"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik Mühendisleri Odasından

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi:25.04.2005

Resmi Gazete Sayısı:25796

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik Mühendisleri Odasının amaçları, örgütlenmesi, işlev ve işleyişi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - Bu Yönetmelik, Jeofizik Mühendisleri Odasının üyeleri, organlarının görev ve yetkileri, şube ve temsilcilikleri, mali hükümleri ve Oda seçimleri ile ilgili düzenlemeleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - Bu Yönetmelik, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kuruluş

MADDE 4 - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununa uygun olarak kurulan, tüzel kişiliği haiz ve kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik Mühendisleri Odası bu Yönetmelik hükümlerine bağlı olup, merkezi Ankara'dadır.

Tanımlar

MADDE 5 - Bu Yönetmelikte geçen;

Birlik/TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini,

Kanun: 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununu,

Ana yönetmelik: 2/12/2002 tarihli ve 24954 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ana Yönetmeliğini,

Oda/JFMO: TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odasını,

Şube: TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası şubesini,

Üye: TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası üyesini,

Birlik delegesi: TMMOB Genel Kurulunun Jeofizik Mühendisleri Odası delegesini,

Temsilci: Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu tarafından bölge, il, ilçe, işyeri ve benzeri için görevlendirilen kişi veya kişileri,

SMMH: Serbest Müşavirlik Mühendislik Hizmetlerini,

BT: Odaya kayıtlı özel büroların yaptırdığı büro tescilini,

SMM: Serbest Müşavir Mühendisini,

SBTK: Sürekli Bilimsel Teknik Kurulunu,

Jeofizik: Fizik ilkelerini kullanarak yerküreyi, hidrosferi, atmosferi ve uzayı inceleyen bilim dalını,

Jeofizik mühendisliği: Petrol, maden ve benzeri doğal kaynakların aranması, araştırılması, bulunması, rezerv özelliklerinin saptanması, içme ve kullanma amaçlı yeraltı ve yerüstü suları, jeotermal enerji, çevre ve çevre sorunları ve arkeolojik amaçlı araştırmalar ile her türlü mühendislik yapılarının yapı yeri ve güzergah seçimi, zemin ve temel etütleri, deprem, doğal afet ve benzeri konularında eğitim ve araştırma etkinliklerinin yürütüldüğü, fizik, matematik, bilgisayar, elektronik teknolojisine dayalı, dili matematik olan mühendislik dalını,

Jeofizik mühendisliğinin uzmanlığı: Yerkürenin incelenen bölümüne ve olayına göre ya da belirli fiziksel özelliklerinden yola çıkılarak, sismoloji (deprembilim), yer içi fiziği, hidroloji, deniz jeofiziği, jeomanyetizma, aeronomi, meteoroloji, atmosfer fiziği, volkanoloji, yer içi kimyası, fiziksel oşinografi, jeofizik bilimi ve jeofizik mühendisliği ile ilgili araştırmalarını,

ifade eder.

Odanın amaçları

MADDE 6 - Odanın amaçları şunlardır:

a) Meslek ve üyelere ilişkin amaçlar;

1) Üyeler arası sosyal dayanışmayı sağlamak, meslek mensuplarının ortak gereksinimlerini karşılamak, mesleki etkinliklerini kolaylaştırmak ve geliştirmek,

2) Üyelerinin mesleki alanlardaki hak ve yetkilerini tanımlamak ve bu hak ve yetkilerin korunması ve genişletilmesi yönünde çalışmalar yapmak, haksız rekabeti önlemek amacıyla uyulması zorunlu kuralları koymak ve denetlemek,

3) Üyelerinin çalıştığı her kesimde iş güvenliği, işyeri özellikleri, asgari ücret ve yaşam standardı ile benzeri konularda araştırmalar yapmak ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,

4) Jeofizik mühendisliği hizmetleri ile ilgili asgari ücretleri belirlemek, tip sözleşmeleri hazırlamak,

5) Jeofizik mühendislerinin uzmanlık alanları içerisinde yer alan konularda gerekli tüm girişim ve etkinliklerde bulunmak, proje ve çözüm önerileri geliştirmek, görüş bildirmek,

6) Meslekle ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve benzeri mevzuatın hazırlanmasında, yürürlüğe konmasında ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve görüş bildirmek,

7) Jeofizik mesleğinin gelişmesine, yeni uygulama alanlarının saptanmasına ve mevcut uygulamalardaki meslekle ilgili eksiklik ve yetersizliklerin belirlenmesine yönelik girişimlerde bulunmak,

8) Jeofizik eğitim ve öğretimi yapan kuruluşlarla işbirliği yaparak, güncel koşulların ve ülke yararının gerektirdiği nitelik ve nicelikte jeofizik mühendisi yetiştirilmesi için her türlü girişimde, öneri ve katkıda bulunmak,

9) Jeofizik mühendisliği uygulamalarının ayrıntılı olarak teknik hizmet esaslarını belirlemek, bu konularda norm ve standart hazırlayarak bunlara uyulmasını sağlamak,

10) Jeofizik çalışmalarında kullanılan elektronik cihaz, araç ve gerecin, nitelik ve nicelik açısından, dışalım ve yerli üretiminde, ülkemiz gerçekleri ve gereksinimi göz önünde tutularak saptamalarda bulunmak ve konuyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına görüş bildirmek,

11) Üyelerinin mesleki bilgi ve deneyimlerini artırmak üzere, gerekirse ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak, hizmet içi eğitimler düzenlemek ve belgelendirmek. Üyelerinin, meslek içi ve bilimsel çalışmalarına, yaptıkları işlere ve tamamlayıcı öğrenimlere dayanan uzmanlık sicil dosyaları tutmak ve gerektiğinde talep eden kamu, özel kuruluş ve kişilere uzman ve bilirkişi önermek,

12) Birden fazla mühendislik mesleğinin birlikte çalışmasını gerektiren konularda, mesleklerin karşılıklı sınır, ilişki ve sorumluluklarını belirleme çalışmalarına katılmak ve bunlara ilişkin yönetmelik tasarıları hazırlayarak, Birlik Genel Kurulunun onayına sunmak,

13) Meslek mensuplarının halkla ve birbirleri ile olan ilişkilerinde etik değerleri, dürüstlük ve güveni hakim kılarak meslek disiplinini ve ahlakını korumak,

14) Serbest olarak mesleğini icra edecek olan jeofizik mühendislerine SMM belgesi vermek. SMM tarafından hazırlanan rapor ve diğer tür teknik araştırma dokümanlarını gerektiğinde, şikayet durumunda, Oda norm ve standartlarını esas alarak incelemek veya belirleyeceği uzmanlara inceletmek, onaylamak ve mesleki denetimi sağlamak,

15) Üyesi bulunduğu ya da üyelik olanağı doğan, uzmanlığını ilgilendiren alanlarda uluslararası meslek kuruluşları ile gereken ilişkileri kurmak, Jeofizik mühendisliği mesleğini ve Jeofizik mühendislerini ülke içinde ve dışında temsil etmek,

16) Mesleki terim ve kavram birlikteliği sağlamak üzere çalışmalar yapmak, jeofizik çalışmalarına ilişkin kural ve standartları belirlemek; belirlenen sonuçları, kuruluşların ve üyelerin yararlanmasına sunmak.

b) Kamu yararına ilişkin amaçlar;

1) Temel jeofizik bilgilerinin toplumda yaygınlaşması ve jeofiziğin temel eğitim içinde yer alması için her türlü çalışmayı yapmak, girişimlerde bulunmak,

2) Kamu yararının gözetilmesi temelinde, mesleği ilgilendiren konularda yasal düzenlemelerin yapılabilmesi için gündem belirlemek, meslek mensuplarını ve kamuyu, ilgili gündem çerçevesinde bilgilendirmek, jeofizik bilimi ve ilgili uzmanlık alanlarında kamu yararının sağlanması ve halkın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi amacıyla her tür etkinlikte bulunmak,

3) Kamu yararı, ülke kalkınması ve toplumsal gelişme esasları içerisinde, maden, petrol, doğal gaz, kömür, jeotermal kaynaklar ve mineralli sular, endüstriyel hammadde, içme ve kullanma amaçlı yer üstü ve yeraltı suları ve benzeri doğal kaynakların aranması, araştırılması, bulunması, rezerv ve kalite tespiti ile ilgili mesleki yetkinliği geliştirmek, teknik hizmet esaslarını belirlemek, denetlemek ve geliştirmek, mesleki yetki ve sorumluluk sınırlarını belirlemek için gerekli bilimsel, teknik ve hukuksal çalışmaları yapmak, görüş belirtmek ve önerilerde bulunmak,

4) Mühendislik yapılarının yapı yeri ve güzergah seçimi, zemin ve temel etüdü, kent planlaması, sağlık ve adli jeofizik çalışmaları, arkeolojik araştırmalar, çevre ve çevre sorunları, depolama alanlarının tespiti, emniyetli patlayıcı madde miktarının belirlenmesi ve benzeri çalışmalarda yapılacak jeofizik araştırmalar ile ilgili mesleki yetkinliği geliştirmek, teknik hizmet esaslarını belirlemek, denetlemek ve geliştirmek, mesleki yetki ve sorumluluk sınırlarını belirlemek için gerekli bilimsel, teknik ve hukuksal çalışmaları yapmak, görüş belirtmek ve önerilerde bulunmak,

5) Kamu kurumu ve kuruluşlar yerel yönetim, özel şirket ve benzeri kuruluşlar tarafından talep edilmesi halinde özel sözleşmeler yaparak onlar adına gerçek ve tüzel kişilerce yapılan mesleki çalışma, rapor ve dokümanları ücret karşılığı incelemek çalışmaları yönlendirmek ve bilirkişi, eksperlik hizmeti vermek,

6) Jeofizik mühendislik mesleğine ilişkin her türlü araştırma ve çalışmada diğer mühendis ve mimar odaları, meslek dernekleri ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

İKİNCİ BÖLÜM

Üyelik

Oda üyelikleri

MADDE 7 - Odanın üyelik statüleri şunlardır:

a) Asil üyelik: Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda olup, Türkiye sınırları içerisinde mesleklerini uygulamaya yasal yetkili bulunan jeofizik yüksek mühendis ve mühendisleri ile TMMOB Genel Kurul kararıyla Oda bünyesinde yer alması uygun görülen meslek mensuplarıdır.

b) Onur üyeliği: Odanın amaçları ve ilkeleri doğrultusunda, meslek onurunu koruyarak, yurt içinde veya dışında jeofizik mesleğine emek vermiş, jeofizik mühendislerine veya jeofizik yüksek mühendislerine Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun onayı ile onur üyeliği verilir.

c) Geçici üyelik: Geçici üyeler için, 1/2/2005 tarihli ve 25714 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yabancı Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Çalışma İznine Esas Değerlendirilmesi ve Geçici Üyelik Müracaatları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. Geçici üyelerin oy kullanma, seçme ve seçilme hakları yoktur.

ç) Fahri üyelik: Jeofizik mühendisi olmayan ancak, meslekle yakın işbirliğinde çalışan ve mesleğin gelişimine katkıda bulunan kişilere Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun onayı ile fahri üyelik verilir. Fahri üyelerin oy kullanma, oda organlarına seçme ve seçilme hakları yoktur.

d) Öğrenci üyeliği: Jeofizik mühendisliği bölümü öğrencilerine, öğrenci üyeliği statüsü verilebilir. Öğrenci üyelerin kayıt ve kimlik ücreti haricinde ödenti zorunlulukları yoktur. Öğrenci üyelerin oy kullanma, oda organlarına seçme ve seçilme hakları yoktur.

Üyelerin yükümlülükleri

MADDE 8 - Oda üyelerinin yükümlülükleri şunlardır:

a) Diploma veya denklik belgesi almak suretiyle, Türkiye'de mesleklerini uygulayabilecek duruma gelmiş olan, mesleğinin uygulanmasını gerektiren işlerle uğraşan ve mesleki öğretim yaptıran jeofizik mühendisleri veya jeofizik yüksek mühendisleri, Odaya üye olmak, kimlik belgesi almak, kimlik belgelerini her yıl onaylatmak ve üyelik koşullarını korumak zorundadırlar.

b) Kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşlarında, asli ve sürekli görevlerde çalışan jeofizik mühendisleri ve jeofizik yüksek mühendislerinin Odaya üye olmaları isteklerine bağlıdır. Ancak bunlar, görevlerinin gereği olan işleri yaparken, mesleki bakımdan Odaya kayıtlı meslektaşlarının yetkileri ve haklarına sahip, onların ödev ve sorumlulukları ile yükümlüdürler.

c) Silahlı Kuvvetler mensupları Odaya üye olamaz ve Oda organlarında görev alamazlar. Ancak üye olmamaları, kanunlarda belirtilen diğer kayıt ve şartlara uymak kaydıyla, meslekleri ile ilgili görevlerde çalışmalarına, mesleki hizmetleri yürütmelerine, yetkilerini kullanmalarına, mesleki eğitim ve öğretim yaptırmalarına, kurum amirlerinin izniyle kuruluşun bilimsel çalışmalarına katılmalarına, meslek kural ve koşullarına uyma yükümlülüklerine, haklarında Onur Kurulunca disiplin cezası uygulanmasına, özel yasaların öngördüğü kayıtlarla mesleklerini serbestçe uygulamalarına, resmi veya özel bir görev almalarına engel oluşturmaz.

ç) Askerlik yükümlülüğünü yerine getirmekte olan yedek subaylar ile er ve erbaşların üyelikleri, askerlik hizmetleri süresince askıda kalır. Bu durum, ilgililerin üyelik ödentilerini ödeme ve kanunlardan doğan diğer mesleki yükümlülüklerini ve haklarını ortadan kaldırmaz. Önceden haber vermek ve dönüşlerinde belgelendirmeleri kaydıyla askerlik süresince üyelik ödentilerinden muaf tutulurlar.

d) Oda kimlik belgesini almayan, kimlik belgesini yenilemeyen veya onaylatmayan jeofizik mühendisleri ve jeofizik yüksek mühendisleri mesleklerini uygulayamazlar. Bu maddenin (b), (c) ve (ç) bentlerinde geçen istisnai hükümler saklıdır.

e) Oda üyeleri, ancak kendilerine yasa ile verilmiş unvanları kullanabilirler. Ayrıca çalıştıkları resmi ve özel kurum ve kuruluşlarda, edindikleri kadro unvanlarının yanı sıra meslek unvanlarını da kullanabilirler.

Üyelerin görev ve sorumlulukları

MADDE 9 - Üyeler:

a) Oda amaçlarının gerçekleşmesi yolunda Kanun ve Ana Yönetmelik ve bu Yönetmeliğin hükümleri gereğince mesleki etkinliklerde bulunurlar.

b) Oda ve kamu kuruluşları tarafından hakemliklerine, tanıklıklarına veya bilgilerine başvurulduğunda bu istemi geçerli bir nedenleri bulunmadıkça kabul etmek zorundadırlar.

c) Oda ile yakın ilişki kurmaya, Odanın amaç ve ilkelerinin ve mesleğin saygınlık kazanmasına çaba harcarlar.

ç) Odanın yetkili kurullarınca mesleğin gelişimi doğrultusunda verilecek kararlara uyarlar.

d) Oda tarafından görevlendirilen bilirkişiler görev üstlendiklerinde, Odaya bilgi vermekle yükümlüdürler. Bilirkişiler istenildiğinde hazırladıkları raporların bir kopyasını Odaya verirler. Oda bilirkişilerden aldığı raporlar hakkında üçüncü kişilere bilgi aktaramaz.

e) Odayı, mesleği ve meslektaşlarını küçük düşürücü davranış, etkinlik ve açıklamalarda bulunamazlar.

f) Oda ve Birlik bünyesinde meslek etiği davranış ilkelerine uyarlar.

g) Adres değişikliklerini bir ay içinde Odaya bildirirler. Adreslerini değiştiren üyeler yeni adreslerini bildirmedikleri taktirde, 11/2/1957 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 21 inci maddesinin hükümleri uygulanır.

h) Oda Genel Kurulunca belirlenen Oda üyelik ödentilerini ödeyerek ve kimlik belgelerini her yıl onaylatarak üyeliklerini korumak zorundadırlar. Üyelik ile ilgili bilgilerdeki değişikliklerin bildirilmemesi nedeniyle oluşacak her türlü hukuki sorumluluk üyeyi bağlar. Oda bu nedenle üyenin haklarını kısıtlayıcı herhangi bir işlem yapamaz.

ı) Genel Kurulun yapıldığı tarihten önceki yıllara ait Oda ödentisinin tamamını ödememiş olan üye, Genel Kurul toplantısına katılamaz. Ödenti borcu olan üye, borçlarını ödeyinceye kadar Oda ve Şube organları ile bunlara bağlı birimlerde görev alamaz.

i) Ödenti ve para cezalarını yazılı bildirim tarihinden itibaren otuz gün içinde ödemeyen üye hakkında 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümleri uygulanır.

Üyelikten ayrılma

MADDE 10 - Herhangi bir nedenle mesleki etkinliğini sürdürmek istemeyen, askerlik görevi hariç silahlı kuvvetler mensubu olan ya da kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli görevde çalışırken üyelikten ayrılmak isteyen üyeler, bu durumu Oda Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmek, gerektiğinde belgelemek, Oda kimlik belgesi ile adına düzenlenmiş diğer belgeleri geri vermek ve o tarihe kadar olan üyelik ödentilerinin tamamını ödemek koşuluyla, Odadan ayrılabilirler.

Yeniden üyelik başvurusu

MADDE 11 - Üyelikten kendi isteği ile ayrılan veya herhangi bir sebeple üyelik vasfı kaybolan üyenin yeniden başvurması durumunda, Odaya kayıt işlemleri yeni bir üye kaydı gibi yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Oda Organlarının Oluşumu, Görev ve Yetkileri

Oda organları

MADDE 12 - Oda organları şunlardır:

a) Oda Genel Kurulu

b) Oda Yönetim Kurulu

c) Oda Onur Kurulu

d) Oda Denetleme Kurulu

e) Oda Danışma Kurulu

Oda genel kurulu

MADDE 13 - Oda Genel Kurulu, Odaya kayıtlı asil üyelerin katılımlarıyla iki yılda bir Birlik Genel Kurulundan en az bir ay önce, Ankara'da Oda Yönetim Kurulunca belirlenen gün ve yerde toplanır.

Genel Kurulun gündem ve konuları göz önünde bulundurularak, görüşmeler cumartesi akşamına kadar tamamlanacak ve pazar günü seçimler yapılacak şekilde toplantı tarihinin saptanması zorunludur.

Oda genel kurulunun toplanması

MADDE 14 - Oda Genel Kurulu, üye tam sayısının yarısının bir fazlası ile toplanır. Birinci toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın, en erken bir hafta sonra yapılır. Bu toplantıya katılan üye sayısı; Oda yönetim, Onur ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üyeleri, TMMOB Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri ile Yüksek Onur ve Birlik Denetleme Kurulu aday sayısının iki katından az olamaz.

Yönetim Kurulu; Toplantı yeter sayısının sağlanamaması ya da Genel Kurul toplantısının düzenli bir biçimde yapılamayacağının anlaşılması durumunda, toplantı başlamadan önce, Genel Kurulu ancak bir kez olmak ve iki ayı geçmemek üzere erteleyebilir. Bu durumda Oda Yönetim Kurulu, yeni Genel Kurulun tarihini ve yerini, görevli hakimin onayını da alarak belirler ve toplantı tarihinden en az on gün önce üyelere duyurur ve günlük bir gazetenin Türkiye baskısında ilan eder.

Oda genel kurulunun açılması

MADDE 15 - Genel Kurul toplantısı, Oda başkanı, ikinci başkan ya da Yönetim Kurulunun kendi içinde belirleyeceği bir üye tarafından, TMMOB gözlemcisinin toplantıda hazır bulunmasıyla açılır ve başkanlık divanı seçimi yapılır. Başkanlık divanı, bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki yazmandan oluşur. Genel Kurulda TMMOB Genel Kurul Yönetmeliği ve bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Genel kurul gündemi ve gündemde yer alması zorunlu maddeler

MADDE 16 - Genel Kurul görüşmeleri, Yönetim Kurulunca hazırlanıp, duyurulmuş gündem maddeleri içinde yapılır. Ancak, toplantıya katılan üyelerin yazılı önerisi ve Genel Kurul kararı ile gündeme madde eklenebilir ya da maddelerin sırası değiştirilebilir.

Gündeme aşağıdaki maddelerin konulması zorunludur;

a) Başkanlık divanı seçimi,

b) Yönetim Kurulu çalışma raporu, mali rapor ve Denetleme Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi, Oda Yönetim Kurulunun aklanması,

c) Yeni dönem bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

d) Oda Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu asil ve yedek üye adaylarının belirlenmesi,

e) TMMOB Genel Kurulu delege adaylarının belirlenmesi, TMMOB Yönetim Kurulu, TMMOB Yüksek Onur Kurulu, TMMOB Denetleme Kurulu aday adaylarının belirlenmesi,

d) TMMOB Genel Kurulu delege adayları hariç olmak üzere, adayların Oda sicil numarasına göre küçükten büyük numaraya doğru sıralanması ve Genel Kurula duyurulması,

e) Seçimler.

Oda genel kuruluna katılma koşulları

MADDE 17 - Oda Genel Kurulunda bulunmak, görüşmelere katılmak ve oy kullanmak için, Oda Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp, görevli hakim tarafından kesinleştirilmiş üye listesinin imzalanması yoluyla alınmış Genel Kurul giriş kartının veya Oda kimlik kartının gösterilmesi zorunludur. Oda kimlik kartı yerine, resmi kuruluşlarca verilmiş resimli kimlik kartları da kullanılabilir. Listede adı bulunmayan üye oy kullanamaz.

Oda genel kurulunda karar yeter sayısı

MADDE 18 - Oda Genel Kurulu, kararlarını oylamaya katılanların çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olursa, Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Yalnız Oda yönetmeliklerinde yapılacak değişiklikler için, oylamaya katılanların üçte ikisinin olumlu oyu gerekir. Oylamaya katılanların sayısı, hazirun listesinin dörtte birinin altına düştüğünde, yönetmelik değişikliği yapılamaz.

Oda genel kurul tutanağı

MADDE 19 - Genel Kurul görüşmeleri ve kararları bir tutanağa bağlanarak, divan başkanı, başkan yardımcısı ve yazmanlar tarafından imzalanıp, dosyasında saklanmak ve bir örneği TMMOB ye iletilmek üzere Oda Yönetim Kuruluna verilir. Divan kurulu, yukarıdaki işlemlerin tamamlanmasını takip etmekten, Genel Kurulun başlamasından Seçim Kurulunun seçim sonuçlarını resmi tebliğine kadar geçen süre boyunca, sorumlu ve görevlidir.

Genel Kurul başkanlık divanı, Genel Kurulda alınmış kararları Genel Kurul karar defterine yazar ve karar defteri divan başkanı ve yardımcısı tarafından imzalanır. Seçim kurulunun resmi tebliği geldiği zaman Genel Kurul karar defterine yapıştırılır ve Genel Kurul karar defteri saklanmak üzere Oda Yönetim Kuruluna verilir.

Oda genel kurulunda uygulanacak kurallar

MADDE 20 - Oda Genel Kurulunda TMMOB Genel Kurul Yönetmeliği uygulanır. Oda Genel Kurulunun, seçimler hariç, sonuçlarıyla ilgili her türlü anlaşmazlık, TMMOB Yönetim Kurulu tarafından kesin çözüme bağlanır.

Oda olağanüstü genel kurul toplantısı

MADDE 21 - Oda Olağanüstü Genel Kurulu, aşağıdaki durumlardan herhangi birinin oluşması üzerine, Oda Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılır;

a) Odaya kayıtlı üye sayısının beşte birinin Oda Yönetim Kuruluna yazılı başvurusu ile,

b) Denetleme Kurulunun, Oda hesap işleri ve işlemlerinde karşılaştıkları usulsüzlüklerle ilgili olarak gerek görmeleri durumunda ve oybirliği ile alacakları karar ile,

c) Oda Yönetim Kurulunun üçte iki çoğunlukla ve en az beş üye ile alacağı kararla.

(a) ve (b) bendinde belirtilen durumlardan herhangi birinin oluşması durumunda, Yönetim Kurulu, başvuru tarihinden itibaren bir hafta içinde Oda Olağanüstü Genel Kurulu için karar almak ve tarihini saptamak zorundadır. Oda Olağanüstü Genel Kurulu, karar tarihinden itibaren bir ay içinde toplanır. Oda Yönetim Kurulunun herhangi bir nedenle belirtilen sürelerde karar alamaması ya da Oda Olağanüstü Genel Kurulunu toplamaması durumunda, Oda Olağanüstü Genel Kurulu, TMMOB Yönetim Kurulu tarafından toplanır.

Oda genel kurulunun olağanüstü toplantıya çağırılmaması

MADDE 22 - Oda Yönetim Kurulunu oluşturan asil ve yedek üyelerin hepsinin birden çekilmesi ve boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine çağrılacak yedek üye kalmadığı durumda, Oda Genel Kurulu, yapılan başvuruya karşın geçerli neden olmaksızın Oda Yönetim Kurulu ya da TMMOB Yönetim Kurulu tarafından Olağanüstü toplantıya çağrılmadığı taktirde, Odaya kayıtlı üye sayısının beşte birinin yetkili mahkemeye başvurmaları ile toplantının yapılması istenebilir.

Olağanüstü genel kurul gündemi

MADDE 23 - Olağanüstü Genel Kurul toplantısı da, Olağan Genel Kurul toplantısı gibi yapılır. Ancak, sadece önceden duyurulan gündemdeki maddeler görüşülüp karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında toplantıya çağrılış nedeni dışında gündeme madde eklenemez ve çıkarılamaz,

Oda genel kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 24 - Oda Genel Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

a) TMMOB nin amaçlarından yalnız Odayı ilgilendiren konularda karar almak,

b) Oda amaçlarının gerçekleşmesi konusunda kararlar almak, Odanın gelişmesi için gerekli etkinlik alanlarını ve ilkelerini saptamak,

c) Yönetim Kurulu raporlarını incelemek, hakkında karar vermek ve gelecek dönem çalışmalarını yönlendirici kararlar almak,

ç) Oda hesaplarını, bilanço ve gelir-gider cetvellerini, Denetleme Kurulu raporunu incelemek ve haklarında karar vererek, Yönetim Kurulunu aklamak,

d) Yönetim Kurulunun getireceği yeni dönem gelir ve gider bütçeleri, geçici ya da sürekli ücretliler kadrolarını inceleyip, değiştirmek ya da olduğu gibi kabul etmek,

e) Yönetim, Denetleme ve Onur Kurulu üyelerinin oturum ücretleri ile profesyonel genel sekreterlik kadrosu ödeneğini saptamak,

f) Oda Yönetim Kurulunun önerisi ya da Oda Genel Kurulunu oluşturan üyelerin beşte birinin verecekleri önerge üzerine Yönetmelik değişikliklerini görüşüp, karara bağlamak,

g) Gerektiğinde, Oda Yönetim Kurulu tarafından kabul edilerek yürürlüğe konan yönetmelikleri inceleyip, değiştirerek ya da olduğu gibi onaylamak,

h) Meslekte en az on yıl kıdemli üyeler arasından, toplam üye sayısının yüzde iki (%2)si oranında ve delege sayısının hesaplanmasında kesirler dikkate alınmadan, üç kişiden az ve yüz kişiden fazla olmamak üzere TMMOB Genel Kuruluna katılacak asil ve yedek delegeleri iki yıl süre için seçmek,

i) Odanın sahip olduğu ya da olacağı taşınmaz mallar hakkında karar almak ya da bu konularda Yönetim Kuruluna yetki vermek,

j) Oda Yönetim Kurulu, Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerini iki yıl için seçmek,

k) TMMOB Yönetim Kurulu için üç, TMMOB Yüksek Onur Kurulu için bir ve TMMOB Denetleme Kurulu için bir aday adayını iki yıl için seçmek,

l) TMMOB genel sekreterliği seçimlerine katılacak Oda adayını seçmek ya da aday belirlemek için Oda Yönetim Kuruluna yetki vermek,

m) Gereken bölgelerde şubeler ve bölge temsilcilikleri kurmak veya kapatılması konularında karar almak ve bunların merkezlerini bağlı olacak illeri saptamak. Bölge temsilcilikleri kurma konusunda Oda Yönetim Kurulunu yetkilendirmek,

n) TMMOB Genel Kurulu veya Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda Odaya üye olan farklı uzmanlık mensuplarının Odaya katılmaları ve Odadan ayrılmaları konusunda karar almak,

p) Odanın borç alması, borç vermesi, kurduğu ya da katıldığı kuruluşlara ilişkin kararlar almak ya da bu konuda Yönetim Kuruluna yetki vermek,

r) Onur üyeliği, adaylarını onamak veya onur üyeliğine son vermek,

s) Fahri üyelik, adaylarını onamak veya fahri üyeliğine son vermek.

Oda yönetim kurulunun oluşumu

MADDE 25 - Oda Yönetim Kurulu, Oda Genel Kurulunca iki yıl için seçilen yedi asil ve yedi yedek üyeden oluşur. Yapılan seçim sonucunda asil üye adaylarından en çok oy almış yedi üye asil, yedek üye adaylarından en çok oy almış yedi üye de yedek üye olur. Oyların eşitliği durumunda Oda sicil numarası küçük olana öncelik verilir.

Oda yönetim kurulunun görev dağılımı

MADDE 26 - Seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra en geç on beş gün içerisinde Yönetim Kurulu, Genel Kurul divan başkanı veya yardımcısının çağrısı ile, ilk toplantısını en yaşlı üye başkanlığında yaparak, aralarından gizli oyla bir başkan, bir ikinci başkan, bir yazman ve bir sayman seçerek göreve başlar.

Oda yönetim kurulunun toplanması, çalışma şekli ve karar yeter sayısı

MADDE 27 - Yönetim Kurulu olağan olarak en az ayda bir kez ve salt çoğunlukla toplanır. Toplantıları Oda başkanı yönetir, Oda başkanının bulunmadığı durumda ikinci başkan, o da bulunmazsa yazman yönetir. Yönetim Kurulu, kararlarını salt çoğunlukla alır. Oylarda eşitlik halinde toplantı başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Toplantılarda karar yeter sayısı dört olumlu oydur. Yönetim Kurulu, üyelerinin en az beşte ikisinin yazılı başvurusu veya Oda başkanın çağrısı ile Olağanüstü olarak da toplanır.

Oda yönetim kurulu üyeliğinin düşmesi

MADDE 28 - Kabul edilebilir bir özrü olmaksızın, her hangi bir nedenle, üst üste üç olağan toplantıya katılmayan veya bir yıl içinde olağan toplantıların dörtte birine katılmayan Yönetim Kurulu üyesi istifa etmiş sayılır ve yerine sıradaki yedek üye geçer. Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından fazlasının çekilmesi durumunda yerleri yedek üyelerle doldurulur ve ilk toplantıda Yönetim Kurulu görev bölümü yenilenir.

Asil üyenin iştirak etmediği toplantılara birinci ya da ikinci yedek üyeler katılır. Toplantıya katılan yedek üye, asil üyenin bütün hak ve yetkilerine sahiptir. Ancak asil üyenin yerine toplantıya katılan yedek üye yürütme organlarına aday olamaz.

Oda yönetim kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 29 - Oda Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odasını, ulusal ve uluslararası düzeyde saygın, bilimsel etik değerlere bağlı, üyelerin onurunu koruyan, hizmet kalitesini sürekli geliştiren bir meslek Odası yapmak için girişimde bulunmak,

b) Üyelerin hak ve menfaatlerini, yetki, sorumluluk ve yasal haklarını korumak ve geliştirmek, Anayasal haklar çerçevesinde, ülke ve kamu yararı doğrultusunda, mesleki faaliyetlerin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak. Bilimsel ve teknik gelişmelerin ışığında; jeofizik bilimi eğitim ve öğretimi ile jeofizik mühendisliğinin uzmanlık alanlarının, norm ve standartlarının geliştirilmesine katkı sağlamak,

c) Jeofizik hizmeti veren özel büro ve firmaların kurulmasını özendirmek ve kurulanların gözetilmesini sağlamak, bunların çalışma ilke ve yöntemlerine ait yönerge ve yönetmelikler hazırlamak, yürürlüğünü sağlamak, kontrol ve denetimlerini yapmak, özel jeofizik bürolarını tescil etmek ve büro tescil belgesi vermek,

ç) Meslek alanları ile ilgili çalışma esasları, standartlar, teknik şartnameler, tip sözleşmeler ve benzeri teknik belgeleri hazırlamak; diğer kuruluşlarca hazırlananları incelemek, geliştirmek, gerekli değişikliklerin yapılmasını sağlamak ve uygulanmasını denetlemek,

d) Yayın konusunda gerektiğinde yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak, konferans, seminer, hizmet içi eğitim kursları, çalıştay düzenlemek, ilgili kurum ve kuruluşlarla ulusal ve uluslararası ortak etkinlikler ve kongreler düzenlemek,

e) Jeofizik mühendisliği öğrencilerinin sorunlarını incelemek, diğer çağdaş ülkelerde uygulanan modellerden de yararlanarak öneriler geliştirmek, bunların gerçekleştirilmesi için girişimde bulunmak, öğrencileri mesleğe hazırlayacak staj ve eğitim çalışmalarında bulunmak, bu konularda üniversite öğretim üyeleri ve öğrencilerle ortak etkinlikler düzenlemek ve öğrencilerin Oda etkinliklerine katılımını özendirmek,

f) Oda Genel Kurulunda alınacak kararları uygulamak, Oda amaçlarının gerçekleşmesine çalışmak ve bu doğrultuda her türlü girişimde bulunmak, Oda üyelerinin TMMOB Kanunu, TMMOB Ana Yönetmeliği ve bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde hak ve yetkilerini iyi bir biçimde kullanmalarını gözetmek,

g) Üyesi bulunduğu ya da üyelik olanağı doğan, uzmanlığını ilgilendiren uluslararası mesleki kuruluşlarla gereken bağ ve yakınlaşmayı sağlamak, kongrelerine katılmak için delege göndermek, yurtiçinde kongre, konferans ve seminerler düzenlemek, bu konularda TMMOB Yönetim Kuruluna bilgi vermek, gerekirse TMMOB nin maddi ve manevi yardımını sağlamak,

h) Üyelerin bilgi, uzmanlık ve tecrübeleri hakkında istenildiğinde referans vermek, üyelerin iş bulmalarında yardımcı olmak, Jeofizik çalışma sahasıyla ilgili diğer meslek kuruluşları ile işbirliği yaparak üyelerinin hak ve yetkilerini koruyucu önlemler almak,

ı) Bilirkişilik, hakemlik, jüri kurulu üyeliği ve danışmanlık gibi görevlere seçileceklere uygulanacak esasları tespit etmek ve uygulamasını sağlamak, üyeler hakkında bilgi derleyerek, bilirkişilik hakemlik, jüri kurulu üyeliği ve danışmanlık yapabilecek olanları saptayıp ilgili kurumlara bildirmek,

i) Mesleki eğitim ve öğretim konularında incelemelerde bulunmak, bu konuyla ilgili yurtiçi ve yurtdışı kurumlarla işbirliği yapmak,

j) Jeofizik hizmetlerinin uygulamalarında çalıştırılması gerekli, mühendis dışındaki diğer teknik elemanların, meslek kuruluşları ile gerekli ilişkiyi kurarak sorunların çözümünde karşılıklı dayanışmayı sağlamak,

k) Odanın amaçları ile ilgili olarak, yürütme ve yasama organlarında bu konularda yapılacak kanun, kararname, tüzük, yönetmelik, genelge hazırlama çalışmalarına katılmak, görüş bildirmek, mesleğin genel ve özel uygulama alanlarını, sınırlarını ve yetki düzeylerini belirlemek,

l) Oda Genel Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak, toplantı yeri, günü ve saatini tespit ederek basın aracılığı ile duyurmak, üyeleri davet etmek, yıllık çalışma raporu ile yeni yıl Oda bütçesini ve Genel Kurul gündemini hazırlamak, bunları Denetleme Kurulu raporu ile birlikte Genel Kurul toplantı tarihinden on gün önce bütün üyelere göndermek, Genel Kurul toplantısının yapılabilmesi için gerekli her türlü tedbiri almak,

m) Genel Kurul kararlarını ve yapılan seçim sonuçlarını ilgili kuruluşlara bildirmek,

n) Oda Onur Kurulunu gerektiğinde veya istek halinde on gün içerisinde toplantıya çağırmak, Onur Kurulu tarafından alınan kararlardan Yüksek Onur Kurulu tarafından onaylanması gerekenleri TMMOB Yönetim Kuruluna göndermek,

o) Odanın şubelere ve bölge temsilciliklerine bağlı iller dışındaki illerde, ilçelerde ve işyerlerinde, temsilcilikler açmak, kapatmak, buralardaki Oda temsilcilerini atamak ve görevden almak,

ö) Oda amaçlarının gerçekleşmesi ile Oda işlerinin yürütülmesi ve yasaların Odaya verdiği görev ve yetkilerin kullanılması, üyelerin mesleki onur ve çıkarlarının korunması için gerekli yönetmelik ve yönergeleri hazırlayarak yürürlüğe koymak,

p) Odanın leh ve aleyhinde açılan dava ve takiplerde Odayı temsil etmek, iddia ve savunmada bulunmak bu konularda vekil tayin etmek,

r) Üyelerin yararlanması amacıyla kütüphane ve arşiv tesis etmek, doküman temin etmek, meslek alanları ile ilgili teknik kitap, gazete, dergi ve benzeri yayınlar yapmak, uzmanlık alanları ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları izlemek, bu yayınları üyelerinin ve toplumun hizmetine sunmak,

s) Oda Genel Kurulunca belirlenen kadrolara, personel alınması, çıkartılması, Odada görevli personelin atama, yer ve görev değiştirme, yükselme, sicil ve benzeri özlük işlemlerini yapmak ve Genel Kurul tarafından saptanan ödeneğe göre ücretlerini belirlemek, oturum ücretlerini tespit etmek,

ş) Oda gayri menkullerini idare etmek, kiraya vermek, Genel Kurul tarafından verilecek yetkiler dahilinde gayri menkuller üzerinde tasarruflarda bulunmak, lokal açmak, kapatmak, kiralamak, işletmek ve bu konuyla ilgili yetkiler vermek,

t) Oda üyelerine ve öğrencilere, mesleki ve sosyal açıdan üstün başarılarından ötürü, yönetmelik ve yönergeler ile belirlenen kurallar çerçevesinde ödüller vermek,

u) Oda amaçlarının gerçekleşmesi yönünde gereksinim duyulan araştırma ve çalışma konularında Oda yardımcı organları kurmak ve üyelerini belirlemek, bu organların görev yetki ve sorumlulukları ile kuruluş ve çalışma yöntemlerini yönetmelik ve yönergeler ile belirlemek, TMMOB ve diğer Oda ve mesleki derneklerle yapılacak ortak etkinliklerin komisyon çalışmalarına katılacak üyeleri belirlemek ve bu üyelerin masraflarını karşılamak,

ü) Üyeliğe yeni başvuranlardan üyelik işlemleri için gerekli belgeleri tamamlayanların üyeliklerini en geç on beş gün içinde onaylamak ve Oda yayınında ilan etmek, bu Yönetmelikte belirlenen kurallar çerçevesinde onur ve fahri üyelik adaylarını belirlemek ve Genel Kurulun onayına sunmak,

v) Bir veya birden fazla üyeye, özel ve tüzel kişilerle mali ve idari konularda sözleşme yapma yetkisi vermek ve yetkisiz yapılan sözleşmelerden doğacak mali ve idari yükümlülükleri, sözleşmeyi yapan kişi veya kişilere rücu etmek,

y) Şube Genel Kurulları için yeterli sayıda gözlemci seçmek ve gözlemcinin Genel Kurul toplantısına katılmasını sağlamak,

z) Gerektiğinde Şube Olağanüstü Genel Kurulu için karar almak üzere Onur ve Denetleme Kurullarını ortak toplantıya çağırmak, Oda Yönetim Kurulu, Onur Kurulu ve Denetleme Kurulunun ortak toplantısında, üye tam sayısının üçte iki çoğunlukla karar alması durumunda Şube Genel Kurulunu Olağanüstü toplantıya çağırmak.

Başkanın görev ve yetkileri

MADDE 30 - Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:

a) Odayı idari ve mali makamlar ile kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere karşı, yurtiçi ve yurtdışında temsil etmek,

b) Yönetim Kurulu toplantılarını yönetmek, denetlemek, Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak ve kontrol etmek,

c) Oda adına bu Yönetmelikte belirlenen amaçlara uygun olarak beyanat vermek ve basın toplantıları yapmak.

İkinci başkanın görev ve yetkileri

MADDE 31 - İkinci Başkan, her konuda Başkanın yardımcısıdır. Başkanın olmadığı durumlarda, Başkanın görev ve yetkilerini üstlenir.

Yazman üyenin görev ve yetkileri

MADDE 32 - Yazman üyenin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yazman üye, başkan ve ikinci başkan bulunmadığı zamanlar Odayı temsil etmek ve Yönetim Kurulu toplantılarını yönetmek,

b) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarını, Oda işlerini ve yazışmalarını yürütmek, yasalara göre tutulması gerekli defterleri, dosya ve evrakı emrindeki geçici ya da sürekli görevliler eliyle tutmakla yükümlü olup, Yönetim Kurulunun verdiği yetki sınırları içinde yazışmaları imzalamak,

c) Oda Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini hazırlamak,

ç) Onur Kuruluna ait her türlü dosyayı hazırlayarak gereğini yapmak,

d) Genel Kurula sunulacak çalışma raporunu hazırlamak.

Sayman üyenin görev ve yetkileri

MADDE 33 - Sayman üyenin görevleri şunlardır:

a) Muhasebe servisinin bütün işlemlerini kontrol etmek,

b) Oda gelirlerinin düzenli alımını sağlayacak önlemleri almak,

c) Oda sabit kıymetlerine ait kayıt ve defterlerin tutulmasını sağlamak,

ç) TMMOB ve Odalar Mali İşler Yönetmeliği hükümleri gereğince, gerekli evrakları imzalamak,

d) TMMOB ve Odalar Mali İşler Yönetmeliği hükümleri gereğince, Oda muhasebe ve mali işlerini Yönetim Kurulu adına yürütmek, gerektiğinde şube, bölge, il ve ilçe temsilciliklerinin hesaplarını yerinde kontrol etmek ve denetlemek,

e) Genel Kurula sunulacak mali raporu ve geçici bütçeyi hazırlamak.

Oda onur kurulunun kuruluşu ve çalışma şekli

MADDE 34 - Oda Onur Kurulu, Oda Genel Kurulunca iki yıl süre ile seçilen beş asil ve beş yedek üyeden oluşur. Oda Onur Kurulu çalışmalarında 10/7/2002 tarihli ve 24811 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Oda onur kurulu başkanlığı

MADDE 35 - Onur Kurulu, kendisine bir ya da birkaç konunun verilmesi için Oda Yönetim Kurulunca yapılacak çağrı üzerine, ilk toplantısında, o işleri sonuçlandırıncaya kadar görev yapmak üzere, aralarından bir başkan seçer.

Oda onur kuruluna yedek üyelerin çağrılması

MADDE 36 - Onur Kurulu asil üyelerinden bir ya da birkaçı her herhangi bir özürle toplantıya gelmeyeceklerini bildirir ya da çağrıya uymazlarsa, yerlerine sıra ile yedek üyeler çağrılır. Bunlar yapılacak toplantılarda asil üye gibi görev yaparlar.

Oda onur kurulu üyeliğinin düşmesi

MADDE 37 - Yapılan ayrı üç çağrıya gelmeyen ve özür bildirmeyen üye çekilmiş sayılır ve yerine asaleten sıradaki yedek geçer.

Oda onur kurulu üyelerinin çekilme nedenleri

MADDE 38 - Onur Kurulu üyelerinin ret ve çekilme nedenleri ile ilgili olarak hakimlerin 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun ret ve çekilmeye ilişkin hükümleri uygulanır.

Oda onur kurulunun toplanması

MADDE 39 - Onur Kurulu üye tam sayısıyla toplanır ve kararlarını salt çoğunlukla alır. Oylarda eşitlik olması durumunda, Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Oda onur kurulunun çalışma şekli

MADDE 40 - Onur Kurulu, kendisine gönderilen konuları en geç üç ay içinde incelemek ve sonuçlandırmakla yükümlüdür. Onur Kurulunun konu hakkında karara varabilmesi için:

a) Hakkında karar verilecek üyenin yazılı savunmasına başvurmuş olması,

b) Gerektiğinde, şikayetçi ile gösterilen tanıklarını dinlemiş ve bunları bir tutanakla saptamış olması,

gereklidir.

Oda onur kurulunun bilirkişi seçmesi

MADDE 41 - Onur Kurulu, gereğinde, üç kişiden oluşan bir bilirkişi kurulu seçer ve konuyu bu kurula inceletir. Bir şikayetçinin bulunduğu olayda, taraflar bilirkişiler üzerinde anlaşamazlarsa, bilirkişi kurulunu Başkanlık kendisi seçer.

Oda onur kurulu kararları

MADDE 42 - Onur Kurulunun kararları, gerekçeleri ile beraber uygulanmak ya da Yüksek Onur Kurulunun onayına sunulmak üzere, işlemli dosyasıyla birlikte Oda Yönetim Kuruluna teslim edilir.

Onur Kurulu üç ay içinde karar veremezse, bunu sürenin bitmesinden önce ilgililerin haberdar olabilmesi için, gerekçeleri ile birlikte Oda Yönetim Kuruluna bildirmek ve karara ne zaman varabileceğini açıklamak zorundadır.

Onur Kurulunun, kendisine verilen işleri yürütmek için gerekli gördüğü her türlü gider, Oda tarafından ödenir.

Oda onur kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 43 - Oda Onur Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Oda Yönetim Kuruluna bir başvuru üzerine veya doğrudan doğruya Onur Kuruluna yansıtılan konular hakkında karar vermek,

b) Oda ve Şube Genel Kurullarının seçimle ilgili toplantılarına katılmayan üye ve delegelerin durumlarını inceleyerek, geçerli mazereti olmayanlar hakkında gerekli işlemi yapmak,

c) Onur Kurulu kararlarından, Yüksek Onur Kurulu tarafından bozulanları yeniden incelemek ve karara bağlamak.

Disiplin suçları ve cezaları

MADDE 44 - Odaya kayıtlı meslek mensuplarından 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununa aykırı davranışta bulunanlarla, meslekle ilgili işlerde gerek kasten gerekse ihmal sonucu zarara yol açan, yaptığı sözleşmelere uymayan ya da meslek onurunu kıranlara, mesleki dayanışmayı zedeleyici ve haksız rekabete yol açan davranışta bulunanlara Oda Onur Kurulunca aşağıdaki disiplin cezaları verilir:

a) Yazılı uyarma,

b) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununda belirtilen hafif para cezası,

c) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununda belirtilen ağır para cezası,

ç) On beş günden altı aya kadar serbest meslek uygulamasından uzaklaştırma,

d) Odadan çıkarma,

Bu cezaların verilmesinde sıra gözetilmez. Ancak nedeni oluşturan olayın nitelik ve sonuçlarına göre, bu cezalardan biri uygulanır.

Onur Kurulunca verilen cezalardan bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde yazılı olanlara karşı Yüksek Onur Kuruluna itiraz edilemez. Bu maddenin (c), (ç) ve (d) bentlerinde yazılı cezalara karşı ise, kararın bildirilmesi tarihinden itibaren on beş gün içinde, Oda Yönetim Kurulu yoluyla Yüksek Onur Kuruluna itiraz edilebilir. Bu kararların uygulanması için Yüksek Onur Kurulu tarafından onaylanmış olması gerekir.

Geçici olarak meslek uygulamasından uzaklaştırılanlar, ceza süresi içinde mesleklerini uygulayamadıkları gibi, mesleklerini uygulama için imza da kullanamazlar. Aksine hareket edenlerin cezaları bir kat daha arttırılır.

Geçici olarak meslek uygulamasından uzaklaştırılanlar, Birlik ve Oda tarafından ilgili kurum ve kuruluşlara duyurulur ve kararın uygulanması sağlanır.

Odadan çıkarma kararı, ancak genel hükümlere göre medeni haklarını kaybetmiş olanlar ya da meslek topluluğundan uzaklaştırılmalarında kesin zorunluluk görülenler hakkında verilebilir.

Oda denetleme kurulunun oluşumu ve çalışma şekli

MADDE 45 - Oda Denetleme Kurulu, Oda Genel Kurulunca iki yıl süreyle seçilen beş asil beş yedek üyeden oluşur.

Denetleme Kurulu salt çoğunlukla toplanır. Mazeretsiz olarak, üst üste üç kez toplantıya ya da denetlemelere katılmayan Oda Denetleme Kurulu üyesi, Denetleme Kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılır. Yerine sıradaki yedek üye geçer.

Görevden ayrılan ya da çekilmiş sayılan Oda Denetleme Kurulu üyeleri yerine geçecek üye kalmaz ve Kurul üye sayısı salt çoğunluğun altına düşerse Oda Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılarak, yeniden Denetleme Kurulu asil ve yedek üyeleri seçilir. Yeniden seçilen Denetleme Kurulu ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar.

Oda denetleme kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 46 - Oda Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Odanın ve şubelerin hesaplarının ve buna bağlı bütün işlemlerinin, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Odalar Mali İşler Yönetmeliği ile Oda Mali İşler Yönetmeliğine uygunluğunu denetleyerek, düzenleyecekleri raporu, biri dosyasında saklanmak üzere, diğeri ise bilgi için Birlik Yönetim Kuruluna gönderilmek üzere iki nüsha olarak Oda Yönetim Kuruluna vermek,

b) Odanın hesap işleri ile, Yönetim Kurulunun hazırladığı bilanço, yeni yıl bütçesi ve personel kadroları hakkındaki raporunu, Oda Genel Kuruluna sunulmak üzere hazırlamak,

c) Zorunlu durumlarda oybirliği ile verecekleri kararla, Oda Genel Kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılmasını Oda Yönetim Kurulundan istemektir.

Oda danışma kurulu, kuruluş ve çalışma biçimi

MADDE 47 - Oda Danışma Kurulu; Oda Yönetim, Denetleme ve Onur Kurulu asil ve yedek üyeleri, Odanın TMMOB Yönetim Kurulu, Yüksek Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri, şube başkanları, bölge temsilciliği sekreterleri ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenen gündemdeki konuların uzmanlarından oluşur. Odanın eski başkanları Danışma Kurulunun doğal üyesidir.

Danışma Kurulu Oda Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek yer ve zamanda en az yılda bir kez toplanır. Toplantı tarihi ve gündemi en az on gün önceden üyelere duyurulur.

Oda Yönetim Kurulu, Danışma Kurulunu toplayamadığı ivedi durumlarda, gerekli konuları danışmak amacı ile Oda Yönetim Kurulu ile şube başkan ve bölge sekreterlerini ortak toplantıya çağırır.

Danışma Kuruluna ve ortak toplantıya Oda Başkanı başkanlık eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Şube ve Temsilcilikler

Şubelerin kurulması

MADDE 48 - Belirli bir bölge ya da illerde çalışan üye jeofizik mühendislerinin sayısı, o bölge veya illerin, meslek yönünden özel konum ve koşullar, mesleki etkinliklerin yoğunluğu değerlendirilerek ve örgütlenmenin yaygınlaştırılması amacıyla, Oda Yönetim Kurulunun önerisi ve Oda Genel Kurulunun onayı ile, merkezi ve etkinlik alanına giren iller belirtilerek şubeler açılabilir. Şube açılabilmesi için, şubenin açıldığı il ve etkinlik alanına giren illerde, Oda toplam üye sayısının, en az yüzde beş (%5)i kadar üyenin bulunması ve bu üye sayısının en az yüzde elli bir (%51)inin imzalı dilekçesinin Genel Kurula sunulması gerekir.

Oda Genel Kurulunun yeni Şube açılmasına karar vermesinden sonra, Oda Yönetim Kurulu en geç iki hafta içinde, o bölge veya illerde oturan üyelerden yedi kişiyi geçici Yönetim Kurulu olarak atar. Geçici Yönetim Kurulu atanmayı izleyen altı ay içerisinde TMMOB Kanunu, TMMOB Ana Yönetmeliği ve bu Yönetmelik çerçevesinde kuruluş işlemlerini yürütür ve Şubenin ilk Genel Kurulunu yapar.

Geçici Yönetim Kurulunun görevi, Şube Genel Kurulunda yapılacak seçimlerle, Şube Yönetim Kurulunun oluşmasından sonra sona erer.

Şube organları

MADDE 49 - Şubenin organları şunlardır:

a) Şube Genel Kurulu,

b) Şube Yönetim Kurulu,

c) Şube Danışma Kurulu.

Şube genel kurulu

MADDE 50 - Şube Genel Kurulu iki yılda bir, Oda Genel Kurulunun yapılacağı yılın Ocak ayı içinde, Şube Yönetim Kurulu tarafından belirlenen gün ve yerde toplanır. Toplantı tarihinin, gündem ve konuları göz önünde bulundurularak, görüşmeler cumartesi akşamına kadar tamamlanacak ve pazar günü seçimler yapılacak şekilde saptanması zorunludur. Toplantı, Şube merkezinin bulunduğu şehirde yapılır. Toplantı tarihi ve yeri, en az on gün önceden üyelere, bağlı il temsilciliklerine ve en az otuz gün önceden Oda merkezine bildirilir. Toplantı yeri, tarihi ve gündemi, Şube merkezinin bulunduğu yerde en az on gün önceden ülke düzeyinde yayınlanan günlük bir gazetede ilan edilir.

Şube genel kurulunun toplanması

MADDE 51 - Şube Genel Kurulu, Şube sınırları içinde bulunan Oda üyelerinden oluşur ve üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantı, çoğunluk aranmaksızın bir hafta sonra yapılır. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Şube Yönetim Kurulu asil ve yedek üye sayısının iki katından az olamaz.

Şube Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısından en az on beş gün önce, Genel Kurula katılacak üyelerin, Oda Yönetim Kurulu tarafından üçer kopya olarak hazırlanmış listelerini, toplantının yerini, gününü, saatini, gündemini ve ilk toplantıda çoğunluk olmadığı takdirde, ikinci toplantıya ilişkin konuları belirten bir yazı ile birlikte, görevli İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına iletir. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca incelenerek onaylanan listeler, üç gün süre ile Şubenin ilan yerinde, üyelerin incelemesine sunulur. Askı süresince üyelerin itirazları, Şube aracılığı ile ya da doğrudan görevli hakime şahsen yapılır ve üye listesi İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca kesinleştirilir.

Şube genel kurulu gündemi

MADDE 52 - Şubelerin Genel Kurul gündemine aşağıdaki maddelerin konulması zorunludur:

a) Başkanlık Divanı seçimi,

b) Şube Yönetim Kurulu çalışma raporu ve mali raporun okunması ve görüşülmesi, Şube Yönetim Kurulunun aklanması,

c) Şube Yönetim Kurulu asil ve yedek adaylarının belirlenmesi, adayların Oda sicil numarasına göre küçükten büyük numaraya doğru sıralanması ve Genel Kurula duyurulması,

ç) Seçimler.

Şube genel kurulunun açılışı

MADDE 53 - Şube Genel Kurulu, Şube başkanı, ikinci başkan ya da Yönetim Kurulunun kendi içinden belirleyeceği bir üye tarafından, Oda gözlemcisinin toplantıda hazır bulunmasıyla açılır ve gündemin birinci maddesi gereğince Başkanlık Divanı seçilir. Başkanlık divanı, bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki yazmandan oluşur. Şube Genel Kurulunda TMMOB Genel Kurul Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Şube genel kuruluna katılma koşulları

MADDE 54 - Şube Genel Kurullarında bulunmak, görüşmelere katılmak ve oy kullanmak için, Oda Yönetim Kurulunca hazırlanıp, görevli hakim tarafından kesinleştirilen üye listelerinin imzalanması yoluyla alınmış, Genel Kurul giriş kartının veya Oda kimliğinin gösterilmesi zorunludur. Organ ve delege seçimlerinde, Oda kimlik kartı yerine resmi kuruluşlarca verilmiş resimli kimlik kartları da kullanılabilir.

Şube Genel Kurulunun yapıldığı tarihten önceki yıllara ait Oda ödentisinin tamamını ödememiş olan üye, Şube Genel Kurul toplantısına katılamaz. Ödenti borcu olan üye, borçlarını ödeyinceye kadar Oda ve Şube organları ile bunlara bağlı birimlerde görev alamaz.

Şube genel kurulu tutanağı

MADDE 55 - Şube Genel Kurul görüşmeleri ve kararları bir tutanağa bağlanarak, divan başkanı, başkan yardımcısı ve yazmanlar tarafından imzalanıp, dosyasında saklanmak ve bir örneği Odaya iletilmek üzere Şube Yönetim Kuruluna verilir. Divan kurulu, yukarıdaki işlemlerin tamamlanmasını takip etmekten, Şube Genel Kurulunun başlamasından Seçim Kurulunun seçim sonuçlarını resmi tebliğine kadar geçen süre boyunca, sorumlu ve görevlidir.

Şube Genel Kurul başkanlık divanı, Şube Genel Kurulda alınmış kararları Genel Kurul karar defterine yazar ve karar defteri divan başkanı ve yardımcısı tarafından imzalanır. Seçim kurulunun resmi tebliği geldiği zaman Şube Genel Kurul karar defterine yapıştırılır ve Şube Genel Kurul karar defteri saklanmak üzere Şube Yönetim Kuruluna verilir.

Şube olağanüstü genel kurul toplantısı

MADDE 56 - Şube Olağanüstü Genel Kurulu, aşağıdaki durumlardan herhangi birinin oluşması üzerine Şube Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır:

a) Şubeye kayıtlı üye sayısının üçte birinin Şube Yönetim Kuruluna yazılı başvurusu ile,

b) Oda Denetleme Kurulunun Şube hesap işleri ve işlemlerinde karşılaştıkları usulsüzlüklerle ilgili olarak gerek görmeleri durumunda oybirliğiyle alacakları karar ile,

c) Şube Yönetim Kurulunun üçte iki çoğunlukla ve en az beş üyenin alacağı kararla,

(a) ve (b) bentlerinde belirtilen durumlardan herhangi birinin oluşması halinde, Şube Yönetim Kurulu, başvuru tarihinden itibaren bir hafta içinde Olağanüstü Genel Kurul için karar almak ve Genel Kurulun tarihini saptamak zorundadır. Olağanüstü Genel Kurul, karar tarihinden itibaren bir ay içerisinde toplanır. Bu durumda, Şube Yönetim Kurulunun herhangi bir nedenle belirtilen sürelerde karar almaması ya da Olağanüstü Genel Kurulu toplamaması durumunda, Olağanüstü Şube Genel Kurulu, Oda Yönetim Kurulu tarafından toplanır.

Şube Yönetim Kurulunu oluşturan asil ve yedek üyelerin hepsinin birden çekilmesi ve boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine çağrılacak yedek üye kalmaması durumunda, Şube Genel Kurulu, yapılan başvuruya karşın geçerli neden olmaksızın Şube Yönetim Kurulu ya da Oda Yönetim Kurulu tarafından Olağanüstü toplantıya çağrılmadığı taktirde, Şubeye kayıtlı üye sayısının üçte birinin yetkili mahkemeye başvurmaları ile toplantının yapılması istenebilir.

Şube Olağanüstü Genel Kurul toplantısı da, Olağan Genel Kurul toplantısı gibi yapılır. Ancak, sadece önceden duyurulan gündemdeki maddeler görüşülüp karara bağlanır. Şube Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında toplantıya çağrılış nedeni dışında gündeme madde eklenemez ve çıkarılamaz.

Şube genel kurulu görev ve yetkileri

MADDE 57 - Şube Genel Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

a) Oda amaçlarının gerçekleşmesi konusunda kararlar almak, Şubenin gelişmesi için gerekli etkinlik alanlarını ve Şube ilkelerini saptamak,

b) Şube Yönetim Kurulu raporlarını incelemek, haklarında karar almak ve Şube Yönetim Kuruluna gelecek dönem çalışmalarını yönlendirici kararlar almak, Yönetim Kurulunu aklamak,

c) Şube Yönetim Kurulunun asil ve yedek üyelerini iki yıl için seçmek,

ç) Şube hesaplarını, bilanço, gelir ve gider cetvellerini incelemek, Şube Yönetim Kurulunun önerdiği yeni dönem tahmini gelir ve gider cetvellerini, geçici veya sürekli personel kadro çizelgesini incelemek, olduğu gibi ve değiştirerek Şube Yönetim Kuruluna sunmak.

Şube yönetim kurulunun oluşumu ve görev dağılımı

MADDE 58 - Şube Yönetim Kurulu, iki yıl için seçilen yedi asil, yedi yedek üyeden oluşur ve Şube Genel Kurul seçimlerinin kesinleşmesinden sonra en çok yedi gün içinde Genel Kurul divan başkanı yada yardımcısının çağrısı ile en yaşlı üyenin başkanlığında ilk toplantısını yapar. Yapılan ilk toplantıda, gizli oylama ile aralarından bir başkan, bir ikinci başkan, bir yazman ve bir sayman üye seçmek suretiyle görev bölümü yapar.

Şube yönetim kurulunun toplanması, çalışma şekli ve karar yeter sayısı

MADDE 59 - Yönetim Kurulu, en az ayda bir kez çoğunlukla toplanır. Toplantıyı, başkan, o bulunmadığı zaman ikinci başkan, o da bulunmazsa yazman üye yönetir. Kararlar salt çoğunlukla alınır, oylarda eşitlik olursa Yönetim Kurulu Başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Toplantılarda karar yeter sayısı dört olumlu oydur. Toplantılara üye tam sayısının salt çoğunluğunun katılımı aranır. Yönetim Kurulu üyelerinin beşte ikisinin yazılı başvurusu ile veya Oda başkanının çağrısı ile olağanüstü olarak da toplanır.

Şube yönetim kurulu üyeliğinin düşmesi

MADDE 60 - Kabul edilebilir bir özrü olmaksızın, her hangi bir nedenle üst üste üç olağan toplantıya katılmayan veya bir yıl içinde olağan toplantıların dörtte birine katılmayan Yönetim Kurulu üyesi istifa etmiş sayılır ve yerine sıradaki yedek üye geçer. Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından fazlasının çekilmesi durumunda yerleri yedek üyelerle doldurulur ve ilk toplantıda Yönetim Kurulu görev bölümü yenilenir.

Asil üyenin iştirak etmediği toplantılara birinci ya da ikinci yedek üye katılır. Toplantıya katılan yedek üye, asil üyenin bütün hak ve yetkilerine sahiptir. Ancak asil üyenin yerine toplantıya katılan yedek üye yürütme organlarına aday olamaz.

Şube yönetim kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 61 - Şube Yönetim Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

a) Şube Genel Kurulunda alınan kararları uygulamak ve Odaya sunmak, Odanın amaçlarının gerçekleşmesine çalışmak ve bu doğrultuda her türlü girişimde bulunmak,

b) Şube üyelerinin, TMMOB Kanunu, TMMOB Ana Yönetmeliği ve bu Yönetmelik hükümleri içinde hak ve yetkilerini iyi bir biçimde kullanmalarını gözetmek,

c) Sorumluluk bölgesinde kongre, konferans, seminerler ve benzeri toplantılar düzenlemek, bu konularda Oda Yönetim Kuruluna bilgi vermek, gerekirse Odanın maddi ve manevi yardımını sağlamak,

ç) Mesleki eğitim ve öğretim konularında incelemelerde bulunmak, Odaya öneriler hazırlamak, mesleki hizmetler karşılığı belirlenmiş asgari ücretlerin ve çalışma şartlarının uygulanmasını sağlamak,

d) Şube Genel Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak, toplantı yeri, günü ve saatini tespit ederek, ülke genelinde yayınlanan günlük bir gazete aracılığı ile duyurmak, toplantı çağrısını toplantı tarihinden on beş gün önce bütün üyelere göndermek, Şube Yönetim Kurulu çalışma raporunu, Şube gelir ve gider cetvellerini ve Şube Genel Kurulu gündemini hazırlamak, Şube Genel Kurul toplantısının yapılabilmesi için gerekli her türlü tedbiri almak,

e) Kendisine bağlı illerde, gereksinim duyulması halinde, il ve ilçe temsilcisi ve yardımcısını ve gerekli gördüğü yerlerde işyeri temsilcilerini Oda merkezinin onayı ile atamak,

f) Şubenin aylık gelir ve giderlerini Oda merkezi sistemine göre hazırlayarak, her ay sonunda Oda merkezine göndermek,

g) Oda Genel Kurulunda görüşmek üzere Şube giderleri için tahmini ödenek hesaplayarak bunu Oda merkezine bildirmek,

h) TMMOB il koordinasyon kurulu üyeliğine atama yapmak ve atananların isimlerini Odaya bildirmek,

ı) Şube Danışma Kurulunun yılda en az iki kez toplanmasını sağlamak, Kurul toplantısında geliştirilen önerileri yazılı olarak Oda Yönetim Kuruluna göndermek,

i) Odanın, Şube etkinlik alanı dahilinde sahip olduğu taşınmaz malları, Oda adına idare etmek,

j) Geçici ve sürekli hizmetliler kadrosunu saptayarak, Şube Genel Kurulunun ve Oda Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

k) Oda Denetleme Kurulunun Şubeyi denetlemesi sırasında yardımcı olmak,

l) Kendisine bağlı il, ilçe ve işyeri temsilcilerinin yönetmeliklerde sözü edilen giderlerini karşılamak,

m) Üye tabanının genişletilmesi için gerekli çalışmalar yapmak, Jeofizik eğitimi yapan, bölgedeki üniversite öğrencilerine mesleği ve örgütü tanıtma konusunda çalışmalar yapmak, yardımda bulunmak,

n) Şube Yönetim Kurulu çalışmalarına yardımcı olmak üzere komisyonlar kurmak, üyelerini seçmek ve çalışmalarını düzenlemek,

o) Oda Onur Kurulu ile ilgili konuları, gerekli bilgi ve belgeleri ile birlikte Oda Yönetim Kuruluna zamanında iletmek,

ö) Şube Yönetim Kurulunun ilk toplantı tarihinden başlayarak, en çok on beş gün içinde, bütçe taslağı ve yeni dönem çalışma programını hazırlayarak Oda Yönetim Kuruluna göndermek ve onayını almak,

p) Oda Yönetim Kurulunca verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

Şube başkanının görev ve yetkileri

MADDE 62 - Şube başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Şubeyi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulu toplantılarını yönetmek ve denetlemek. Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak ve kontrol etmek,

c) Şube adına bu Yönetmelikte belirlenen amaçlara uygun olarak beyanat vermek ve basın toplantıları yapmak.

Şube ikinci başkanının görev ve yetkileri

MADDE 63 - İkinci başkan, her konuda başkanın yardımcısıdır. Başkan olmadığı zaman, başkanın görev ve yetkilerini üstlenir.

Şube yazmanının görev ve yetkileri

MADDE 64 - Yazman üyenin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yazman üye, başkan ve ikinci başkan bulunmadığı zamanlar Şubeyi temsil etmek ve Yönetim Kurulu toplantılarını yönetmek,

b) Şubenin yazışmalarını yürütmek,

c) TMMOB Kanunu, TMMOB Ana Yönetmeliği ve bu Yönetmelik hükümlerine göre tutulması gerekli defter, dosya ve evrakı düzenlemek,

ç) Şube Yönetim Kurulunun verdiği yetki sınırları içinde yazışmaları imzalamak.

Şube saymanının görev ve yetkileri

MADDE 65 - Sayman üyenin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Şube muhasebesinin bütün işlemlerini kontrol etmek,

b) Şube sorumluluk bölgesinde, Oda gelirlerinin düzenli alımını sağlayacak önlemleri almak,

c) Şubede bulunan sabit kıymetlere ait kayıt ve defterlerin tutulmasını sağlamak,

ç) Şubenin aylık gelir ve gider dökümlerini ve envanterini Oda merkezine göndermek.

Şube danışma kurulu

MADDE 66 - Şube Danışma Kurulu; Şube Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri, Şube sorumluluk bölgesindeki il, ilçe ve işyeri temsilcileri Yönetim Kurulu tarafından belirlenen gündemdeki konuların uzmanlarından oluşur. Şubenin eski başkanları Danışma Kurulunun doğal üyesidir.

Danışma Kurulu Şube Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek yer ve zamanda en az yılda bir kez toplanır. Toplantı tarih ve gündemi en az on gün önceden üyelere duyurulur.

Şube Danışma Kuruluna Şube Başkanı başkanlık eder.

Şubelerin kapatılması

MADDE 67 - Şubeler:

a) Şube Yönetim Kurulu ya da Oda Yönetim Kurulunun önerisi ile,

b) Şubeye kayıtlı üyelerden üçte ikisinin, Oda Yönetim Kuruluna yazılı başvurusu ile,

c) Şube Genel Kurulunun yapılamaması veya Şube Yönetim Kurulunun oluşamaması durumlarında,

toplanacak Olağan ya da Olağanüstü Oda Genel Kurul kararı ile kapatılır.

Temsilcilikler

MADDE 68 - Oda ve Şubelere bağlı olarak oluşturulan bölge, il, ilçe ve işyeri temsilciliklerinde, Jeofizik Mühendisleri Odası Temsilcilikler Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mali Hükümler

Bütçenin düzenlenmesi

MADDE 69 - Oda gelir ve giderleri, tüm oda örgütünü kapsayacak biçimde hazırlanan ve Oda Genel Kurulunca iki yıllık çalışma dönemi için kabul edilen Oda bütçesi ile düzenlenir. Bütçe dönemi, 1 Ocak - 31 Aralık tarihleri arasında bir takvim yılıdır. Gelir ve giderler, çeşitleri bakımından bölüm ve maddeler biçiminde gösterilerek, her bölüm ve madde için uygulanacak esaslar, yazılı olarak belirtilir. Bütçeye ayrıca, tüm Oda örgütüne ilişkin olarak, dönem içinde istihdam edilecek görevli kadro çizelgesi eklenir.

Oda Yönetim, Onur, Denetleme ve Danışma Kurulları, Şube Yönetim Kurulları üyelerine, Oda Genel Kurul delegeleri, Temsilcilikler ile Uzmanlık komisyonları üyelerine yapılacak her türlü ödeme bütçe ile saptanır.

Bütçenin uygulanması

MADDE 70 - Oda Yönetim Kurulu tarafından, Olağan Genel Kurulun yapılacağı takvim yılı başından, bütçenin kabul edileceği Genel Kurul toplantısına kadar geçecek süre içinde her ay için bir önceki yıl bütçesinin en fazla on ikide biri oranında harcama yapılır. Bu dönem içindeki tüm harcamalar hakkında geçici mizan düzenlenerek Genel Kurula bilgi verilir. Bu koşul, Oda Genel Kurulu yapılana kadar, bir önceki yıl Şube gider kalemleri temel alınarak, Şubeler içinde geçerlidir. Ancak niteliği bakımından bir defada yapılacak giderlerin, bu dönem içinde yapılması gerekirse, bu gibi harcamalar, on ikide bir oranı aranmadan, Oda Yönetim Kurulunca ya da Oda Yönetim Kurulunun onayı alınarak, Şube ve Temsilcilikleri tarafından yapılabilir.

Bütçe bölümleri arasında aktarma

MADDE 71 - Oda Yönetim Kurulu, ihtiyaç durumunda, bütçenin gider bölümleri ya da maddeleri arasında ödenek aktarması yapabilir. Aktarılan ödeneğin, hangi harcamalar için olduğu da Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

Bölümler arasında aktarma yapıldığı halde ihtiyaç giderilemez ise, bütçeden karşılanmak üzere gerekli harcama yapılır. Yapılan bu fazla harcama, Odanın yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına onaylanmak üzere sunulur.

Odanın gelirleri

MADDE 72 - Odanın başlıca gelirleri;

a) Asil ve geçici üyelerden, Oda Genel Kurulunca belirlenen miktarda alınan üye kayıt, kimlik ve üye yıllık ödenti gelirleri,

b) İlgililere gerektiğinde verilen belgeler ve rapor onay, büro tescil işlemlerinden ve bilirkişilik, hakemlik, danışmanlık ve benzeri hizmetlerden, Oda Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde ve miktarda alınan ücretler,

c) Meslek alanına ilişkin kurs, seminer, sempozyum, panel, fuar, ulusal ve uluslararası kongre sergi gelirleri,

ç) Yayın gelirleri,

d) Yayın ilan ve reklam gelirleri,

e) Malzeme satış gelirleri,

f) Taşınmaz mallardan elde edilen gelirler,

g) Sosyal etkinlik gelirleri,

h) Bağış ve yardımlar,

i) Para cezaları,

j) Ortaklıklardan doğan karlar,

k) Diğer gelirler.

Üye ödentileri

MADDE 73 - Yıllık üye ödentileri her takvim yılı içinde peşin veya Oda Yönetim Kurulunca saptanan eşit taksitlerle tahsil edilir.

Üyelik ödentisi;

a) Emekli veya maluliyet aylığı alıp, mesleği ile ilgili bir işte çalışmayanlardan alınmaz,

b) İşsiz dilekçesi verenlerden, işe başlayana kadar üyelik ödentisi alınmaz. Ancak herhangi bir işte çalıştığı tespit edildiği takdirde çalıştığı süreye ait birikmiş borçları, içinde bulunulan yılın ödentisi üzerinden tahsil edilir,

c) Lisansüstü öğrenim yapanlar, bu süre içerisinde mesleği ile ilgili bir işte çalışmadıkları takdirde bunlardan alınmaz,

ç) Askerlik hizmetlerini yerine getirmekte olan yedek subay, er ve erbaş üyeler için, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (ç) bendi hükmü uygulanır.

Üyelik ödentilerinin ödenmesinde uygulanacak yaptırımlar

MADDE 74 - Oda üyelik ödentisini, ait olduğu yıl içinde ödemeyenlere yazılı bildirim yapılır. Bildirim tarihinden başlayarak otuz gün içinde ödemeyenler hakkında 9/6/1932 tarihili 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. Uyuşmazlık halinde ülke çapında Ankara Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. Üyeler adres değişikliklerini bir ay içinde Odaya bildirirler. Adreslerini değiştiren üyeler yeni adreslerini bildirmedikleri taktirde 11/2/1957 tarihli ve 7201 sayılı tebligat kanununun 21 inci maddesinin hükümleri uygulanır.

Yıl içinde ödenmemiş ya da önceki yıllara ait üye ödentileri, borcun ödendiği tarihteki ödenti miktarı üzerinden alınır.

Odanın giderleri

MADDE 75 - Odanın başlıca giderleri şunlardır:

a) Yönetim giderleri,

b) Personel giderleri,

c) Dışarıdan sağlanan hizmet giderleri,

ç) Vergi, resim, harç ve sigorta giderleri,

d) Amortisman ve tükenme giderleri,

e) Birlik hissesi,

f) Büro giderleri,

g) Kıymet alımları,

h) Çeşitli giderler.

Toplantılara katılan üyelere yapılacak ödemeler

MADDE 76 - Toplantının yapıldığı il dışından gelen; TMMOB Genel Kurulu Oda delegelerine, Yönetim Kurulu, Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerine, Danışma Kurulu üyelerine, komisyon ve çalışma grubu üyelerine Oda Yönetim Kurulunca saptanan miktarda harcırah ve yolluk giderleri, Oda bütçesinin ilgili bölümünden ödenir.

Toplantının yapıldığı ilin belediye sınırları içinde oturanlara harcırah ve yolluk ödenmez. Sadece zorunlu giderleri Oda Yönetim Kurulu tarafından alınacak kararlar uyarınca karşılanabilir.

Mali konularda uygulanacak mevzuat

MADDE 77- Odanın her türlü mali işlemleri, TMMOB Kanunu, TMMOB Ana Yönetmeliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Odalar Mali İşler Yönetmeliği, Oda Mali İşler ve Bütçe Uygulama yönetmeliğine göre yürütülür.

Birlik hissesinin ödenmesinde uygulanacak mevzuat

MADDE 78 - Her yıl bütçe giderler cetvelinde, Birliğe ödenmek üzere, Birlik Hissesi adı altında bir ödenek konulur. Bu ödenek, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Odalar Mali İşler Yönetmeliği hükümlerine göre ödenir.

Şube ve temsilcilik gelir ve giderleri

MADDE 79 - Şube ve Temsilciliklerin her türlü geliri Odaya aittir. Şube ve Temsilcilikler yapacakları bütün tahsilatı Oda merkezi tarafından açılan banka hesabına yatırır. Giderleri, Oda Genel Kurulu tarafından onaylanan Oda bütçesinin ilgili maddesinde ayrılan ödenekten karşılanır ve bu ödenek, Şube ve temsilciliklerin zorunlu giderlerinin altında olamaz. Şube ve temsilcilikler ayrılan ödeneklere göre gerekli harcamalarda bulunur, gider kalemleri arasında Oda merkezinin onayı ile aktarma yapabilir.

Şube ve Temsilciliklerin ayrı bir bütçesi yoktur. Her ay sonunda, gelir ve giderler, mizan biçiminde Oda Yönetim Kuruluna bildirilir. Şube ve Temsilcilikler mali yönden, Oda Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Oda Genel Kurulunca onaylanan Şube ve Temsilcilikler gelir ve giderlerinin gerçekleştirilmesinde, Oda Yönetim Kurulu da sorumludur.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Oda seçimlerinde uygulanacak esaslar

MADDE 80 - Oda ve Şube organ seçimleri Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununda belirlenen hükümlere uygun olarak yargı gözetiminde ve gizli oyla yapılır. Başkanlık Divanı ile görevlendirilecek komisyon ve komite üyelikleri için seçimler, aksine bir karar alınmadıkça açık oyla yapılır.

Aday sayısı, kullanılacak oylar ve uygulanacak kurallar

MADDE 81 - Genel Kurulda bir göreve, en az o göreve seçilecek asil ve yedek üyelerin toplamı kadar aday gösterilir. Asil ve yedek üyeler, Oda üye numarasına göre düzenlenecek şekilde ayrı ayrı duyurulur. Oy pusulalarında kendilerine ayrılmış bölümlere yazılır. Oy pusulalarına yazılan isimler, asil ve yedek üye toplamından fazla olamaz.

Asil ve yedek üyeler kendi aralarında aldıkları oy sayısına göre sıralanırlar. Oyların eşit olması durumunda, sicil numarası küçük olan üye seçilmiş sayılır.

Bir üye, Oda organlarından danışma kurulu hariç yalnız birine seçilebilir. Oda organlarına seçilenler, TMMOB organlarına da seçilebilir. Şube Yönetim Kurulu üyeleri, Oda Denetim ve Onur Kurulu üyeliklerine seçilemez. Oda Yönetim ve Onur Kurulu üyeleri, Yüksek Onur Kurulu üyeliklerine seçilemez.

Seçim süresi sona eren üye, aynı göreve yeniden seçilebilir.

Organlara aday olma ve aday gösterme

MADDE 82 - Oda ve Şube Genel Kurulunda yapılacak seçimler için her üye kendisini ya da imzalı dilekçesinin bulunması kaydı ile başka bir üyeyi aday gösterebilir. Aday olmak için genel kurula katılmak zorunlu değildir. TMMOB Genel Kurullarına seçilecek delegeler için başka bir üye aday gösterebilir.

Seçime geçilmeden önce, Divan Başkanlığınca seçim yapılacak konu ve seçilecek asil ve yedek üyelerin sayısı Genel Kurula bildirilerek adaylar belirlenir ve kesin aday listesi isim okunarak duyurulur. Seçime aday listesinde ismi bulunanlar katılabilir. İsmi bulunmayanlara verilen oylar geçersiz sayılır.

Organlara aday olamayacaklar

MADDE 83 - Oda ve Şube organları ile bölge, il, ilçe ve işyeri temsilciliği yönetimlerinde ve Genel Kurul ya da Yönetim Kurulu tarafından oluşturulacak yardımcı organlarda görev alabilmek ve bu organların seçimlerinde aday olabilmek için Oda Onur Kurulundan herhangi bir ceza almamış olmak gerekir.

Bu kısıtlama, ilk disiplin cezası için iki yıl geçerli olup, birinci tekrarında dört yıl, ikinci kez tekrarında ise sürekli uygulanır.

Hüküm bulunmayan durumlarda uygulanacak mevzuat

MADDE 84 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan konularda, TMMOB Ana Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yabancı uyruklu mühendislerin çalıştırılması ile ilgili hükümler

MADDE 85 - Yabancı uyruklu mühendislerin çalıştırılması ile ilgili konularda, 1/2/2005 tarihli ve 25714 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yabancı Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Çalışma İznine Esas Değerlendirilmesi ve Geçici Üyelik Müracaatları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 86 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 87 - Bu Yönetmelik hükümlerini, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

tammetin.jpg (2780 bytes)