"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Devlet Bakanlığından

Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi:21.05.2005

Resmi Gazete Sayısı:25821

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünde çalışan devlet memurlarının disiplin amirlerinin tayini, tespiti ve uyulacak esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - Bu Yönetmelik, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünde görevli memurları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 124 üncü ve 134 üncü maddeleri ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4 - Teşkilat yapısı ve görev yerleri itibariyle Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünde görevli personelin disiplin ve üst disiplin amirleri Ek-1 de gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 - Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 - Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.

                     Memuriyet Unvanı      Disiplin Amiri       Üst Disiplin Amiri     
-------------------------------------   -------------------------- -------------------------- -------------------
1) Genel Müdürlük Makamı                                                  
a) Genel Müdür              Devlet Bakanı                                  
b) Genel Müdür Yardımcısı         Genel Müdür        Devlet Bakanı                     
c) Diğer Personel             Genel Müdür Yardımcısı   Genel Müdür                      
2) Hukuk Müşavirliği                                                    
a) Hukuk Müşaviri             Genel Müdür Yardımcısı   Genel Müdür                      
b) Diğer Personel             Hukuk Müşaviri       Genel Müdür Yardımcısı                
3) Daire Başkanlıkları                                                   
a) Daire Başkanı             Genel Müdür Yardımcısı   Genel Müdür                      
b) Şube Müdürü, Aile ve Sosyal      Daire Başkanı       Genel Müdür Yardımcısı                
  Araştırma Uzmanı,Aile ve Sosyal Araştı                                         
  Uzman Yardımcısı                                                      
c) Diğer Personel (Daire Başkanlığına   Daire Başkanı       Genel Müdür Yardımcısı                
  bağlı diğer personel)                                                   
d) Diğer Personel (Şube Müdürlüğüne    Şube Müdürü        Daire Başkanı                     
  bağlı diğer personel)                                                  


tammetin.jpg (2780 bytes)