İnteraktif CD

21 Nisan 2005 - 25793          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2005/8667 "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün 2005 Yılı Sulama ve Kurutma Tesisleri İşletme ve Bakım Ücret Tarifeleri"nin Onaylanması Hakkında Karar

Atama Kararları

- Maliye, Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Yönetmelikler

- Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Başkanlığına Doğrudan Bağlı Enstitülerin Kuruluş ve İşletmesine İlişkin Çerçeve Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı ile Devlet, İçişleri, Bayındırlık ve İskan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Bazı Yönetmeliklerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelikler

Esas ve Usuller

- Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İçin Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Denetim Kuruluşlarından Hizmet Alımına İlişkin Usul ve Esaslar- Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İçin Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Denetim Kuruluşlarından Hizmet Alımına İlişkin Usul ve Esaslar

Genelgeler

- Kamu Mali Yönetiminde Değişim Çalışmaları ile İlgili 2005/10 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

- Yurt Dışına Yapılan Teknik Yardımların Envanterinin Tutulması ve Uygulamanın Koordinasyonu ile İlgili 2005/11 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Tebliğler

- Yapı Ruhsatlarının Sosyal Sigortalar Kurumuna Gönderilmesi ve Yapı Kullanma İzin Belgesinin Verilmesinde Kurumca Düzenlenmiş "Borcu Yoktur" Yazısının Aranılması Hakkında Tebliğ

- Peloidlerin Üretimi ve Satışı Hakkında Tebliğ

- 2005 Yılı Mart Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ- 2005 Yılı Mart Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2005 Yılı Mart Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ- 2005 Yılı Mart Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2005 Yılı Mart Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ- 2005 Yılı Mart Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2005 Yılı Mart Ayına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ- 2005 Yılı Mart Ayına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ

- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ

- Gümrük Genel Tebliğ (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 5)

- Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin İthalinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

- Yurt İçinde Üretilen Bazı Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçinde Satışında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları