İnteraktif CD

14 Mayıs 2005 - 25815          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM Kararı

- 847 Bazı Girişimcilerce Holding Adı Altında Gerçekleştirilen İzinsiz Halka Arz Yoluyla Tasarruf Sahiplerinin Mağduriyetine Yol Açılmasının Neden ve Sonuçlarıyla Bu Süreçte SPK'nın Sorumluluğunun Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Atama Kararları

- 2005/8797 Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyeliğine Gülsüm AZERİ'nin Atanmasına Dair Karar

- 2005/8798 Rekabet Kurulu Üyeliğine, Mehmet Akif ERSİN'in Atanmasına Dair Karar

- Adalet, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Kültür ve Turizm ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Yönetmelikler

- Bazı Yönetmeliklerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelikler

Ana Statü

- Denizcilik Bankası T.A.Ş.Ana Statüsünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Ana Statü- Denizcilik Bankası T.A.Ş.Ana Statüsünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Ana Statü

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/94 (5680 Sayılı Basın Kanunu ile İlgili), K: 2004/45 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/94 (5680 Sayılı Basın Kanunu ile İlgili), K: 2004/45 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları