"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Kültür ve Turizm Bakanlığından

Turizmi Teşvik Kanununun Cezai Hükümlerinin Uygulanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi:21.05.2005

Resmi Gazete Sayısı:25821

MADDE 1 - 20/11/1998 tarihli ve 23529 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Turizmi Teşvik Kanununun Cezai Hükümlerinin Uygulanması Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 9 - Uyarma cezası kesindir.

Para cezalarına karşı, cezanın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde Bakanlığa yazılı olarak itiraz edilebilir.

İtirazlar, "Değerlendirme Kurulu"nda incelenir. İnceleme en geç bir ay içerisinde sonuçlandırılır.

Değerlendirme Kurulu; para cezalarını onaylar, değiştirir veya kaldırır. Değerlendirme Kurulunun kararı Bakanlık Makamının onayı ile kesinleşir.

Bu Yönetmelikte sayılan cezalara karşı, belgeli işletmenin bulunduğu yargı çevresindeki idare mahkemesi nezdinde iptal davası açılabilir."

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

tammetin.jpg (2780 bytes)