İnteraktif CD

05 Mayıs 2005 - 25806          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

- 5340 Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5340 Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

- 5342 Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 5342 Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

- 5343 Türkiye Cumhuriyeti ile Lübnan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 5343 Türkiye Cumhuriyeti ile Lübnan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Tüzük

- 2005/8741 Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük- 2005/8741 Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2005/8748 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar- 2005/8748 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

- 2005/8767 Kemer Yat Limanının Daimi Yolcu Giriş-Çıkış Deniz Hudut Kapısı Olarak Tespiti Hak-kında Karar

- 2005/8771 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Mal Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar- 2005/8771 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Mal Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Beşir ATALAY'a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Atama Kararları

- Devlet, Bayındırlık ve İskan, Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Yönetmelikler

- 2005/8718 Yedek Personel Erteleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- 2005/8720 Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- 2005/8722 Derneklerin İzinle Kurabileceği Tesisler Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılma-sına Dair Yönetmelik- 2005/8722 Derneklerin İzinle Kurabileceği Tesisler Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılma-sına Dair Yönetmelik

- İhracatçı Birlikleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

- Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İyi Tarım Uygulamalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilirkişi Yönetmeliği- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilirkişi Yönetmeliği

- Aracı Kurumların Tedrici Tasfiye Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Aracı Kurumların Tedrici Tasfiye Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Akdeniz Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

- Gazi Üniversitesi Transplantasyon Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İstanbul Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine İlişkin Uygulama Yönetmeliği

Tebliğ

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/23)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/23)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları