"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Maliye Bakanlığından

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği

Resmi Gazete Tarihi:21.05.2005

Resmi Gazete Sayısı:25821

I - GİRİŞ

Bilindiği üzere, 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 27/04/2005 tarih ve 25798 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, anılan Kanunun 2 nci maddesi ile 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununa "Ek Madde 12" eklenmiştir.

Söz konusu maddede, "Maliye Bakanlığınca belirlenen ekonomik kodlardan Devletin zimmetinde gerçekleşip, bütçe tertibi bulunmakla birlikte masrafın oluştuğu yer ve zamanda ödeneği bulunmayan harcama tutarları; dayanağını oluşturan harcama belgeleri de eklenmek suretiyle usulüne göre tahakkuk ettirilir. Bu harcama tutarları, "Ödeneğine Mahsup Edilecek Harcamalar Hesabına" yazılarak "Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabına" kaydedilir. Bu şekilde hesaba alınan tutarlar, ödeneğinin gelmesini müteakip bütçeleştirilmiş borçlar hesabından ödenir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığınca belirlenir." hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda belirtilen madde hükmünün uygulanması amacıyla 701- Ödeneğine Mahsup Edilecek Harcamalar Hesabı ile 323- Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabı ihdas edilmiş olup, söz konusu hesapların kullanımına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek görülmüştür.

II - DÜZENLEMENİN NİTELİĞİ

Bütçede tertibi bulunmakla birlikte devletin zimmetinde gerçekleşip masrafın oluştuğu yer ve zamanda ödeneğinin bulunmaması nedeniyle ödenemeyen, bu Tebliğ ekinde belirtilen bütçe giderlerinin ekonomik ayrımlarındaki tutarlar, düzenlenecek tahakkuk müzekkeresi ve verile emrine dayanağını oluşturan harcama belgelerinin eklenmesi suretiyle bir taraftan 701- Ödeneğine Mahsup Edilecek Harcamalar Hesabına borç, diğer taraftan 323- Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabına alacak kaydedilerek tahakkuk ettirilecektir. 701 nolu hesabın borç bakiyesi ile 323 nolu hesabın alacak bakiyesi, Tebliğ ekinde belirtilen ekonomik kodlardan bütçede tertibi bulunmasına rağmen masrafın gerçekleştiği yer ve zamanda ödeneğinin bulunmaması nedeniyle tahakkuk ettirilmiş ancak, ödenememiş olan tutarları gösterecektir. Bu hesaplar aracılığıyla, hangi tertipten ne kadar ödeneğe ihtiyaç duyulduğu tespit edilebileceği gibi, genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idareler için gereksinim duyulan nakit ihtiyacı da belirlenebilecektir.

A - Ödeneğine Mahsup Edilecek Harcamalar Hesabına ve Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabına Kaydedilecek Tutarlar

701 - Ödeneğine Mahsup Edilecek Harcamalar Hesabına ve 323-Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabına sadece, ekli listede yer alan ve bütçe giderlerinin ekonomik ayrımlarındaki 3 ekonomik kodu ile başlayan mal ve hizmet alım giderlerinden doğan borçlar kaydedilecektir.

B - Tahakkuk Dairelerince Yapılması Gereken İşlemler

Tahakkuk daireleri, yukarıda anılan türden yaptıkları giderlere ilişkin harcama belgelerini aylık olarak, tahakkuk müzekkeresi ve verile emrini bir nüsha fazla düzenlemek suretiyle tahakkuk ettirip saymanlıklara göndereceklerdir.

C - Bildirilen Tutarların Saymanlıklarca Kayıtlara Alınması

Tahakkuk dairelerince gönderilen tahakkuk evrakı gerekli kontroller yapıldıktan sonra, harcama tutarları bir taraftan 701- Ödeneğine Mahsup Edilecek Harcamalar Hesabına borç, 323- Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabına alacak; diğer taraftan 700- Giderler Hesabına borç, 705- Gider Yansıtma Hesabına alacak kaydedilmek suretiyle hesaplara alınacak ancak, bu aşamada ödeme işlemi kesinlikle gerçekleştirilmeyecektir.

D - Kayıtlara Alınan Tutarların Raporlanması ve Bunlara İlişkin Ödeneklerin Gönderilmesinde Kamu İdarelerince Yapılacak İşlemler

Gün içinde 701- Ödeneğine Mahsup Edilecek Harcamalar Hesabına kaydedilen tutarlar saymanlıklar tarafından say2000i sistemi üzerinden ödenek ihtiyacı olarak gün sonlarında BYES sistemine aktarılacaktır. BYES sistemine aktarılan tutarlara ilişkin ödeme emirleri kurum bütçesinde yeterli ödeneğin bulunması halinde, her ayın ilk 10 günü içerisinde ilgili saymanlığa gönderilecektir.

E - Tahakkuk Ettirilen Harcamaların Ödeneğine Dayalı Olarak Ödenmesi ve Muhasebeleştirilmesi İşlemleri

Bu Tebliğ uyarınca tahakkuk ettirilerek hesaplara alınmış ancak, ödemesi yapılmamış harcamalara ilişkin ödeneklerin temin edilmesiyle birlikte, tahakkuk daireleriyle irtibat kurulmaksızın ödeme işlemi kayıtlara alınış tarihine göre gerçekleştirilecektir. Düzenlenecek saymanlık işlem fişi ile bir taraftan 702- Bütçe Giderleri Hesabına borç, 100- Kasa Hesabı, 103- Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı veya 320- Bütçe Emanetleri Hesabına ya da ilgili diğer hesaplara alacak, diğer taraftan 323- Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabına borç, 701- Ödeneğine Mahsup Edilecek Harcamalar Hesabına alacak kaydedilmek suretiyle muhasebeleştirme işlemi tamamlanacaktır. Diğer taraftan, ödemeye ilişkin düzenlenen saymanlık işlem fişine, söz konusu tutarın 323- Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabına alınmasına ilişkin tahakkuk müzekkeresi ve verile emrinin fazla düzenlenmiş olan nüshası bağlanacaktır.

III - HESAPLARIN YIL SONU BAKİYESİ

Niteliği itibariyle 701- Ödeneğine Mahsup Edilecek Harcamalar Hesabı ertesi yıla devir vermeyeceğinden ödenek dağıtım işlemlerinde gerekli hassasiyetin gösterilerek bu hesaplara alınan tutarlara ilişkin ödeneklerin öncelikle ve her halükarda yıl sonu itibariyle gönderilmesi gerekmektedir.

IV - DİĞER HUSUSLAR

Bu Tebliğ, ekte belirtilen ekonomik kodlardaki harcamalara ilişkin olduğundan sayılan ekonomik kodların dışındaki ekonomik kodlarla ilgili olarak 20 sıra nolu Genel Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına devam olunacaktır.

V - YÜRÜRLÜK

Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Tebliğ olunur.

tammetin.jpg (2780 bytes)