İnteraktif CD

07 Mayıs 2005 - 25808          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

- 5341 Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun- 5341 Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2005/8723 Türkiye Libya Karma Ekonomik Komisyonu 19. Dönem Toplantısı Protokolu'nun Onaylanması Hakkında Karar

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2005/8730 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 65, 74, 77, 84 ve Ek 6 ncı Maddelerinde Belirlenen Maktu Harç Tarifelerinin, Belediye Grupları İtibarıyla Tespit Edilmesi Hakkında Karar- 2005/8730 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 65, 74, 77, 84 ve Ek 6 ncı Maddelerinde Belirlenen Maktu Harç Tarifelerinin, Belediye Grupları İtibarıyla Tespit Edilmesi Hakkında Karar

- 2005/8749 Bazı Kadroların 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki (I) Sayılı Cetvelin İlgili Kurum ve Kuruluşlara İlişkin Bölümlerinden İptal Edilerek Çıkarılması ve Bazı Kadroların Aynı Cetvelin Sağlık Bakanlığına İlişkin Bölümüne Eklenmesi Hakkında Karar- 2005/8749 Bazı Kadroların 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki (I) Sayılı Cetvelin İlgili Kurum ve Kuruluşlara İlişkin Bölümlerinden İptal Edilerek Çıkarılması ve Bazı Kadroların Aynı Cetvelin Sağlık Bakanlığına İlişkin Bölümüne Eklenmesi Hakkında Karar

- 2005/8753 2005 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar- 2005/8753 2005 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliğine Seçme Kararı

- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Yedek Üyeliğine, Yargıtay Üyesi Salih Sırrı UZ'un Seçilmesine Dair Karar (No: 2005/12)

Atama Kararları

- Milli Savunma, İçişleri, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm ile Çevre Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Sınır Tespit Kararı

- Sınır Tespitine Dair Karar

Yönetmelikler

- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Mersin Üniversitesi İlkyardım Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları