"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Danıştay Yedinci Dairesinden

Motorlu Taşıtlar Vergisi Hakkında Danıştay Kararı

Esas No:2005/195

Karar No:2005/92

Resmi Gazete Tarihi:21.05.2005

Resmi Gazete Sayısı:25821

Özü:Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığına ait araçlar nedeniyle 2003 yılı için motorlu taşıtlar vergisi tahakkuk ettirilmesine ilişkin işlemin iptali ile ödenmiş olan verginin yasal faiziyle birlikte iadesi istemiyle açılan davada; dava konusu tahakkuk işlemini iptal eden, davanın, yasal faiz istemine ilişkin kısmını ise reddeden ve davacı kurum aleyhine karar harcına hükmeden Diyarbakır Vergi Mahkemesinin tek hakimle verdiği 19.12.2003 gün ve E:2003/322; K:2003/914 sayılı kararını onayan Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesinin 30.6.2004 gün ve E:2004/109; K:2004/176 sayılı kararının, mahkeme kararının karar harcına ilişkin hüküm fıkrasının onanmasına dair hüküm fıkrasının; anılan Kurumun her türlü vergi, resim ve harçta muaf olduğu belirtilerek bozulması talebi hk.

Kanun Yararına Temyiz Eden: Danıştay Başsavcılığı

Davacı : Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı

Vekili : Av. Vedat M.Özevin BATMAN

Karşı Taraf : Batman Vergi Dairesi Müdürlüğü BATMAN

İstemin Özeti : Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığına ait araçlar nedeniyle 2003 yılı için motorlu taşıtlar vergisi tahakkuk ettirilmesine ilişkin işlemin iptali ile ödenmiş olan verginin yasal faiziyle birlikte iadesi istemiyle açılan davada; dava konusu tahakkuk işlemini iptal eden, davanın, yasal faiz istemine ilişkin kısmını ise reddeden ve davacı kurum aleyhine karar harcına hükmeden Diyarbakır Vergi Mahkemesinin tek hakimle verdiği 19.12.2003 gün ve E:2003/322; K:2003/914 sayılı kararını onayan Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesinin 30.6.2004 gün ve E:2004/109; K:2004/176 sayılı kararının, mahkeme kararının karar harcına ilişkin hüküm fıkrasının onanmasına dair hüküm fıkrasının; anılan Kurumun her türlü vergi, resim ve harçta muaf olduğu belirtilerek bozulması istenilmektedir.

Tetkik Hakimi Bülent Seyitdanlıoğlu'nun Düşüncesi : 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 23'üncü maddesinin (c) fıkrasında, kurum tarafından açılan ve Kurumun taraf olduğu davalar ve icra kovuşturmaları ile ilamlarının her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olduğu hükme bağlandığından, Bölge İdare Mahkemesi kararının, mahkeme kararının davacı kurum aleyhine karar harcına hükmedilmesine ilişkin hüküm fıkrasının onanmasına dair hüküm fıkrasının kanun yararına bozulmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

Danıştay Başsavcısı Harun Çetintemel'in Düşüncesi: Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığınca, adlarına kayıtlı araç nedeniyle 2003 yılına ilişkin motorlu taşıtlar vergisi tahakkukunun iptali ve ödenmiş olan verginin yasal faiziyle birlikte iadesi istemiyle açılan davayı kısmen kabul ederek vergi tahakkukunu iptal eden, yasal faize ilişkin istemi reddeden ve karar harcına hükmeden Diyarbakır Vergi Mahkemesinin 19.12.2003 günlü ve E:2003/322, K:2003/914 sayılı kararını onayan Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesinin 30.6.2004 günlü ve E:2004/109, K:2004/176 sayılı kararının; Kurumun her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olduğu belirtilerek kanun yararına bozulması istemi, karar harcı ile sınırlı olarak incelendi.

492 sayılı Harçlar Kanunu'nun "Vergi yargısı harçları" ile ilgili üçüncü kısmında yer alan "Mevzu" başlıklı 52'nci maddesinde, vergi yargısı işlemlerinden bu Kanuna ekli (3) sayılı tarifede yazılı olanların vergi yargısı harçlarına tabi olduğu, 53'üncü maddesinde de, vergi yargısı harçlarının harca mevzu olan işlemlerden dolayı Vergi Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri ve Danıştay'a başvuranlar tarafından ödeneceği belirtilmiş, 125'inci maddesinde ise, bu Kanunun ilgili kısımlarında mükellefiyet hakkında konulmuş hükümlerin aksine, özel kanunlarda hüküm bulunduğu takdirde özel kanun hükmünün uygulanacağı açıklanmıştır

Diğer yandan, kanun yararına bozulması istenilen Bölge İdare Mahkemesi kararının verildiği tarih itibariyla yürürlükte bulunan 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu'nun 23'üncü maddesinin (c) fıkrasında, "Kurum tarafından açılan ve Kurumun taraf olduğu davalar ve icra kovuşturmaları ile ilamlarının" ithalde alınan vergi ve resimler dahil her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olduğu hükme bağlanmıştır.

Yukarıda değinilen yasal düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde; Sosyal Sigortalar Kurumunun bizzat açtığı ve tarafı olduğu davalarda yargı harçlarından muaf olduğu sonucuna ulaşıldığından, aleyhe karar harcına hükmeden mahkeme kararının onanmasına ilişkin Bölge İdare Mahkemesi kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesinin 30.6.2004 günlü ve E:2004/109, K:2004/176 sayılı kararının, karar harcı yönünden, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 51'inci maddesi uyarınca kanun yararına bozulmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

Konuyu temyizen Yüksek Dairenizin takdir ve kararına saygı ile sunarım.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Yedinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

492 sayılı Harçlar Kanununun "Vergi yargısı harçları" başlıklı üçüncü kısmında yer alan "Mevzu" başlıklı 52'nci maddesinde, vergi yargısı işlemlerinden bu Kanuna ekli (3) sayılı tarifede yazılı olanların, vergi yargısı harçlarına tabi olduğu; 53'üncü maddesinde, vergi yargısı harçlarının, harca mevzu olan işlemlerden dolayı vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştaya başvuranlar tarafından ödeneceği hükümleri yer almış; aynı Kanunun 125'inci maddesinde ise, bu Kanunun ilgili kısımlarında mükellefiyet hakkında konulmuş hükümlerin aksine, özel kanunlarda hüküm bulunduğu takdirde özel kanun hükmünün uygulanacağı belirtilmiştir.

Öte yandan; temyiz konusu bölge idare mahkemesi kararının verildiği tarih itibarıyla yürürlükte bulunan 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 23'üncü maddesinin (c) fıkrasında ise, Kurum tarafından açılan ve Kurumun taraf olduğu davalar ve icra kovuşturmaları ile ilamlarının her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olduğu hükme bağlanmıştır.

Yukarıda yer alan kanun hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının, vergi yargısı harçlarından muaf olduğu anlaşıldığından; Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi kararının, anılan Kurum aleyhine karar harcına hükmeden vergi mahkemesi kararını onayan temyize konu hüküm fıkrasında isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenle, Danıştay Başsavcılığının kanun yararına temyiz isteminin kabulüne; Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesinin 30.6.2004 gün ve E:2004/109; K:2004/176 sayılı kararının temyize konu hüküm fıkrasının, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 51'inci maddesi uyarınca, hukuki sonuçlarına etkili olmamak üzere bozulmasına; kararın birer suretinin Maliye Bakanlığı ile Danıştay Başsavcılığına gönderilmesine ve bu kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasına, 2.2.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.

tammetin.jpg (2780 bytes)