"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Türk Patent Enstitüsü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi:25.04.2005

Resmi Gazete Sayısı:25796

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Patent Enstitüsü Danışma Kurulunun çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 - Bu Yönetmelik; 6/11/2003 tarihli ve 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 7 nci ve 29 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

Enstitü: Türk Patent Enstitüsünü,

Yönetim Kurulu: Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulunu,

Danışma Kurulu: Türk Patent Enstitüsü Danışma Kurulunu,

Üye: Türk Patent Enstitüsü Danışma Kurulu Üyesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Danışma Kurulunun oluşumu

MADDE 4 - Enstitünün Danışma Kurulu, 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen kurumların görevlendireceği üyelerden oluşur.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 5 - Danışma Kurulu, Enstitü faaliyetleri çerçevesinde ve Enstitüye yardımcı olmak amacıyla, Türkiye'nin teknolojik gelişimine ve sınai mülkiyet haklarının etkin biçimde korunmasına, rekabet ortamının yaratılmasına ilişkin olarak, Enstitünün; çalışma ilkeleri, faaliyet raporu ile bütçe ve çalışma programları hakkında düşünce bildirir ve tavsiyelerde bulunur.

Danışma Kurulu üyelerinin görev süreleri ve atanmaları

MADDE 6 - Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi; üyeler görevli oldukları kurum ve kuruluştan ayrılmadıkça iki yıldır. Üyelerin görevlendirilmesi, Enstitünün başvurusu üzerine kurum ve kuruluşlarınca yapılır.

Görev süresi dolmadan üyelikten ayrılan üyenin yerine atanan üye, ayrılan üyenin görev süresini tamamlar.

Danışma Kurulu toplantıları

MADDE 7 - Danışma Kurulu, yılda en az bir kez toplanır. Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilen toplantı yeri ve zamanı, Enstitü Başkanlığınca en az yedi gün önceden üyelere duyurulur.

Danışma Kurulu salt çoğunlukla toplanır. Toplantıda salt çoğunluk sağlanamazsa, Yönetim Kurulu, belirleyeceği bir tarihte Danışma Kurulunu yeniden toplantıya çağırır. Bu toplantıda salt çoğunluk aranmaz.

Kurul Başkanı toplantı esnasında üyelerin önerilerini görüşe açar ve oylar. Alınan kararlar toplantı tutanağında belirtilir. Toplantı tutanağı Enstitüye verilir.

Danışma Kurulunun sekretarya hizmetleri, Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Danışma Kurulu kararları katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulu, ihtiyaca göre Danışma Kurulu toplantılarına, bildiri sunmak ve görüşmelere katılmak üzere uzman kişileri çağırabilir. Ancak bu kişiler oylamalara katılamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

Giderler

MADDE 8 - Danışma Kurulu üyelerinin toplantılara katılmaları için gereken seyahat giderleri ve yol gündelikleri kurumlarınca ödenir.

Danışma Kurulu toplantılarına çağrılan uzmanların yol giderleri ve gündelikleri ile toplantı için gereken diğer her türlü giderler Enstitü tarafından karşılanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 9 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.

tammetin.jpg (2780 bytes)