sonlandırıcısı,(Cas No.68919-07-3)Eğer a/a cinsinden %0.1 den fazla   |
|     | Butadiene içerirse                            |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|583.   | Gases(Petroleum),şık öncesi kapalı kule,ham petrol distn. ,(Cas     |
|     | No.68919-08-4)Eğer a/a cinsinden %0.1 den fazla Butadiene içerirse    |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|584.   | Gases(Petroleum),direk geçiricili neft yağı katalitik kapalı       |
|     | yenileyicisi,(Cas No.68919-09-5)Eğer a/a cinsinden %0.1 den fazla Butadi |
|     | içerirse                                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|585.   | Gases(Petroleum),direk geçiricili kapalı stabilizörü, (Cas No.68919-10-8 |
|     | a/a cinsinden %0.1 den fazla Butadiene içerirse             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|586.   | Gases(Petroleum),katran kapalı soyucusu, (Cas No.68919-10-8)Eğer a/a   |
|     | cinsinden %0.1 den fazla Butadiene içerirse               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|587.   | Gases(Petroleum),unifiner kapalı soyucusu,(Cas No.68919-12-0)Eğer a/a  |
|     | cinsinden %0.1 den fazla Butadiene içerirse               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|588.   | Gases(Petroleum),akışkanlaştırılmış,katalitik ayrıştırcı,soyucu üstleri( |
|     | Cas No.68919-20-0)Eğer a/a cinsinden %0.1 den fazla Butadiene      |
|     | içerirse                                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|589.   | Gases(Petroleum),katalitik olarak ayrışmış neft yağı debutanizörü( Cas  |
|     | No.68952-76-1)Eğer a/a cinsinden %0.1 den fazla Butadiene içerirse    |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|590.   | Tail gas(Petroleum), katalitik olarak ayrışmış neft yağı ve distila   |
|     | stabilizörü( Cas No.68952-77-2)Eğer a/a cinsinden %0.1 den fazla Butadie |
|     | içerirse                                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|591.   | Tail gas(Petroleum), katalitik hidrodesülfürlenmiş neft yağı ayrıştırıcı |
|     | Cas No.68952-79-4)Eğer a/a cinsinden %0.1 den fazla Butadiene      |
|     | içerirse                                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|592.   | Tail gas(Petroleum),direk geçiricili neft yağı hidrodesülfürizasyonu(  |
|     | Cas No.68952-80-7)Eğer a/a cinsinden %0.1 den fazla Butadiene      |
|     | içerirse                                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|593.   | Tail gas(Petroleum),termal ayrışmış distila, gaz yağı ve neft yağı    |
|     | absorbanı( Cas No.68952-81-8)Eğer a/a cinsinden %0.1 den fazla Butadiene |
|     | içerirse                                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|594.   | Tail gas(Petroleum),termal ayrışmış hidrokarbon fraksiyonel stabilizörü, |
|     | kok yapıcısı( Cas No.68952-82-9)Eğer a/a cinsinden %0.1 den       |
|     | fazla Butadiene içerirse                         |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|595.   | Gases(Petroleum),hafif ayrışmış buhar ,butadien conc. ( Cas No.68955-28- |
|     | a/a cinsinden %0.1 den fazla Butadiene içerirse             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|596.   | Gases(Petroleum),sünger kapalı absorbanı,akışkanlaştırılmış katalitik  |
|     | ayrıştırıcı ve gaz yağı desülfürizör fraksiyon üstleri( Cas No.68955-33- |
|     | a/a cinsinden %0.1 den fazla Butadiene içerirse             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|597.   | Gases(Petroleum),direk geçiricili neft yağı katalitik yenileyicisi    |
|     | stabilizör üstü( Cas No.68955-34-0)Eğer a/a cinsinden %0.1 den fazla   |
|     | Butadiene içerirse                            |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|598.   | Gases(Petroleum) ham petrol distn. ve katalitik ayrışma( Cas       |
|     | No.6898-88-8)Eğer a/a cinsinden %0.1 den fazla Butadiene içerirse    |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|599.   | Hydrocarbons,C4( Cas No87741-01-3)Eğer a/a cinsinden %0.1 den fazla   |
|     | Butadiene içerirse                            |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|600.   | Alkanes,C1-4,C3ce zengin( Cas No90622-55-2)Eğer a/a cinsinden %0.1 den  |
|     | fazla Butadiene içerirse                         |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|601.   | Gases(Petroleum),gaz yağı diethanolamin kapalı ovucusu( Cas No92045-15-3 |
|     | a/a cinsinden %0.1 den fazla Butadiene içerirse             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|602.   | Gases(Petroleum),gazyağı hidrodesülfürizasyon akışı, ( Cas No92045-16-4) |
|     | a/a cinsinden %0.1 den fazla Butadiene içerirse             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|603.   | Gases(Petroleum),gazyağı hidrodesülfürizasyon temizleyicisi, ( Cas    |
|     | No92045-17-5)Eğer a/a cinsinden %0.1 den fazla Butadiene içerirse    |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|604.   | Gases(Petroleum),kapalı ışık silindiri hidrojeneratör akışı,(Cas     |
|     | No92045-18-6)Eğer a/a cinsinden %0.1 den fazla Butadiene içerirse    |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|605.   | Gases(Petroleum),neft yağı buhar parçalayıcısı yüksek basınç artığı,   |
|     | ,(Cas No92045-19-7)Eğer a/a cinsinden %0.1 den fazla Butadiene      |
|     | içerirse                                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|606.   | Gases(Petroleum),kapalı artık kırıcısı, ,(Cas No92045-20-0)Eğer a/a   |
|     | cinsinden %0.1 den fazla Butadiene içerirse               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|607.   | Gases(Petroleum),buhar parçalayıcı C3,ce zengin,(Cas No92045-22-2)Eğer  |
|     | a/a cinsinden %0.1 den fazla Butadiene içerirse             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|608.   | Hydrocarbons,C4,buhar parçalayıcı distila,(Cas No92045-23-3)Eğer a/a   |
|     | cinsinden %0.1 den fazla Butadiene içerirse               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|609.   | Petroleum gases,sıvılaştırılmış,tatlandırılmış C4 fraksiyon( Cas     |
|     | No92045-80-2)Eğer a/a cinsinden %0.1 den fazla Butadiene içerirse    |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|610.   | Hydrocarbons,C4,1-3 butadien ve isobutan serbest( Cas No95465-89-7)Eğer |
|     | a/a cinsinden %0.1 den fazla Butadiene içerirse             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|611.   | Raffinates(petroleum),buhar parçalayıcı C4 fraksiyonu bakır amonyum   |
|     | asetat extn.serbest C3-5 ve C5-3 ,butadiene(Cas No97722-19-5)Eğer a/a  |
|     | cinsinden %0.1 den fazla Butadiene içerirse               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|612.   | Benzo[def]chrysene(=benzo[a]pyrene) (Cas No50-32-8)           |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|613.   | Pitch,coal tar-petroleum(Cas No68187-57-5)eğer a/a cinsinden %0.005   |
|     | den fazla benzo[a]pyrene içerirse                    |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|614.   | Distillates(coal-petroleum),yoğunlaştırılmış halka arom. (Cas      |
|     | No68188-48-7)eğer a/a cinsinden %0.005 den fazla benzo[a]pyrene içerirse |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|615.   | Distillates(coal-tar),daha üst,serbest fluorene(Cas No84989-10-6)eğer  |
|     | a/a cinsinden %0.005 den fazla benzo[a]pyrene içerirse          |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|616.   | Distillates(coal-tar),daha üst,fluorene'ce zengin(Cas No84989-11-7)eğer |
|     | a/a cinsinden %0.005 den fazla benzo[a]pyrene içerirse          |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|617.   | Creosote oil,acenaphthene fraksiyonu,serbest acenaphthene(Cas      |
|     | No90640-85-0)eğer a/a cinsinden %0.005 den fazla benzo[a]pyrene içerirse |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|618.   | Pitch,coal-tar,düşük sıcaklık(Cas No90669-57-1)eğer a/a cinsinden %0.005 |
|     | den fazla benzo[a]pyrene içerirse                    |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|619.   | Pitch,coal-tar,düşük sıcaklık,ısıya eğilimli(Cas No90669-58-2)eğer a/a  |
|     | cinsinden %0.005 den fazla benzo[a]pyrene içerirse            |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|620.   | Pitch,coal-tar,düşük sıcaklık,okside edilmiş (Cas No90669-59-3)eğer   |
|     | a/a cinsinden %0.005 den fazla benzo[a]pyrene içerirse          |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|621.   | Ekstract residues(coal)kahverengi(Cas No91697-23-3)eğer a/a cinsinden  |
|     | %0.005 den fazla benzo[a]pyrene içerirse                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|622.   | Paraffin waxes(coal) yüksek derecede kahverengi kömür katranı(Cas    |
|     | No92045-71-1)eğer a/a cinsinden %0.005 den fazla benzo[a]pyrene içerirse |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|623.   | Paraffin waxes(coal),yüksek derecede kahverengi kömür katranı,suya    |
|     | eğilimli(Cas No92045-72-2)eğer a/a cinsinden %0.005 den fazla benzo[a]py |
|     | içerirse                                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|624.   | Waste solids, kömür katranı piz kok yapıcısı(Cas No92062-34-5)eğer a/a  |
|     | cinsinden %0.005 den fazla benzo[a]pyrene içerirse            |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|625.   | Pitch ,coal tar,yüksek sıcaklık ,ikincil(Cas No94114-13-3)eğer a/a    |
|     | cinsinden %0.005 den fazla benzo[a]pyrene içerirse            |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|626.   | Residues (Coal),likit, solven ,extn. (Cas No94114-63-2)eğer a/a cinsinde |
|     | %0.005 den fazla benzo[a]pyrene içerirse                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|627.   | Coal liquids,likit solvan,extn.soln. (Cas No94114-47-3)eğer a/a cinsinde |
|     | %0.005 den fazla benzo[a]pyrene içerirse                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|628.   | Coal liquids, likit solvan extn. (Cas No94114-48-4)eğer a/a cinsinden  |
|     | %0.005 den fazla benzo[a]pyrene içerirse                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|629.   | Paraffin waxes(coal),kahverengi kömür yüksek sıcaklık katranı,karbon   |
|     | eğilimli(Cas No97926-76-6)eğer a/a cinsinden %0.005 den fazla benzo[a]py |
|     | içerirse                                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|630.   | Paraffin waxes(coal), kahverengi kömür yüksek sıcaklık katranı,kil    |
|     | eğilimli(Cas No97926-77-7)eğer a/a cinsinden %0.005 den fazla benzo[a]py |
|     | içerirse                                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|631.   | Paraffin waxes(coal),kahverengi kömür yüksek sıcaklık katranı,silisik  |
|     | asit eğilimli(Cas No97926-78-8)eğer a/a cinsinden %0.005 den fazla    |
|     | benzo[a]pyrene içerirse                         |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|632.   | Absorption oil, bisiklo arom.ve heterosiklik hidrokarbon fraksiyonu(Cas |
|     | No101316-45-4) eğer a/a cinsinden %0.005 den fazla benzo[a]pyrene    |
|     | içerirse                                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|633.   | Aromatic hydrocarbons,C20-28,polisiklik,karışım halinde kömür katran   |
|     | piz-polietilen polipropilen yüksek sıcaklıkda ayrışmış deriveleri(Cas  |
|     | No101794-74-5) eğer a/a cinsinden %0.005 den fazla benzo[a]pyrene    |
|     | içerirse                                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|634.   | Aromatic hydrocarbons,C20-28,polisiklik,karışım halinde kömür katran   |
|     | piz-polietilen yüksek sıcaklıkda ayrışmış deriveleri(Cas No101794-75-6) |
|     | eğer a/a cinsinden %0.005 den fazla benzo[a]pyrene içerirse       |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|635.   | Aromatic hydrocarbons, C20-28,polisiklik,karışım halinde kömür katran  |
|     | piz-polistiren yüksek sıcaklıkta ayrışmış deriveleri,(Cas No101794-76-7) |
|     | eğer a/a cinsinden %0.005 den fazla benzo[a]pyrene içerirse       |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|636.   | Pitch ,kömür katranı,yüksek sıcaklık,ısıya eğilimli,(Cas No121575-60-8) |
|     | eğer a/a cinsinden %0.005 den fazla benzo[a]pyrene içerirse       |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|637.   | Dibenz[a,h]anthracene ,(Cas No5370-70-3)                |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|638.   | Benz[a]anthracene,(Cas No56-55-3)                    |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|639.   | Benzo[e]pyrene,(Cas No192-97-2)                     |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|640.   | Benzo[j]fluoranthene,(Cas No205-82-3)                  |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|641.   | Benz(e)acephenanthyrlene(Cas No.205-99-2)                |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|642.   | Benzo(k)fluoranthene(Cas No.207-08-9)                  |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|643.   | Chrysene(Cas No.218-01-9)                        |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|644.   | 2-bromopropane(Cas No.75-26-3)                      |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|645.   | Tricloroethylene(Cas No.79-01-6)                     |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|646.   | 1,2-Dibromo-3-chloropropane(Cas No.96-12-8)               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|647.   | 2,3-Dibromopropane-1-ol(Cas No.96-13-9)                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|648.   | 1,3-Dichloropropan-2-ol(Cas No.96-23-1)                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|649.   | (,(,(-trichlorotoluen(Cas No.98-07-7)                  |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|650.   | (,trichlorotoluen(Cas No.100-44-7)                    |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|651.   | 1,2-Dibromoethane(Cas No.106-93-4)                    |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|652.   | Hexachlorobenzene(Cas No.118-74-1)                    |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|653.   | Bromoethylene(Cas No.593-60-2)                      |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|654.   | 1,4-Dichlorobut-2-ene(Cas No.764-41-0)                  |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|655.   | Methyloxirane(Cas No.75-56-9)                      |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|656.   | (Epoxyethyl)benzene(Cas No.96-09-3)                   |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|657.   | 1-chloro-2,3-epoxypropane(Cas No.106-89-8)                |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|658.   | R-1-Chloro-2,3-epoxypropane(Cas No.51594-55-99)             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|659.   | 1,2-Epoxy-3-phenoxypropane(Cas No.122-60-1)               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|660.   | 2,3-Epoxypropan-1-ol(Cas No.556-52-5)                  |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|661.   | R-2,3-Epoxy-1-Propanol(Cas No.57044-25-4)                |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|662.   | 2,2'-Bioxirane(Cas No.1464-53-5)                     |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|663.   | (2RS,3RS)-3-(2-chlorophenyl)-2-(4-Fluorophenyl)-[(1-H-1,2,4 triazol-1-yl |
|     | methyl]oxirane(Cas No.106325-08-0)                    |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|664    | Chlorometyl methyl ether (Cas no 107-30-2)                |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|665    | 2-Metoxyethanol(Cas no 109-86-4)                     |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|666    | 2-Etoxyethanol(Cas no 110-80-5)                     |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|667    | Oxybis(chloromethane(,bis(chloromethyl)ether (Cas no 542-88-1)      |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|668    | 2-Methoxypropanol(Cas no 1589-47-5)                   |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|669    | Propiolactone(Cas no 57-57-8)                      |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|670    | Dimetylcarbomoyl chloride (Cas no 79-44-7)                |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|671    | Urethan(Cas no 51-79-6)                         |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|672    | 2-Metoxyethyl acetate( Cas no 110-49-6)                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|673    | 2-Etoxyethyl acetate ( Cas no 111-15-9)                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|674    | Metoxyaceticacıd ( Cas no 625-45-6)                   |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|675    | Dibutyl phthalate ( Cas no 84-74-2)                   |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|676    | Bis(2-Metoxyethyl)ether (Cas no 111-96-6)                |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|677    | Bis(ethylhexyl)phtahalate (Cas no 117-81-7-)              |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|678    | Bis(2-Metoxyethyl)phthalate (Cas no 117-82-8)              |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|679    | 2-Metoxypropyl acetate (Cas no 70657-70-4)                |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|680    | 2-Ethylhexyl(((3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-44-hydroxyphenyl((methyl(thio( |
|     | ( Cas no 80387-97-9)                           |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|681    | Acrylamide,bu yönetmelikte başka bir yerde regüle edilene kadar (Cas  |
|     | no 79-06-1)                               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|682    | Acrylonitrile (Cas no 107-13-1)                     |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|683    | 2-Nitropropan (Cas no 79-46-9)                      |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|684    | Dinoseb (Cas no 88-85-7) Bu listenin başka bir yerinde spesifiye     |
|     | edilenler dışındakı tuz ve esterleri                   |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|685    | 2-Nitroanisole (Cas no 91-23-6)                     |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|686    | 4-Nitrobiphenyl (Cas no 92-93-3)                     |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|687    | 2,4 Dinitrotoluen (Cas no 121-14-2)                   |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|688    | Binapacryl (Cas no 485-31-4)                       |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|689    | 2-Nitronaphtalene (Cas no 581-89-5)                   |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|690    | 2,3 Dinitrotoluen (Cas no 602-01-7)                   |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|691    | 5-Nitroacenaphthene (Cas no 602-87-9)                  |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|692    | 2,6-Dinitrotoluen (Cas no 606-20-2)                   |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|693    | 3,4-Dinitrotoluen (Cas no 610-39-9)                   |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|694    | 3,5-Dinitrotoluen (Cas no 618-85-9)                   |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|695    | 2,5-Dinitrotoluen (Cas no 619-15-8)                   |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|696    | Dinoterb (Cas no 1420-07-1) tuzları ve esterleri             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|697    | Nitrofen (Cas no 1836-75-5)                       |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|698    | Dinitrotoluen (Cas no 25321-14-6)                    |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|699    | Diazomethan (Cas no 334-88-3)                      |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|700    | 1,4,5,8-Tetraaminoanthraquinone(dispers blue 1) (Cas No 2475-45-8)    |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|701    | Dimetylnitrosamine (Cas no 62-75-9)                   |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|702    | 1-Methyl-3-nitro-1-nitrosoguanidine (Cas no 70-25-7)           |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|703    | Nitrosodipropylamine (Cas no 621-64-7)                  |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|704    | 2,2'-(Nitrosoimino)bisethanol (Cas no 1116-54-7)             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|705    | 4,4'Metylenedianiline (Cas no 101-77-9)                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|706    | 4,4'-(Iminocyclohexa-2,5-dienylidenemethylene)dianiline hydrochlorıde  |
|     | (Cas no 569-61-9)                            |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|707    | 4,4'-Methylenedi-o-toluidine (Cas no 838-88-0)              |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|708    | o-Anisidine (Cas no 90-04-0)                       |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|709    | 3,3'Dimetoxybenzidine(Cas no 119-90-4)                  |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|710    | o-dianisidine in tuzları                         |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|711    | o-dianisidine azo boyar bazı                       |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|712    | 3,3'-Dichlorobenzidine (Cas no 91-94-1)                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|713    | Benzidine dihydrochloride (Cas no531-85-1)                |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|714    | ((1,1'-Biphenyl(-4,4'-diyl(diamoniumsulphate(Cas no 531-86-2)      |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|715    | 3,3'-Dichlorobenzidine dihydrochloride (Cas no 612-83-9)         |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|716    | Benzidine sulphate (Cas no 21136-70-9)                  |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|717    | Benzidine Acetate (Cas no 36341-27-2)                  |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|718    | 3,3'-Dichlorobenzidine dihydrogen bis(sulphate) ( Cas no 64969-34-2)   |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|719    | 3,3'-Dichlorobenzidine sulphate ( Cas no 74332-73-3)          |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|720    | Benzidine azo boyar bazı                         |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|721    | 4,4'-Bi-o-toluidine ( Cas no 119-93-7)                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|722    | 4,4'-Bi-o-toluidine dihydrochloride (Cas no 612-82-8)          |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|723    | (3,3'-dimetyl(1,1'-biphenyl(-4,4'-diyl(diamonium bis(hydrogen sulphate) |
|     | (Cas no 64969-36-4)                           |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|724    | 4,4'-Bi-o-toluidine sulphate (Cas no 74753-18-7)             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|725    | o-toluidine boya bazı                          |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|726    | Biphenyl-4-ylamine (Cas no 92-67-1) ve tuzları              |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|727    | Azobenzene (Cas no 103-33-3)                       |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|728    | (Metyl-ONN-azoxy)methyl acetate (Cas no 592-62-1)            |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|729    | Cycloheximide( Cas No 66-81-9)                      |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|730    | 2-metylaziridine (Cas no 75-55-8)                    |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|731    | Imidazolidine-2-thione (Cas no 96-45-7)                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|732    | Furan (Cas no 110-00-9)                         |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|733    | Aziridine (Cas no 151-56-4)                       |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|734    | Captafol(Cas no 2425-06-1)                        |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|735    | Carbadox (Cas no 6804-07-5)                       |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|736    | Flumioxacin (Cas no 103361-09-7)                    |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|737    | Tridemorph (Cas no 24602-86-6)                      |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|738    | Vinclozoline (Cas no 50471-44-8)                     |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|739    | Fluazifop-butyl (Cas no 69806-50-4)                   |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|740    | Fluasilazole (Cas no 85509-19-9)                     |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|741    | 1,3,5-Tris(oxiranymethyl-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione (Cas no  |
|     | 2451-62-9)                                |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|742    | Thioacetamide (Cas no 62-55-5)                      |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|743    | N,N-Dimetylformamide (Cas no 68-12-2)                  |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|744    | Formamide (Cas no 75-12-7)                        |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|745    | N-Methylacetamide (Cas no 79-16-03)                   |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|746    | N-Methylformamide (Cas no 123-39-7)                   |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|747    | N,N-Dimetylacetamide (Cas no 127-19-5)                  |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|748    | Hexamethylphosphoric-triamide (Cas no 680-31-9)             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|749    | Diethylsulphate (Cas no 64-67-5)                     |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|750    | Dimetylsulphate (Cas no 77-78-1)                     |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|751    | 1,3-Propanesultone (Cas no 1120-71-4)                  |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|752    | Dimethylsulphamoyl-chloride (Cas no 13360-57-1)             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|753    | Sulfallate (Cas no 95-06-7)                       |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|754    | 4-[[bis-(4-Fluorophenyl)methylsilyl]methyl]-4H-1,2,4-triazole ve     |
|     | 1-[[bis-(4-Fluorophenyl) methylsilyl]methyl]- 1H-1,2,4-triazole (EC No  |
|     | 403-250-2)                                |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|755    | ((((((Tetrahydrofurfuryl-(R(-2-(4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phenyloxy( |
|     | Cas no119738-06-6)                            |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|756    | 6-Hidroxy-1-(3-Isopropoxypropyl)-4-methyl-2-oxo-5-(4-(phenylazo(phenylaz |
|     | ( Cas no 85136-74-09)                          |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|757    | (6-(4-Hydroxy-3-(2-metoxyphenylazo)-2-sulfonato-7-naphtylamino)-1,3,5-tr |
|     | ( Cas no                                 |
|     | 108225-03-2)                               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|758    | Trisodium                                |
|     | (4'-8-acetylamino-3,6-disulphonate-2-naphtylazo)-4''-(6-benzoylamino-3-S |
|     | EC no( 413-590-3)                            |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|759    | N-(3-Hydroxy-2-(2-metylacryloylaminometoxy)propoxymethyl(-2-methylacryla |
|     | ve  N-2,3-bis-(2- metylacryloylaminometoxy)               |
|     | propoxymethyl(-2-methylacrylamide ve methylacrylamide ve 2-methyl-N-(2- |
|     | metylacryloylaminometoxymethyl)-acrylamide ve N-(2,3-dihydroxy propoxyme |
|     | (EC no412-790-8)                             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|760    | 1,3,5-tris-((2S ve 2R )-2,3-Epoxypropyl(-1,3,5-triazine-2,4,6-(1H,3H,5H |
|     | no 59653-74-6)                              |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|761.   | Erionite(Cas No.12510-42-8)                       |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|762.   | Asbestos(Cas No.12001-28-4)                       |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|763.   | Petroleum(Cas No.8002-05-9)                       |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|764.   | Distillates (petroleum),ağır hidro parçalanmış(Cas No.64741-76-0),eğer  |
|     | DMSO ekstresi a\a olarak %3 ten fazla olursa               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|765.   | Distillates (petroleum), solvan-rafine edilmiş ağır parafinik(Cas    |
|     | No.64741-88-4),eğer DMSO ekstresi a\a olarak %3 ten fazla olursa     |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|766.   | Distillates (petroleum), solvan-rafine edilmiş hafif parafinik(Cas   |
|     | No.64741-89-5),eğer DMSO ekstresi a\a olarak %3 ten fazla olursa     |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|767.   | Residual oils (Petroleum),asfaltlanmamış solvan, (Cas No.64741-95-3),eğe |
|     | DMSO ekstresi a\a olarak %3 ten fazla olursa               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|768.   | .Distillates(Petroleum),solvan-rafine edilmişağır naftalen, (Cas     |
|     | No.64741-96-4),eğer DMSO ekstresi a\a olarak %3 ten fazla olursa     |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|769.   | Distillates(Petroleum),solvan-rafine edilmiş hafif naftalen, (Cas    |
|     | No.64741-97-5),eğer DMSO ekstresi a\a olarak %3 ten fazla olursa     |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|770.   | Residual oils(petroleum) ,solvan-rafine edilmiş, (Cas No.64742-01-4),eğe |
|     | DMSO ekstresi a\a olarak %3 ten fazla olursa               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|771.   | Distillates (petroleum) kile eğilimli ağır parafinik, (Cas No.64742-36-5 |
|     | DMSO ekstresi a\a olarak %3 ten fazla olursa               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|772.   | Distillates (petroleum),kil eğilimli hafif parafinik, (Cas No.64742-37-6 |
|     | DMSO ekstresi a\a olarak %3 ten fazla olursa               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|773.   | Residual oils(petroleum),kile eğilimli(Cas No.64742-41-2),eğer DMSO   |
|     | ekstresi a\a olarak %3 ten fazla olursa                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|774.   | Distillates (petroleum),kil eğilimli ağır naftalen(Cas No.64742-44-5),eğ |
|     | DMSO ekstresi a\a olarak %3 ten fazla olursa               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|775.   | Distillates (petroleum),kil eğilimli hafif naftalen(Cas No.64742-45-6),e |
|     | DMSO ekstresi a\a olarak %3 ten fazla olursa               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|776.   | Distillates (petroleum), suya eğilimli ağır naftalen(Cas No.64742-52-5), |
|     | DMSO ekstresi a\a olarak %3 ten fazla olursa               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|777.   | Distillates (petroleum), suya eğilimli hafif naftalen(Cas No.64742-53-6) |
|     | DMSO ekstresi a\a olarak %3 ten fazla olursa               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|778.   | Distillates (petroleum), suya eğilimli ağır parafinik(Cas No.64742-54-7) |
|     | DMSO ekstresi a\a olarak %3 ten fazla olursa               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|779.   | Distillates (petroleum), suya eğilimli hafif parafinik(Cas No.64742-55-8 |
|     | DMSO ekstresi a\a olarak %3 ten fazla olursa               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|780.   | Distillates (petroleum),solvan-mumlanmamış hafif parafinik(Cas      |
|     | No.64742-56-9),eğer DMSO ekstresi a\a olarak %3 ten fazla olursa     |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|781.   | Resıdual oils(petroleum)suya eğilimli(Cas No.64742-57-0),eğer DMSO    |
|     | ekstresi a\a olarak %3 ten fazla olursa                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|782.   | Resıdual oils(petroleum)solvan-mumlanmamış(Cas No.64742-62-7),eğer DMSO |
|     | ekstresi a\a olarak %3 ten fazla olursa                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|783.   | Distillates (petroleum)solvan-mumlanmamış ağır naftalen(Cas       |
|     | No.64742-63-8),eğer DMSO ekstresi a\a olarak %3 ten fazla olursa     |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|784.   | Distillates (petroleum)solvan-mumlanmamış hafif naftalen(Cas       |
|     | No.64742-64-9),eğer DMSO ekstresi a\a olarak %3 ten fazla olursa     |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|785.   | Distillates (petroleum) solvan-mumlanmamış ağır parafinik(Cas      |
|     | No.64742-65-0),eğer DMSO ekstresi a\a olarak %3 ten fazla olursa     |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|786.   | Foots oil(petroleum) (Cas No.64742-67-2),eğer DMSO ekstresi a\a olarak  |
|     | %3 ten fazla olursa                           |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|787.   | Naphthenic oils(petroleum),ağır mumlanmamış katalitik(Cas No.64742-68-3) |
|     | DMSO ekstresi a\a olarak %3 ten fazla olursa               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|788.   | Naphthenic oils(petroleum),hafif mumlanmamış katalitik(Cas No.64742-69-4 |
|     | DMSO ekstresi a\a olarak %3 ten fazla olursa               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|789.   | Paraffin oils(petroleum),ağır mumlanmamış katalitik(Cas No.64742-70-7),e |
|     | DMSO ekstresi a\a olarak %3 ten fazla olursa               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|790.   | Paraffin oils(petroleum),hafif mumlanmamış katalitik(Cas No.64742-71-8), |
|     | DMSO ekstresi a\a olarak %3 ten fazla olursa               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|791.   | Naphthenic oils(petroleum),ağır mumlanmamış kompleks(Cas No.64742-75-2), |
|     | DMSO ekstresi a\a olarak %3 ten fazla olursa               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|792.   | Naphthenic oils(petroleum), hafif mumlanmamış kompleks(Cas No.64742-76-3 |
|     | DMSO ekstresi a\a olarak %3 ten fazla olursa               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|793.   | Extracts (petroleum),ağır naftenik distila solvanları arom. Conc. (Cas  |
|     | No.68783-00-6),eğer DMSO ekstresi a\a olarak %3 ten fazla olursa     |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|794.   | Extracts (petroleum),solvan rafine edilmiş ağır parafinik distila    |
|     | solvanı(Cas No.68783-04-0),eğer DMSO ekstresi a\a olarak %3 ten fazla  |
|     | olursa                                  |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|795.   | Extracts (petroleum),ağır parafinik distilalar, solvan-asfaltlanmamış(Ca |
|     | No.68814-89-1),eğer DMSO ekstresi a\a olarak %3 ten fazla olursa     |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|796.   | Lubricating oils(petroleum),C20-50,yağ bazlı suya eğilimli nötral(Cas  |
|     | No.72623-85-9),DMSO ekstresi a\a olarak %3 ten fazla olursa       |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|797.   | Lubricating oils(petroleum),C15-30, suya eğilimli nötral yağ bazlı(Cas  |
|     | No.72623-86-0),DMSO ekstresi a\a olarak %3 ten fazla olursa       |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|798.   | Lubricating oils(petroleum),C20-50, suya eğilimli nötral yağ bazlı(Cas  |
|     | No.72623-87-1),DMSO ekstresi a\a olarak %3 ten fazla olursa       |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|799.   | Lubricating oils,(Cas No.74869-22-0),DMSO ekstresi a\a olarak %3 ten   |
|     | fazla olursa                               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|800.   | Distillates (petroleum)mumlanmamış ağır parafinik kompleks,(Cas     |
|     | No.90640-91-8),DMSO ekstresi a\a olarak %3 ten fazla olursa       |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|801.   | Distillates (petroleum), mumlanmamış hafif parafinik kompleks,(Cas    |
|     | No.90640-92-9),DMSO ekstresi a\a olarak %3 ten fazla olursa       |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|802.   | Distillates (petroleum),solvan-mumlanmamış ağır parafinik, kile     |
|     | eğilimli,(Cas No.90640-94-1),DMSO ekstresi a\a olarak %3 ten fazla olurs |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|803.   | Hydrocarbons,C20-50,solvan mumlanmamış ağır parainik,suya eğilimli,(Cas |
|     | No.90640-95-2),DMSO ekstresi a\a olarak %3 ten fazla olursa       |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|804.   | Distillates (petroleum),solvan mumlanmamış hafif parafinik,kile     |
|     | eğilimli,(Cas No.90640-96-3),DMSO ekstresi a\a olarak %3 ten fazla olurs |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|805.   | Distillates (petroleum), solvan mumlanmamış hafif parafinik,suya eğiliml |
|     | ,(Cas No.90640-97-4),DMSO ekstresi a\a olarak %3 ten fazla olursa    |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|806.   | Extracts (Petroleum) ,ağır naftanik distila solvanı, suya eğilimi,(Cas  |
|     | No.90641-07-9),DMSO ekstresi a\a olarak %3 ten fazla olursa       |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|807.   | Extracts (Petroleum),ağır parafinik distila solvanı,suya eğilimli,(Cas  |
|     | No.90641-07-9),DMSO ekstresi a\a olarak %3 ten fazla olursa       |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|808.   | Extracts (Petroleum), hafif parafinik distila solvanı,suya eğilimli,(Cas |
|     | No.90641-09-1),DMSO ekstresi a\a olarak %3 ten fazla olursa       |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|809.   | Residual oils(Petroleum) suya eğilimli,mumlanmamış solvan,(Cas      |
|     | No.90669-74-2),DMSO ekstresi a\a olarak %3 ten fazla olursa       |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|810.   | Residual oils(Petroleum),katalitik mumlanmamış,(Cas No.90669-57-9),DMSO |
|     | ekstresi a\a olarak %3 ten fazla olursa                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|811.   | Distillates (Petroleum),mumlanmamış ağır parafinik , suya eğilimli,(Cas |
|     | No.91995-39-0),DMSO ekstresi a\a olarak %3 ten fazla olursa       |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|812.   | Distillates (Petroleum),mumlanmamış hafif parafinik, suya eğilimli    |
|     | ,(Cas No.91995-40-3),DMSO ekstresi a\a olarak %3 ten fazla olursa    |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|813.   | Distillates (Petroleum), hidrolitik parçalanmış solvan-rafine edilmiş,  |
|     | mumlanmamış,(Cas No.91995-40-3),DMSO ekstresi a\a olarak %3 ten fazla  |
|     | olursa                                  |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|814.   | Distillates (Petroleum),solvan-rafine edilmiş hafif naftenik, suya    |
|     | eğilimli,(Cas No.91995-54-9),DMSO ekstresi a\a olarak %3 ten fazla    |
|     | olursa                                  |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|815.   | Extracts(Petroleum), suya eğilimli hafif parafinik distile solvanı,(Cas |
|     | No.91995-73-2),DMSO ekstresi a\a olarak %3 ten fazla olursa       |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|816.   | Extracts(Petroleum),hafif naftenik distila solvanı, hidrodesülfürlenmiş, |
|     | No.91995-75-4),DMSO ekstresi a\a olarak %3 ten fazla olursa       |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|817.   | Extracts(Petroleum), hafif parafinik distila solvanı, asite eğilimli   |
|     | ,(Cas No.91995-76-5),DMSO ekstresi a\a olarak %3 ten fazla olursa    |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|818.   | Extracts(Petroleum), hafif parafinik distila solvanı,hidrodesülfürlenmiş |
|     | No.91995-77-6),DMSO ekstresi a\a olarak %3 ten fazla olursa       |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|819.   | Extracts(Petroleum),hafif vakum gaz yağı solvanı , suya eğilimli,(Cas  |
|     | No.91995-79-8),DMSO ekstresi a\a olarak %3 ten fazla olursa       |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|820    | Foots oil( petroleum),suya eğilimli,(Cas No.92045-12-0),DMSO ekstresi  |
|     | a\a olarak %3 ten fazla olursa                      |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|821.   | Lubricating oils(petroleum), C17-35,solvan extd.,mumlanmamış,suya    |
|     | eğilimli,(Cas No.92045-42-6),DMSO ekstresi a\a olarak %3 ten fazla olurs |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|822.   | Lubricating oils(petroleum),hidrolitik olarak parçalanmış nonarom    |
|     | parafinlenmemiş solvan,(Cas No.92045-43-7),DMSO ekstresi a\a olarak %3 t |
|     | fazla olursa                               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|823.   | Resıdual oils(petroleum),hidrolitik olarak parçalanmış asite eğilimli  |
|     | mumlanmamış solvan,(Cas No.92061-86-4),DMSO ekstresi a\a olarak %3 ten  |
|     | fazla olursa                               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|824.   | Paraffin oils(petroleum),rafine edilmiş mumlanmamış ağır solvan(Cas   |
|     | No.92129-09-4),DMSO ekstresi a\a olarak %3 ten fazla olursa,       |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|825.   | Extracts(Petroleum),ağır parafinik distila solvanı,kile eğilimli(Cas   |
|     | No.92704-08-0),DMSO ekstresi a\a olarak %3 ten fazla olursa       |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|826.   | Lubricating oils(petroleum),temel yağlar,parafinik( Cas No.93572-43-1),D |
|     | ekstresi a\a olarak %3 ten fazla olursa                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|827.   | Extracts(Petroleum),ağır naftenik distila solvanı( Cas No.93763-10-1),DM |
|     | ekstresi a\a olarak %3 ten fazla olursa                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|828.   | Extracts(Petroleum),solvan-mumlanmamış ağır parafinik distila solvanı,  |
|     | hidrodesülfürlenmiş(Cas No.93763-11-2),DMSO ekstresi a\a olarak %3    |
|     | ten fazla olursa                             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|829.   | Hydrocarbons,hidroparçalanmış parafinik distn.artıkları,solvan      |
|     | mumlanmamış(Cas No.93763-38-3),DMSO ekstresi a\a olarak %3 ten fazla olu |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|830.   | Foots oil(petroleum),aside eğilimli(Cas No.93924-31-3),DMSO ekstresi   |
|     | a\a olarak %3 ten fazla olursa                      |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|831.   | Foots oil(petroleum),kile eğilimli(Cas No.93924-32-4),DMSO ekstresi   |
|     | a\a olarak %3 ten fazla olursa                      |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|832.   | Hydrocarbons,C20-50,artık yağ hidrojenasyon vakum distilası(Cas     |
|     | No.93924-61-9),DMSO ekstresi a\a olarak %3 ten fazla olursa       |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|833.   | Distillates (Petroleum),solvan rafine edilmiş suya eğilimli       |
|     | ağır,hidrojenlenmiş(Cas No.94733-08-1),DMSO ekstresi a\a olarak %3 ten f |
|     | olursa                                  |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|834.   | Distillates (Petroleum),solvan rafine edilmiş hidrolitik olarak     |
|     | parçalanmış hafif(Cas No.94733-09-2),DMSO ekstresi a\a olarak %3 ten faz |
|     | olursa                                  |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|835.   | Lubricating oils(petroleum),C18-40,solvan-mumlanmamış hidrolitik     |
|     | olarak,distila tabanlı(Cas No.94733-15-0),DMSO ekstresi a\a olarak %3 te |
|     | fazla olursa                               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|836.   | Lubricating oils(petroleum),C18-40,aroma-zengin,solvan mumlanmamış    |
|     | hidrojenlenmiş rafine tabanlı(Cas No.94733-16-1),DMSO ekstresi a\a olara |
|     | %3 ten fazla olursa                           |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|837.   | Hydrocarbons,C13-30,arom. Zengin.solvan extd. Naftenik distila(Cas    |
|     | No.95371-04-3),DMSO ekstresi a\a olarak %3 ten fazla olursa       |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|838.   | Hydrocarbons,C16-32,arom. Zengin.solvan extd. Naftenik distila(Cas    |
|     | No.95371-05-4),DMSO ekstresi a\a olarak %3 ten fazla olursa       |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|839.   | Hydrocarbons,C37-68,mumlanmamış,asfaltlanmamış suya eğilimli vakum    |
|     | distn. (Cas No.95371-07-6),DMSO ekstresi a\a olarak %3 ten fazla olursa |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|840.   | Hydrocarbons,C37-65,suya eğilimli,asfaltlanmamış vakum distn. artıklar(C |
|     | No.95371-08-7),DMSO ekstresi a\a olarak %3 ten fazla olursa       |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|841.   | Distillates (Petroleum),hidrolitik olarak parçalanmış solvan- hafif   |
|     | rafine edilmiş, (Cas No.97488-73-8) DMSO ekstresi a\a olarak %3 ten fazl |
|     | olursa                                  |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|842.   | Distillates (Petroleum),solvan-rafine edilmiş ağır hidrojenlenmiş(Cas  |
|     | No.97488-74-9) DMSO ekstresi a\a olarak %3 ten fazla olursa       |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|843.   | Lubricating oils(petroleum),C18-27,hidrolitik olarak parçalanmış     |
|     | solvan-mumlanmamış(Cas No.97488-95-4)DMSO ekstresi a\a olarak %3 ten fa |
|     | olursa                                  |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|844.   | Hydrocarbons,C17-30 , suya eğilimli solvan-asfaltlanmamış atm.distn.art |
|     | ,distn.ışıkları(Cas No.97675-87-1) DMSO ekstresi a\a olarak %3     |
|     | ten fazla olursa                             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|845.   | Hydrocarbons,C17-40 , suya eğilimli solvan-asfaltlanmamış distn.artık,  |
|     | vakum distn. ışıkları (Cas No.97722-0-0) DMSO ekstresi a\a olarak %3  |
|     | ten fazla olursa                             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|846    | Hydrocarbons, C13-27 solvan-extd.hafif naftenik (Cas No.97722-09-3)   |
|     | DMSO ekstresi a\a olarak %3 ten fazla olursa               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|847.   | Hydrocarbons,C14-29 ,solvan-extd.hafif naftenik (Cas No.97722-10-6)   |
|     | DMSO ekstresi a\a olarak %3 ten fazla olursa               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|848.   | Foots oil (Petroleum), karbon eğilimli (Cas No.97862-76-5) DMSO    |
|     | ekstresi a\a olarak %3 ten fazla olursa                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|849    | Foots oil (Petroleum), silisik asit eğilimli (Cas No.97862-77-6) DMSO  |
|     | ekstresi a\a olarak %3 ten fazla olursa                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|850.   | Hydrocarbons, C27-42, aromatize edilmemiş (Cas No.97862-81-2) DMSO   |
|     | ekstresi a\a olarak %3 ten fazla olursa                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|851.   | Hydrocarbons,C17-30 ,suya eğilimli distila distn.ışıkları (Cas     |
|     | No.97862-82-3) DMSO ekstresi a\a olarak %3 ten fazla olursa       |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|852.   | Hydrocarbons,C27-45 ,naftenic vakum distn. (Cas No.97862-83-4) DMSO   |
|     | ekstresi a\a olarak %3 ten fazla olursa                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|853.   | Hydrocarbons,C27-45 ,aromatize edilmemiş, (Cas No.97926-68-6) DMSO   |
|     | ekstresi a\a olarak %3 ten fazla olursa                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|854.   | Hydrocarbons, C20-58 , suya eğilimli (Cas No.97926-70-0) DMSO ekstresi |
|     | a\a olarak %3 ten fazla olursa                      |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|855.   | Hydrocarbons,C27-42 , naftenic(Cas No.97926-71-1) DMSO ekstresi a\a   |
|     | olarak %3 ten fazla olursa                        |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|856.   | Extracts(Petroleum), hafif parafinik distile solvanı ,karbona eğilimli  |
|     | (Cas No.100684-02-4) DMSO ekstresi a\a olarak %3 ten fazla olursa    |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|857.   | Extracts(Petroleum), hafif parafinik distile solvanı, kile eğilimli   |
|     | (Cas No.100684-03-5) DMSO ekstresi a\a olarak %3 ten fazla olursa    |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|858.   | Extracts(Petroleum), hafif vakum ,gaz yağı solvanı , karbona eğilimli  |
|     | (Cas No.100684-04-6) DMSO ekstresi a\a olarak %3 ten fazla olursa    |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|859.   | Extracts(Petroleum), hafif vakum ,gaz yağı solvanı ,kile eğilimli (Cas  |
|     | No.100684-05-7) DMSO ekstresi a\a olarak %3 ten fazla olursa      |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|860.   | Residual oils(petroleum), karbona eğilimli solvan -mumlanmamış (Cas   |
|     | No.100684-37-5) DMSO ekstresi a\a olarak %3 ten fazla olursa      |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|861.   | Residual oils(petroleum), kile eğilimli solvan -mumlanmamış (Cas     |
|     | No.100684-38-6) DMSO ekstresi a\a olarak %3 ten fazla olursa      |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|862.   | Lubricating oils(petroleum),C(25solvan extd. mumlanmamış,asfaltlanmamış, |
|     | (Cas No.101316-69-2) DMSO ekstresi a\a olarak %3            |
|     | ten fazla olursa                             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|863.   | Lubricating oils(petroleum),C17-32,solvan extd. mumlanmamış,hidrojenlenm |
|     | (Cas No.101316-70-5) DMSO ekstresi a\a olarak %3 ten fazla       |
|     | olursa                                  |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|864.   | Lubricating oils(petroleum),C20-35, solvan extd. mumlanmamış,hidrojenlen |
|     | (Cas No.101316-71-6) DMSO ekstresi a\a olarak %3 ten fazla       |
|     | olursa                                  |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|865.   | Lubricating oils(petroleum),C24-50, solvan extd. mumlanmamış,hidrojenlen |
|     | (Cas No.101316-72-7) DMSO ekstresi a\a olarak %3 ten fazla       |
|     | olursa                                  |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|866.   | Distillates (Petroleum),orta derecede tatlandırılmış(Cas No.64741-86-2), |
|     | rafine edilme geçmişi bilinen ve ürünün üretilldiği maddelerin      |
|     | karsinojen olmadığının gösterildiği durumlar hariç            |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|867.   | Gas oils(Petroleum),solvan rafine edilmiş(Cas No.64741-90-8),tüm rafine |
|     | edilme geçmişi bilinen ve ürünün üretilldiği maddelerin karsinojen    |
|     | olmadığının gösterildiği durumlar hariç                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|868.   | Distillates (Petroleum), orta derecede solvan rafine edilmiş(Cas     |
|     | No.64741-91-9),tüm rafine edilme geçmişi bilinen ve ürünün üretilldiği  |
|     | maddelerin karsinojen olmadığının gösterildiği durumlar hariç      |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|869.   | Gas oils(Petroleum),aside eğilimli, Cas No.64742-12-7),tüm rafine edilme |
|     | geçmişi bilinen ve ürünün üretilldiği maddelerin karsinojen olmadığının |
|     | gösterildiği durumlar hariç                       |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|870.   | Distillates (Petroleum),orta derecede aside eğilimli,(Cas No.64742-13-8) |
|     | rafine edilme geçmişi bilinen ve ürünün üretilldiği maddelerin      |
|     | karsinojen olmadığının gösterildiği durumlar hariç            |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|871.   | Distillates (Petroleum),hafif asit eğilimli,(Cas No.64742-14-9),tüm   |
|     | rafine edilme geçmişi bilinen ve ürünün üretilldiği maddelerin karsinoje |
|     | olmadığının gösterildiği durumlar hariç                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|872.   | Gas oils(Petroleum),kimyasal olarak nötürlenmiş, ,(Cas No.64742-29-6),tü |
|     | rafine edilme geçmişi bilinen ve ürünün üretilldiği maddelerin      |
|     | karsinojen olmadığının gösterildiği durumlar hariç            |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|873.   | Distillates (Petroleum),orta derecede kimyasal olarak nötürlenmiş, (Cas |
|     | No.64742-30-9),tüm rafine edilme geçmişi bilinen ve ürünün üretilldiği  |
|     | maddelerin karsinojen olmadığının gösterildiği durumlar hariç      |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|874.   | Distillates (Petroleum),orta derecede kile eğilimli, (Cas No.64742-38-7) |
|     | rafine edilme geçmişi bilinen ve ürünün üretilldiği maddelerin      |
|     | karsinojen olmadığının gösterildiği durumlar hariç            |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|875.   | Distillates (Petroleum),orta derecede suya eğilimli, (Cas No.64742-46-7) |
|     | rafine edilme geçmişi bilinen ve ürünün üretilldiği maddelerin      |
|     | karsinojen olmadığının gösterildiği durumlar hariç            |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|876.   | Gas oils(Petroleum),hidrodesülfürlenmiş, (Cas No.64742-79-6),tüm rafine |
|     | edilme geçmişi bilinen ve ürünün üretilldiği maddelerin karsinojen    |
|     | olmadığının gösterildiği durumlar hariç                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|877.   | Distillates (Petroleum),orta derecede hidrodesülfürlenmiş (Cas      |
|     | No.64742-80-9),tüm rafine edilme geçmişi bilinen ve ürünün üretilldiği m |
|     | karsinojen olmadığının gösterildiği durumlar hariç            |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|878.   | Distillates (Petroleum), katalitik geliştirici fraksiyon artığı,yüksek  |
|     | -kaynama (Cas No.68477-29-2),tüm rafine edilme geçmişi bilinen ve    |
|     | ürünün üretilldiği maddelerin karsinojen olmadığının gösterildiği duruml |
|     | hariç                                  |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|879.   | Distillates (Petroleum), katalitik geliştirici fraksiyon artığı, orta  |
|     | -kaynama (Cas No.68477-30-5 ),tüm rafine edilme geçmişi bilinen ve   |
|     | ürünün üretilldiği maddelerin karsinojen olmadığının gösterildiği duruml |
|     | hariç                                  |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|880.   | Distillates (Petroleum) katalitik geliştirici fraksiyon artığı,     |
|     | düşük-kaynama (Cas No.68477-31-6),tüm rafine edilme geçmişi bilinen ve |
|     | üretilldiği maddelerin karsinojen olmadığının gösterildiği durumlar   |
|     | hariç                                  |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|881.   | Alkanes,C12-26-dallanmış ve doğrusal (Cas No.90622-53-0),tüm rafine   |
|     | edilme geçmişi bilinen ve ürünün üretilldiği maddelerin karsinojen    |
|     | olmadığının gösterildiği durumlar hariç                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|882.   | Distillates (Petroleum),orta yükseklikte rafine edilmiş,(Cas       |
|     | No.90640-93-0),tüm rafine edilme geçmişi bilinen ve ürünün üretilldiği m |
|     | karsinojen olmadığının gösterildiği durumlar hariç            |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|883.   | Distillates (Petroleum),katalitik geliştir,ci ağır arom. Conc., ,(Cas  |
|     | No.91995-34-5),tüm rafine edilme geçmişi bilinen ve ürünün üretilldiği  |
|     | maddelerin karsinojen olmadığının gösterildiği durumlar hariç      |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|884.   | Gas oils,parafinik, ,(Cas No.93924-33-5),tüm rafine edilme geçmişi    |
|     | bilinen ve ürünün üretilldiği maddelerin karsinojen olmadığının gösteril |
|     | durumlar hariç                              |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|885.   | Naphta(petroleum),solvan-ağır rafine edilmiş hidrodesülfürlenmiş,(Cas  |
|     | No.97488-96-5),tüm rafine edilme geçmişi bilinen ve ürünün üretilldiği  |
|     | maddelerin karsinojen olmadığının gösterildiği durumlar hariç      |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|886.   | Hydrocarbons,C16-20,suya eğilimli orta distila distn. ışıkları (Cas   |
|     | No.97675-85-9),tüm rafine edilme geçmişi bilinen ve ürünün üretilldiği  |
|     | maddelerin karsinojen olmadığının gösterildiği durumlar hariç      |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|887.   | Hydrocarbons,C12-20,suya eğilimli parafinik distn. ışıkları(Cas     |
|     | No.97675-86-0),tüm rafine edilme geçmişi bilinen ve ürünün üretilldiği  |
|     | maddelerin karsinojen olmadığının gösterildiği durumlar hariç      |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|888.   | Hydrocarbons,C11-17,solvan extd.hafif naftenik(Cas No.97722-08-2),tüm  |
|     | rafine edilme geçmişi bilinen ve ürünün üretilldiği maddelerin karsinoje |
|     | olmadığının gösterildiği durumlar hariç                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|889.   | Gas oils,suya eğilimli (Cas No.97862-78-7),tüm rafine edilme geçmişi   |
|     | bilinen ve ürünün üretilldiği maddelerin karsinojen olmadığının gösteril |
|     | durumlar hariç                              |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|890.   | Distillates (Petroleum),karbona eğilimli hafif parafinik(Cas       |
|     | No.100683-97-4),tüm rafine edilme geçmişi bilinen ve ürünün üretilldiği |
|     | karsinojen olmadığının gösterildiği durumlar hariç            |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|891.   | Distillates (Petroleum)orta derecede parafinik ,karbona eğilimli (Cas  |
|     | No.100683-98-5),tüm rafine edilme geçmişi bilinen ve ürünün üretilldiği |
|     | maddelerin karsinojen olmadığının gösterildiği durumlar hariç      |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|892.   | Distillates (Petroleum),orta derecede parafinik ,kile eğilimli, (Cas   |
|     | No.100683-99-6),tüm rafine edilme geçmişi bilinen ve ürünün üretilldiği |
|     | maddelerin karsinojen olmadığının gösterildiği durumlar hariç      |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|893.   | Lubricating greases(Cas No.74869-21-9),tüm rafine edilme geçmişi bilinen |
|     | ve ürünün üretilldiği maddelerin karsinojen olmadığının gösterildiği   |
|     | durumlar hariç                              |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|894.   | Slack wax(petroleum),aside eğilimli, (Cas No.64742-61-6),tüm rafine   |
|     | edilme geçmişi bilinen ve ürünün üretilldiği maddelerin karsinojen    |
|     | olmadığının gösterildiği durumlar hariç                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|895.   | Slack wax(petroleum),aside eğilimli(Cas No.90669-77-5),tüm rafine edilme |
|     | geçmişi bilinen ve ürünün üretilldiği maddelerin karsinojen olmadığının |
|     | gösterildiği durumlar hariç                       |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|896.   | Slack wax(petroleum),kile eğilimli(Cas No.90669-78-6),tüm rafine edilme |
|     | geçmişi bilinen ve ürünün üretilldiği maddelerin karsinojen olmadığının |
|     | gösterildiği durumlar hariç                       |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|897.   | Slack wax(petroleum),suya eğilimli(Cas No.92062-09-4),tüm rafine edilme |
|     | geçmişi bilinen ve ürünün üretilldiği maddelerin karsinojen olmadığının |
|     | gösterildiği durumlar hariç                       |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|898.   | Slack wax(petroleum),düşük erime(Cas No.92062-10-7),tüm rafine edilme  |
|     | geçmişi bilinen ve ürünün üretilldiği maddelerin karsinojen olmadığının |
|     | gösterildiği durumlar hariç                       |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|899.   | Slack wax(petroleum),düşük erime suya eğilimli(Cas No.92062-11-8),tüm  |
|     | rafine edilme geçmişi bilinen ve ürünün üretilldiği maddelerin karsinoje |
|     | olmadığının gösterildiği durumlar hariç                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|900.   | Slack wax(petroleum),karbon eğilimli(Cas No.97863-04-2),tüm rafine    |
|     | edilme geçmişi bilinen ve ürünün üretilldiği maddelerin karsinojen    |
|     | olmadığının gösterildiği durumlar hariç                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|901.   | Slack wax(petroleum),düşük erime,kil eğilimli (Cas No.97863-05-3),tüm  |
|     | rafine edilme geçmişi bilinen ve ürünün üretilldiği maddelerin karsinoje |
|     | olmadığının gösterildiği durumlar hariç                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|902.   | Slack wax(petroleum),düşük erime,silisik asit eğilimli (Cas No.97863-06- |
|     | rafine edilme geçmişi bilinen ve ürünün üretilldiği maddelerin      |
|     | karsinojen olmadığının gösterildiği durumlar hariç            |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|903.   | Slack wax(petroleum),karbon eğilimli (Cas No.100684-49-9),tüm rafine   |
|     | edilme geçmişi bilinen ve ürünün üretilldiği maddelerin karsinojen    |
|     | olmadığının gösterildiği durumlar hariç                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|904.   | Petrolatum (Cas No.809-03-8),tüm rafine edilme geçmişi bilinen ve ürünün |
|     | üretilldiği maddelerin karsinojen olmadığının gösterildiği durumlar   |
|     | hariç                                  |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|905.   | Petrolatum(petroleum),oksidize olmuş (Cas No.64743-01-7),tüm rafine   |
|     | edilme geçmişi bilinen ve ürünün üretilldiği maddelerin karsinojen    |
|     | olmadığının gösterildiği durumlar hariç                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|906.   | Petrolatum(petroleum), aliminyum oksit eğilimli (Cas No.85029 -74-9),tüm |
|     | rafine edilme geçmişi bilinen ve ürünün üretilldiği maddelerin      |
|     | karsinojen olmadığının gösterildiği durumlar hariç            |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|907.   | Petrolatum(petroleum), suya eğilimli (Cas No.92045 -77-7),tüm rafine   |
|     | edilme geçmişi bilinen ve ürünün üretilldiği maddelerin karsinojen    |
|     | olmadığının gösterildiği durumlar hariç                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|908.   | Petrolatum(petroleum),karbon eğilimli (Cas No.97862-97-0),tüm rafine   |
|     | edilme geçmişi bilinen ve ürünün üretilldiği maddelerin karsinojen    |
|     | olmadığının gösterildiği durumlar hariç                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|909.   | Petrolatum(petroleum), silisik asit eğilimli (Cas No.97862-98-1),tüm   |
|     | rafine edilme geçmişi bilinen ve ürünün üretilldiği maddelerin karsinoje |
|     | olmadığının gösterildiği durumlar hariç                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|910.   | Petrolatum(petroleum), kil eğilimli (Cas No.100684 -33-1),tüm rafine   |
|     | edilme geçmişi bilinen ve ürünün üretilldiği maddelerin karsinojen    |
|     | olmadığının gösterildiği durumlar hariç                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|911.   | Distillates (Petroleum),katalitik olarak hafif ayrışmış(Cas       |
|     | No.64741-59-9),                             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|912.   | Distillates (Petroleum),orta derecede katalitik olarak ayrışmış(Cas   |
|     | No.64741-60-2),                             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|913.   | Distillates (Petroleum),hafif termal olarak ayrışmış(Cas         |
|     | No.64741-82-8),                             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|914.   | Distillates (Petroleum),hidrodesülfürlenmiş,katalitik olarak hafif    |
|     | ayrışmış (Cas No.68333-25-5),                      |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|915.   | Distillates (Petroleum),hafif buhar-ayrışmış neft yağı(Cas        |
|     | No.68475-80-9),                             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|916.   | Distillates (Petroleum),ayrışmış buhar-ayrışmış petroleum distilaları(Ca |
|     | No.68477-38-3),                             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|917.   | Gas oils(petroleum),buhar-parçalanmış( Cas No.68527-18-4),        |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|918.   | Distillates (Petroleum),hidrodesülfürlenmiş,termal orta derecede     |
|     | ayrışmış(Cas No.85116-53-6),                       |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|919.   | Gas oils(petroleum),termal olarak parçalanmış,hidrodesülfürlenmiş( Cas  |
|     | No.92045-29-9),                             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|920.   | Residues(petroleum),hidrojenlenmiş buhar-ayrışmış neft yağı( Cas     |
|     | No.92062-00-5),                             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|921.   | Residues(petroleum),buharla parçalanmış neft yağı distn. ( Cas      |
|     | No.92062-04-9),                             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|922.   | Distillates (Petroleum), hafif katalitik olarak ayrışmış,termal olarak  |
|     | derecelendirilmiş( Cas No.92201-60-0),                  |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|923.   | Residues(petroleum),buhar-parçalanmış ısı-ıslatılmış neft yağı(Cas    |
|     | No.92062-00-5),                             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|924.   | Gas oils(petroleum),hafif vakum,termal-parçalanmış hidrodesülfürlenmiş(C |
|     | No.97926-59-5),                             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|925.   | Distillates (Petroleum),hidrodesülfürlenmiş orta derecede kok yapıcı,(  |
|     | Cas No.101316-59-0),                           |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|926.   | Distillates (Petroleum),ağır buhar-parçalanmış,( Cas No.101631-14-5)   |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|927.   | Residues(petroleum),atm. Tower( Cas No.64741-45-3),           |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|928.   | Gas oils(petroleum),ağır vakum ( Cas No.64741-57-7),           |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|929.   | Distillates (Petroleum),ağır katalitik parçalanmış( Cas         |
|     | No.64741-61-3),                             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|930.   | Clarified oils (Petroleum),katalitik parçalanmış( Cas          |
|     | No.64741-62-4),                             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|931.   | Residues(petroleum),katalitik geliştirici fraksiyoner( Cas        |
|     | No.64741-67-9),                             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|932.   | Residues(petroleum),hidro-parçalanmış( Cas No.64741-75-9),        |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|933.   | Residues(petroleum),termal olarak parçalanmış( Cas No.64741-80-6),    |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|934.   | Distillates (Petroleum),termal olarak ağır parçalanmış( Cas       |
|     | No.64741-81-7),                             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|935.   | Gas oils(petroleum),suya eğilimli vakum( Cas No.64742-59-2),       |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|936.   | Residues(petroleum),hidrodesülfürlenmiş atmosferik tower( Cas      |
|     | No.64742-878-5),                             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|937.   | Gas oils(petroleum),hidrodesülfürlenmiş ağır vakum( Cas         |
|     | No.64742-86-2),                             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|938.   | Residues(petroleum),buhar-parçalanmış( Cas No.64742-90-1),        |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|939.   | Residues(petroleum),atmosferik(Cas No.68333-22-2),            |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|940.   | Clarified oils(petroleum),hidrodesülfürlenmiş katalitik olarak      |
|     | parçalanmış(Cas No.68333-26-6),                     |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|941.   | Distillates (Petroleum),hidrodesülfürlenmiş orta derecede katalitik   |
|     | olarak parçalanmış( Cas No.68333-27-7),                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|942.   | Distillates (Petroleum),hidrodesülfürlenmiş ağır katalitik olarak    |
|     | parçalanmış( Cas No.68333-28-8),                     |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|943.   | Fuel oil,artıklar-direk-geçiricili gaz yağları,yüksek sülfür(Cas     |
|     | No.68476-32-4),                             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|945.   | Residues(petroleum),katalitik yenileyici fraksiyoner artık distn.(Cas  |
|     | No.68478-13-7),                             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|946.   | Residues(petroleum),ağır kok yapıcı gaz yağı ve vakum yağı(Cas      |
|     | No.68478-17-1),                             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|947.   | Residues(petroleum),ağır kok yapıcı ve hafif vakum (Cas         |
|     | No.68478-17-1),                             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|948.   | Residues(petroleum),hafif vakum (Cas No.68512-62-9),           |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|949.   | Residues(petroleum),buhar-hafif parçalanmış (Cas No.68513-69-9),     |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|950.   | Fuel oil,no.6( Cas No.68553-00-4),                    |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|951.   | Residues(petroleum)iyi donanımlı techizat,düşük sülfür ( Cas       |
|     | No.68607-30-7),                             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|952.   | Gas oils(petroleum),ağır atmosferik (Cas No.68783-08-4)         |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|953.   | Residues(petroleum),kok yapımı ovucusu, yoğunlaştırılmış-halka-arom.-con |
|     | (Cas No.68783-13-1)                           |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|954.   | Distillates (Petroleum),petrol artıkları vakumu(Cas No.68955-27-1)    |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|955.   | Residues(petroleum),buhar parçalayıcısı,reçineli(Cas No.68955-36-2)   |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|956.   | Distillates (Petroleum),orta vakum (Cas No.70592-76-6)          |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|957.   | Distillates (Petroleum),hafif vakum (Cas No.70592-77-7)         |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|958.   | Distillates (Petroleum),vakum(Cas No.70592-78-8)             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|959.   | Gas oils(petroleum),hidrodesülfürlenmiş kok yapıcı ağır vakum(Cas    |
|     | No.85117-03-9)                              |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|960.   | Residues(petroleum),buharla parçalanmış,distilalar(Cas No.90669-75-3)  |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|961.   | Residues(petroleum),vakum,hafif (Cas No.90669-76-4)           |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|962.   | Fuel oil,ağır,yüksek sülfür (Cas No.92045-14-2)             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|963.   | Residues(petroleum),katalitik parçalanma(Cas No.92045-97-7)       |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|964.   | Distillates (Petroleum),orta derecede katalitik olarak parçalanmış,ısıca |
|     | indirgenmiş(Cas No.92201-59-7)                      |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|965.   | Residual oils(Petroleum) (Cas No.93821-66-0)               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|966.   | Residues,buharla ayrışmış , ısıya eğilimli (Cas No.98219-64-8)      |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|967.   | Distillates (Petroleum),hidrodesülfürlenmiş ortadaki tam aralık (Cas   |
|     | No.101316-57-8)                             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|968.   | Distillates (Petroleum),hafif parafinik (Cas No.64741-50-0)       |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|969.   | Distillates (Petroleum),ağır parafinik (Cas No.64741-51-1)        |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|970.   | Distillates (Petroleum),hafif naftenik (Cas No.64741-52-2)        |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|971.   | Distillates (Petroleum),ağır naftenik (Cas No.64741-53-3)        |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|972.   | Distillates (Petroleum),asit eğilimli ağır naftenik (Cas         |
|     | No.64742-18-3)                              |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|973.   | Distillates (Petroleum),asit eğilimli hafif naftenik (Cas        |
|     | No.64742-19-4)                              |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|974.   | Distillates (Petroleum),asit eğilimli ağır parafinik (Cas        |
|     | No.64742-20-7)                              |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|975.   | Distillates (Petroleum), asit eğilimli hafif parafinik (Cas       |
|     | No.64742-21-8)                              |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|976.   | Distillates (Petroleum),kimyasal olarak nötralize edilmiş ağır      |
|     | parafinik(Cas No.64742-27-4)                       |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|977.   | Distillates (Petroleum),kimyasal olarak nötralize edilmiş hafif     |
|     | parafinik(Cas No.64742-28-5)                       |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|978.   | Distillates (Petroleum),kimyasal olarak nötralize edilmiş ağır naftenik( |
|     | No.64742-34-3)                              |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|979.   | Distillates (Petroleum),kimyasal olarak nötralize edilmiş hafif     |
|     | naftenik(Cas No.64742-35-4)                       |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|980.   | Extracts(Petroleum),hafif naftenik distila solvanı (Cas         |
|     | No.64742-03-6)                              |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|981.   | Extracts(Petroleum),ağır parafinik distila solvanı (Cas         |
|     | No.64742-04-7)                              |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|982.   | Extracts(Petroleum),hafif parafinik distila solvanı (Cas         |
|     | No.64742-05-8)                              |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|983.   | Extracts(Petroleum),ağır naftenik distila solvanı (Cas No.64742-11-6)  |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|984.   | Extracts(Petroleum),hafif vakum gaz yağı solvanı (Cas No.91995-78-7)   |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|985.   | Hydrocarbons,C26-55,arom.zengin(Cas No.97722-04-8)            |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|986    | Disodium 3,3'-((1,1'-biphenyl(-4,4'-diylbis(azo)(bis(4-aminonaphthalene- |
|     | (Cas no 573-58-0)                            |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|987    | Disodium 4-amino-3-((4'-((2,4-diaminophenyl)azo((1,1'-biphenyl(-4-yl(azo |
|     | no                                    |
|     | 1937-37-7)                                |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|988    | Tetrasodium 3,3'-((1,1'-biphenyl(-4,4'-diylbis(azo)(bis(5-amino-4-hydrox |
|     | no 2602-46-2)                              |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|989    | 4-o-Tolylazo-o-toluidine (Cas no 97-56-3)                |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|990    | 4-Aminoazobenzene (Cas no 60-09-3)                    |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|991    | Disodium(5-((4'-((2,6-dihydroxy-3-((2-hydroxy-5-sulphophenyl)azo(phenyl( |
|     | (Cas no                                 |
|     | 16071-86-6)                               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|992    | Recorcynol diglycidyl ether (Cas no 101-90-6)              |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|993    | 1,3-Diphenylguanidine (Cas no 102-06-7)                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|994    | Heptachlor-epoxıde (Cas no 1024-57-3)                  |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|995    | 4-Nitrosophenol (Cas no 104-91-6)                    |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|996    | Carbendazim (Cas no 10605-21-7)                     |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|997    | Allyl glycidyl ether (Cas no 106-92-3)                  |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|998    | Chloroacetaldehyde (Cas no 107-20-0)                   |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|999    | Hexane (Cas no 110-54-3)                         |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|1000   | 2-(2-Metoxyetoxy)ethanol (Cas no 111-77-3)                |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|1001   | (((((((((((((Dichlorophenyl)-3-(1H-1,2,4,-triazol-1-yl)propyl-1,1,2,2-te |
|     | (Cas no 112281-77-3)                           |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|1002   | 4-(4-(1,3-Dihydroxyprop-2-yl)phenylamino(-1,8-dihydroxy-5-nitroantraquın |
|     | (Cas no 114565-66-1)                           |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|1003   | 5,6,12,13-Ttetrachloroanthra(2,1,9-def:6,5,10-d'e'f')diisoquinoline-1,3, |
|     | (Cas no 115662-06-1)                           |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|1004   | Tris(2-Chloroethyl)phosphate (Cas no 115-96-8)              |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|1005   | 4'-Etoxy-2-benzimidazoleanilide (Cas no 120187-29-3)           |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|1006   | Nickel dihydroxide (Cas no 12054-48-7)                  |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|1007   | N,N-Dimetylaniline (Cas no 121-69-7)                   |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|1008   | Simazine (Cas no 122-34-9)                        |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|1009   | Bis(cyclopentadienyl)-bis(2,6-difluoro-3-(pyrrol-1-yl)-phenyl)titanium(C |
|     | no 125051-32-3)                             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|1010   | N,N,N',N'-Tetraglycidyl-4,4'-diamino-3,3'-diethyldiphenylmethane (Cas  |
|     | no 130728-76-6)                             |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|1011   | Divanadium pentaoxide (Cas no 1314-62-1)                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|1012   | Penthachlorophenol 'ün alkali tuzları (Cas no 131-52-2(1() (Cas no    |
|     | 7778-73-6(2(                               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|1013   | Phosphamidon (Cas no 13171-21-6)                     |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|1014   | N-(Trichloromethyltio)phthalimide (Cas no 133-07-3)           |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|1015   | N-2-Naphtylaniline (Cas no 135-88-6)                   |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|1016   | Ziram (Cas no 137-30-04)                         |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|1017   | 1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzene (Cas no 138526-69-9)           |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|1018   | Propazine (Cas no 139-40-2)                       |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|1019   | 3-(4-chlorophenyl)-1,1-dimethyluronium trichloroacetate;monuron-TCA   |
|     | (Cas no 140-41-0)                            |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|1020   | Isoxaflutole (Cas no 141112-29-0)                    |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|1021   | Kresoxim-methyl (Cas no 143390-89-0)                   |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|1022   | Chlordecone(Cas no 143-50-0)                       |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|1023   | 9-Vinylcarbazole (Cas no 1484-13-5)                   |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|1024   | 2-Ethylhexanoic acıd (Cas no 149-57-5)                  |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|1025   | Monuron (Cas no 150-68-5)                        |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|1026   | Morpholine-4-carbonyl chloride (Cas no 15159-40-7)            |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|1027   | Daminozide (Cas no 1596-84-5)                      |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|1028   | Alachlor (Cas no 15972-60-8)                       |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|1029   | Ürünün UVCB kondenzasyonu tetrakis-hydroxynethylphosphonium chloride,  |
|     | üre ve distile hydrogene C16-18 tallow alkylamine (Cas no        |
|     | 166242-53-1)                               |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|1030   | Ioxynil (Cas no 1689-83-4)                        |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|1031   | 3,5-Dibromo-4-hydroxybenzonitrile (Cas no 1689-84-5)           |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|1032   | 2,6-Dibromo-4-cyanophenyl octanoat (Cas no 1689-99-2)          |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|
|1033   | (4-((4-(Dimethylamino)phenyl((4-ethyl(3-                 |
|     | sulphonatobenzyl)amino(phenyl(methylene(cyclohexa            |
|     | 2,5-dien-1-ylidene((ethyl)(3-sulphonatobenzyl)              |
|     | amonium,sodium tuzu (Cas no 1694-09-3)                  |
|1034   | 5-Chloro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one (Cas no 17630-75-0)         |
|1035   | Benomyl (Cas no 17804-35-2                        |
|1036   | Chlorthalonil(Cas no 1897-45-6)                     |
|1037   | N'-(4-Chloro-o-tolyl)-N,N-dimethylformamidine monohydrochloride (Cas   |
|     | no 19750-95-9)                              |
|1038   | 4,4'-Methylenebis(2-ethylaniline) (Cas no 19900-65-3)          |
|1039   | Valinamide (Cas no 20108-78-5)                      |
|1040   | ((p-Tolyloxy)methyl(oxirane (Cas no 2186-24-5)              |
|1041   | ((m-Tolyloxy)methyl(oxirane (Cas no 2186-25-6)              |
|1042   | 2,3-Epoxypropyl o-tolyl ether (Cas no 2210-79-9)             |
|1043   | ((Tolyloxy)methyl(oxirane,cresyl glycidyl ether (Cas no 26447-14-3)   |
|1044   | Di-allate (Cas No 2303-16-4)                       |
|1045   | Benzyl 2,4-dibromobutanoate(Cas no 23085-60-1)              |
|1046   | Trifluoroiodomethane (Cas no 2314-97-8)                 |
|1047   | Thiophanate-methyl (Cas no 23564-05-8)                  |
|1048   | Dodecachloropentacyclo(5.2.1.0-(2,6(-.0-(5,8(-(decane (Cas no      |
|     | 2385-85-5)                                |
|1049   | Propyzamide(Cas no 23950-58-5)                      |
|1050   | Butyl glycidyl ether (Cas no 2426-08-6)                 |
|1051   | 2,3,4-Trichlorobut-1-ene (Cas no 2431-50-7)               |
|1052   | Chinomethionate (Cas no 2439-01-2)                    |
|1053   | (R)-(-Phenylethylamonium(-)-(1R,2S)-(1,2-epoxypropyl)phosphonate     |
|     | monohydrate (Cas no 25383-07-7)                     |
|1054   | 5-Ethoxy-3-trıchloromethyl-1,2,4-thiadiazole (Cas no 2593-15-9)     |
|1055   | Dispers yellow 3(Cas no 2832-40-8)                    |
|1056   | 1,2,4Triazole (Cas no 288-88-0)                     |
|1057   | Aldrin(Cas no 309-00-2)                         |
|1058   | Diuron (Cas no 330-54-1)                         |
|1059   | Linuron (Cas no 330-55-2)                        |
|1060   | Nickel carbonate(Cas no 3333-67-3)                    |
|1061   | 3-(4-Isopropylphenyl)-1,1-dimethylurea(Cas no 34123-59-6)        |
|1062   | Iprodione (Cas no 36734-19-7)                      |
|1063   | 4-Cyano-2,6-diiyodophenyl octanoate (Cas no 3861-47-0)          |
|1064   | 5-(2,4Dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine)-3-fluoro-2-hydroxymethylterahy |
|     | (Cas no 41107-56-6)                           |
|1065   | Crotonaldehyde (Cas no 4170-30-3)                    |
|1066   | Hexahydrocyclopenta( c )pyrrole-1-(1H)-amonium N-ethoxycarbonyl-n-(p-oly |
|     | (EC No 418-350-1)                            |
|1067   | 4,4'-Carbonimidoylbbbis(N,N-dimethylaniline((Cas no 492-80-8)      |
|1068   | DNOC (Cas no 534-52-1)                          |
|1069   | Toluidinium chloride (Cas no 540-23-8)                  |
|1070   | Toluidine sulphate (1:1) (Cas no 540-25-0)                |
|1071   | 2-(4-tert-Butylphenyl)ethanol (Cas no 5406-86-0)             |
|1072   | Fenthion (Cas no 55-38-9)                        |
|1073   | Chlordane,saf (Cas no 57-74-9)                      |
|1074   | Hexan-2-one (Cas no 591-78-6)                      |
|1075   | Fenarimol(Cas no 60168-88-9)                       |
|1076   | Acetamide (Cas no 60-35-5)                        |
|1077   | N-cyclohexyl-N-metoxy-2,5-dimethyl-3-furamide (Cas no 60568-05-0)    |
|1078   | Dieldrin(Cas no 60-57-1)                         |
|1079   | 4,4'-Isobutyletylidenediphenol (Cas no 6807-17-6)            |
|1080   | Chlordimeform (Cas no 6164-98-3)                     |
|1081   | Amitrole (Cas no 61-82-5)                        |
|1082   | Carbaryl (Cas no 63-25-2)                        |
|1083   | Distillates(Petroleum),hafif su ile parçalanmış. (Cas no 64741-77-1)   |
|1084   | 1-Ethyl-1-Methylmorpholinium bromide (Cas no 65756-41-4)         |
|1085   | (3-Chlorophenyl)-(4-metoxy-3-nitrophenyl)methanone (Cas no        |
|     | 66938-41-8)                               |
|1086   | Fuels,diesel (Cas no 68334-30-5),rafine edildiği bilinen ve karsinogen  |
|     | madde içermeyen                             |
|1087   | Fuel Oil, No.2 (Cas no 68476-30-2)                    |
|1088   | Fuel Oil, No.4 (Cas no 68476-31-3)                    |
|1089   | Fuels,diesel,no.2 (Cas no 68476-34-6)                  |
|1090   | 2,2-Dibromo-2-nitroethanol (Cas no 69094-18-4)              |
|1091   | 1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium bromide (Cas no 69227-51-6)        |
|1092   | Monocrotophos (Cas no 6923-22-4)                     |
|1093   | Nickel (Cas no 7440-02-0)                        |
|1094   | Bromomethane (Cas no 74-83-9)                      |
|1095   | Chloromethane (Cas no 74-87-3)                      |
|1096   | Iodomethane (Cas no 74-88-4)                       |
|1097   | Bromoethane (Cas no 74-96-4)                       |
|1098   | Heptachlor (Cas no 76-44-8)                       |
|1099   | Fentin hydroxide (Cas no 76-87-9)                    |
|1100   | Nickel sulphate (Cas no 7786-81-4)                    |
|1101   | 3,5,5-Trimethylcyclohex-2-enone (Cas no 78-59-1)             |
|1102   | 2,3-Dichloropropene (Cas no 78-88-6)                   |
|1103   | Fluazifop-P-butyl (Cas no 79241-46-6)                  |
|1104   | (S)-2,3-Dihydro-1H-indole-carboxylic acid (Cas no 79815-20-6)      |
|1105   | Toxaphene (Cas no 8001-35-6)                       |
|1106   | (4-Hydrazinophenyl)-N-methylmethanesulphonamide hydrochloride (Cas no  |
|     | 81880-96-8)                               |
|1107   | Solvent Yellow 14 (Cas no 842-07-9)                   |
|1108   | Chlozolinate (Cas no 84332-86-5)                     |
|1109   | Alkanes,C10-13,chloro (Cas no 85535-84-8)                |
|1110   | Pentachlorophenol (Cas no 87-86-5)                    |
|1111   | 2,4,6-Trichlorophenol (Cas no 68-06-2)                  |
|1112   | Diethylcarbamyl-chloride (Cas no 88-10-8)                |
|1113   | 1-Vinyl-2-pyrrolidone (Cas no 88-12-0)                  |
|1114   | Myclobutanil;2-(4-chlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)hexanenit |
|     | (Cas no 88671-890)                            |
|1115   | Fentin acetate (Cas no 900-95-8)                     |
|1116   | Biphenyl-2-ylamine (Cas no 90-41-5)                   |
|1117   | Trans-4-cyclohexyl-L-proline monohydro-chloride (Cas no 90657-55-9)   |
|1118   | 2-Methyl-m-phenylene diisocyanate (Cas no 91-08-7)            |
|1119   | 4-Methyl-m-phenylene diisocyanate (Cas no 584-84-9)           |
|1120   | m-Tolylidene diisocyanate (Cas no 26471-62-5)              |
|1121   | Fuels ,Jet yakıtı,kömür solvan extn.hidrolitik olarak parçalanmış    |
|     | hidrojenlenmiş(Cas no 94114-58-6)                    |
|1122   | Fuels,dizel, kömür solvan extn., hidrolitik olarak parçalanmış      |
|     | hidrojenlenmiş(Cas no 94114-59-7)                    |
|1123   | Pitch(Cas no 61789-60-4),%0.005 ten fazla a/a cinsinden benzo[a]pyrene  |
|     | içerirse                                 |
|1124   | 2-Butanone oxime (Cas no 96-29-7)                    |
|1125   | Hydrocarbons,C16-20,solvan-mumlanmamış hidrolitik olarak parçalanmış   |
|     | parafinik distn. Artık (Cas no 97675-88-2)                |
|1126   | (,(-Dichlorotoluene(Cas no 98-87-3)                   |
|1127   | Mineral wool,bu annex'te spesifik olarak belirtilen yerler dışunda    |
|     | [Alkali oksit ve toprak alkali oksit içeren rastgele dizilimli el yapımı |
|     | silika fiberleri(Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO ağırlıkça %18 den daha fazla    |
|     | içerir](EC No 406-230-1)                         |
|1128   | Acetophenone,formaldhyde,cyclohexylamine,methanol,acetic acid reaksiyon |
|     | ürünleri                                 |
|1129   | 4,4'-carbonimidoylbis[N,N-dimethylaniline]                |
|1130   | 1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexanes bu annex'te spesifik olarak belirtile |
|     | yerler dışında                              |
|1131   | Trisodium                                |
|     | bis(7-acetamido-2-(4-nitro-2-oxidophenylazo)-3-sulfanato-1-naphtholato  |
|1132   | 4-Allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)phenol,                 |
|     | 4-allyl-6-(3-(6-(3-(6-(3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)phenoxy)2-hydr |
|     | phenoxy)-2-hydroxypropyl)-4-allyl-2-(2,3-epoxypropyl)          |
|     | phenoxy-2- hydroxypropyl-2-(2,3-epoxypropyl)phenol ve          |
|     | 4-allyl-6-(3-(4-Allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)phenoxy)-2- hydroxypropyl) |
|     | phenoxy)phenol ve                            |
|     | 4-allyl-6-(3-(6-(3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)phenoxy)-2-hydroxypr |
|     | hydroxypropyl)-2-(2,3-epoxypropyl)phenol                 |
|----------+---------------------------------------------------------------------------|

[EK III İLE X]

tammetin.jpg (2780 bytes)