"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından

2004 Yılı Ürünü Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola, Dane Mısır ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

Seri No:2005/23

Resmi Gazete Tarihi:21.05.2005

Resmi Gazete Sayısı:25821

MADDE 1 - 22 Eylül 2004 tarihli ve 25591 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2004 Yılı Ürünü Kütlü Pamuk,Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola, Dane Mısır ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği'nin (Tebliğ No: 2004/36) 6 ncı maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Alım satım belgesi (müstahsil makbuzu veya gerçek usulde vergilendirilen çiftçilerde fatura) ve/veya borsa alım satım belgesi ve zeytinyağında ilave olarak tasiriye faturası (tasiriye faturalarının tarihi hasat başlangıç tarihi ile son başvuru tarihi arasında olmalıdır.), ancak belirtilen belgeler işlenen tarım arazisinin mülkiyeti eş ve/veya birinci derece akrabalarına (anne, baba ve çocuklar) ait ise maliklerinin onaylarının bulunduğu muvafakatname ve ürün satışı yapan kişinin vukuatlı nüfus kayıt örneği,"

MADDE 2 -Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 -Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

tammetin.jpg (2780 bytes)