"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Devlet Bakanlığından

Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi:21.05.2005

Resmi Gazete Sayısı:25821

Amaç

MADDE 1 - Bu Yönetmelik, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünde çalışan Devlet Memurlarına sicil raporu vermeye yetkili sicil amirlerini tayin ve tespit etmek amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam

MADDE 2 - Bu Yönetmelik, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünde görevli memurları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - Bu Yönetmelik 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 112 nci maddesi ile aynı Kanunun değişik 121 inci maddesine ve Bakanlar Kurulunun 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Sicil amirleri

MADDE 4 - Bu Yönetmelik kapsamına giren memurların, memuriyet unvanlarına göre birinci, ikinci ve üçüncü sicil amirleri Ek-1de gösterilmiştir.

Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 - Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 - Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.

                     I. Sicil          II. Sicil         III. Sicil         
Memuriyet Unvanı             Amiri           Amiri           Amiri           
--------------------------------------  ------------------------  ------------------------  ------------------------
1) Genel Müdürlük Makamı                                                  
a) Genel Müdür              Devlet Bakanı                                  
b) Genel Müdür Yardımcısı         Genel Müdür        Devlet Bakanı                     
c) Diğer Personel             Genel Müdür Yardımcısı   Genel Müdür        Devlet Bakanı       
2) Hukuk Müşavirliği                                                    
a) Hukuk Müşaviri             Genel Müdür Yardımcısı   Genel Müdür        Devlet Bakanı       
b) Diğer Personel             Hukuk Müşaviri       Genel Müdür Yardımcısı   Genel Müdür        
3) Daire Başkanlıkları                                                   
a) Daire Başkanı             Genel Müdür Yardımcısı   Genel Müdür        Devlet Bakanı       
b) Şube Müdürü              Daire Başkanı       Genel Müdür Yardımcısı   Genel Müdür        
c) Aile ve Sosyal Araştırmalar Uzmanı,  Daire Başkanı       Genel Müdür Yardımcısı   Genel Müdür        
  Aile ve Sosyal Araştırmalar Uzman                                           
  Yardımcısı                                                         
d) Diğer Personel (Daire Başkanlığına   Daire Başkanı       Genel Müdür Yardımcısı   Genel Müdür        
  bağlı diğer personel)                                                   
e) Diğer Personel (Şube Müdürlüğüne    Şube Müdürü        Daire Başkanı       Genel Müdür Yardımcısı   
  bağlı diğer personel)                                                   

tammetin.jpg (2780 bytes)