"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Bakanlar Kurulundan

Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi:04.05.2005

Resmi Gazete Sayısı:25805

Ekli "Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Ulaştırma Bakanlığının 16/02/2005 tarihli ve 6710 sayılı yazısı üzerine, 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 237 sayılı Taşıt Kanununa göre, Bakanlar Kurulu'nca 15/3/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                         Ahmet Necdet SEZER                
                         CUMHURBAŞKANI                  
Recep Tayyip ERDOĞAN               
Başbakan                     
K. TÜZMEN               A. ŞENER                M. A. ŞAHİN            B. ATALAY
Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.    Devlet Bak. ve Başb. Yrd.       Devlet Bak. ve Başb. Yrd.     Devlet Bakanı
A. BABACAN              R. AKDAĞ                M. V. GÖNÜL            K. TÜZMEN
Devlet Bakanı             Devlet Bakanı V.            Devlet Bakanı V.          Devlet Bakanı
M. A. ŞAHİN              M. V.GÖNÜL               A.AKSU               A. BABACAN
Adalet Bakanı V.           Milli Savunma Bakanı          İçişleri Bakanı          Maliye Bakanı V.
H.ÇELİK                Z. ERGEZEN               R.AKDAĞ              B. YILDIRIM
Milli Eğitim Bakanı          Bayındırlık ve İskan Bakanı      Sağlık Bakanı           Ulaştırma Bakanı
S.GÜÇLÜ                M. BAŞESGİOĞLU             A. AKSU
Tarım ve Köyişleri Bakanı       Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı      Sanayi ve Ticaret Bakanı V.
M.H.GÜLER               A. KOÇ                 O. PEPE
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı   Kültür ve Turizm Bakanı        Çevre ve Orman Bakanı

Madde 1 - 06/02/2004 tarihli ve 2004/6801 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliğinin 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Kamu kurum ve kuruluşlarının ekipman ve personelinin devamlılık arz eden otobüsle yapılan mutat servis taşımaları dışındaki işin niteliğine uygun taşıtlarla yapılan taşımaları bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır."

Madde 2 - Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin taşınması hizmetinin, öncelikle belediyelere ait toplu taşıma araçları ve belediyelerce toplu taşıma yapılması konusunda ruhsat, uygunluk ve güzergah izni verilen gerçek ve tüzel kişilere ait, belediyelerce belirlenen fiyat tarifelerine göre taşıma yapan halk otobüsü, minibüs ve benzeri araçlardan yararlanılarak yerine getirilmesi esastır. Bu hizmet gerek zaman tarifeleri gerekse sahip oldukları kapasiteler bakımından belediyelerce yerine getirilemeyecek ise bu hususu ve gerekçesini belirten ve servis ihdas etmek isteyen kamu kurum ve kuruluşunca ilgili belediyenin taşımacılık konusunda görevli/yetkili biriminden temin edilecek yazı,"

Madde 3 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Kamu kurum ve kuruluşlarının taşıma işini üstlenen gerçek ve tüzel kişilere ödenecek ücretin %75'i ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından araç sahiplerinin kendisine veya bildireceği banka hesap numarasına doğrudan ödenir."

Madde 4 - Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Türk Silahlı Kuvvetlerinin öz mal araçlarıyla servis ihdası ve işletilmesinde Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği hükümleri saklıdır."

Madde 5 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 6 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

tammetin.jpg (2780 bytes)