"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Bakanlar Kurulundan

Resmi Gazete Tarihi:04.05.2005

Resmi Gazete Sayısı:25805

Ekli "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 04/03/2005 tarihli ve 4372 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre,Bakanlar Kurulu'nca 28/3/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                              Ahmet Necdet SEZER                
                              CUMHURBAŞKANI                  
Recep Tayyip ERDOĞAN               
Başbakan                     
A.GÜL                 A. ŞENER                A. ŞENER              B. ATALAY
Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.     Devlet Bak. ve Başb. Yrd.       Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.    Devlet Bakanı
A. BABACAN              M. AYDIN                G. AKŞİT              K. TÜZMEN
Devlet Bakanı             Devlet Bakanı             Devlet Bakanı           Devlet Bakanı
C. ÇİÇEK               M. V.GÖNÜL               A.AKSU               K.UNAKITAN
Adalet Bakanı             Milli Savunma Bakanı          İçişleri Bakanı          Maliye Bakanı
H.ÇELİK                Z. ERGEZEN               H. ÇELİK              B. YILDIRIM
Milli Eğitim Bakanı          Bayındırlık ve İskan Bakanı      Sağlık Bakanı V.          Ulaştırma Bakanı
S.GÜÇLÜ                M. BAŞESGİOĞLU             A. COŞKUN
Tarım ve Köyişleri Bakanı       Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı      Sanayi ve Ticaret Bakanı
M.H.GÜLER               B. ATALAY               O. PEPE
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı   Kültür ve Turizm Bakanı V.       Çevre ve Orman Bakanı

Madde 1 - 18/03/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 7 - Kamu kurum ve kuruluşlarının personel ihtiyacı göz önünde bulundurularak KPSS'nin yapılacağı tarihler, DPB ve ÖSYM tarafından birlikte belirlenir. ÖSYM, KPSS tarihi, başvuru tarihi ve başvurunun ne şekilde ve nereye yapılacağını Resmi Gazete'de ve Türkiye genelinde yayınlanan en yüksek tirajlı ilk üç gazetede farklı tarihlerde ilan vermek suretiyle duyurur."

Madde 2 - Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"KPSS'nin geçerlilik süresi

Madde 11 - KPSS sonuçları iki yıl süreyle geçerlidir. Ancak, bu süre içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda, sınav sonuçları, bir sonraki sınava kadar geçerli olmaya devam eder."

Madde 3 - Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

"İlgili kamu kurum ve kuruluşları, bu plan çerçevesinde acil ve zorunlu olarak yeni personel alınmasına ihtiyaç duymaları halinde, açıktan atama yapmayı planladıkları kadrolar için yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde açıktan atama izinlerini almak zorundadırlar."

Madde 4 - Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

"Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacak öğretmen atamalarına ilişkin yerleştirme işlemleri, bu Bakanlık tarafından, ÖSYM'ce yapılacak KPSS sonuçlarına göre yapılır. Gerek görüldüğünde tüm yerleştirme işlemlerinde ÖSYM ile Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü işbirliği yapar."

Madde 5 - Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

"Kamu kurum ve kuruluşları, genel yerleştirme sonucu boş kalan kadrolarına ya da yerleştirme yapılmasından sonra ortaya çıkan acil ve zorunlu hallerde açıktan atama izni alınmış boş kadrolarına yerleştirme yapılmasını isteyebilirler."

Madde 6 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

"Ek Madde 1 - Bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde yer alan süreleri ÖSYM ile birlikte yeniden belirlemeye DPB yetkilidir.

Ek Madde 2 - Yapılan yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadroya yerleştirilip ataması yapılanlar, daha sonraki personel alımları için, yerleştirmelerine esas alınan puanla başvuruda bulunamazlar."

Madde 7 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 8 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

tammetin.jpg (2780 bytes)