İnteraktif CD

12 Mayıs 2005 - 25813          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM Kararı

- 846 (10/238) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2005/8761 Türkiye-Cezayir Ekonomik, Bilimsel ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu 8 inci Dönem Toplantısı Tutanağı'nın Onaylanması Hakkında Karar

Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'inVekâlet Etmesine Dair Tezkere

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Çevre ve Orman Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelikler

- Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik- Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

- Trakya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

- 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 10)- 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 10)

- Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 44)- Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 44)

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 348)- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 348)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları