İnteraktif CD

16 Mayıs 2005 - 25817          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

- 5345 Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun- 5345 Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Çevre ve Orman Bakanlığına,Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelik

- Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Sınav, Atama,Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

- Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 31)- Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 31)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/24)   - İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/24)